Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Embikweni kaJune 2022, umongameli wenhlanganiso okuthiwa yi-World Bank Group wathi: “Ukuwa kwezomnotho sekuphinde kwahlasela umhlaba wonke. Lokhu kubangelwe yikukhwela kwentengo yezinto lokuswelakala kwemali.”

 Inhlanganiso okuthiwa yi-International Monetary Fund ithi: “Intengo yamafutha ezimota leyokudla isikhwele kakhulu futhi lokhu kuthwalisa nzima ikakhulu amazwe agcwele abantu abangabayanga.”

 IBhayibhili lisinceda sizwisise ukuthi kuyini okwenza ezomnotho ziwe kangaka lokuthi singenzani nxa siphakathi kobunzima bezimali. Liphinda lisincede ukuthi sibe lethemba lokuthi izinto zizalunga esikhathini esizayo.

Ukukhwela kwezinto ‘ensukwini zokucina’

  •   IBhayibhili lithi isikhathi lesi esiphila kuso ‘zinsuku zokucina.’—2 KuThimothi 3:1.

  •   UJesu wathi insuku zokucina zizakhanya ‘ngezinto ezesabisayo’ kumbe izenzakalo ezethusayo. (ULukha 21:11) Ukukhwela kwezinto kwenza abantu besabe njalo bakhathazeke ngekusasa labo kanye lokuthi bazakwenelisa yini ukunakekela izimuli zabo.

  •   Ibhuku leSambulo laphrofetha ukuthi intengo yokudla izakhwela ngesikhathi lesi esiphila kuso. Lithi: ‘Ngasengisizwa okwakungathi yilizwi . . . lisithi, “Ilitha elilodwa lamabele [lizathengwa] ngomholo wosuku, lamalitha amathathu ebhali [azathengwa] ngomholo wosuku.”’—ISambulo 6:6, Holy Bible in Ndebele.

 Ukuze ufunde okunengi ‘ngensuku zokucina’ langesiphrofetho esikuSambulo, bukela ividiyo ethi, Izinto Zitshintshe Kakhulu Emhlabeni Kusukela Ngo-1914. Ungabala lesihloko esithi, “Ngobani Abagade Amabhiza Amane?

Zonke inhlupho ezibangelwa yikuwa kwezomnotho zizaphela

  •   “Bazakwakha izindlu bahlale kuzo; bazahlanyela izivini badle izithelo zazo. Kabasayikwakha izindlu zihlalwe ngabanye kumbe bahlanyele, kudle abanye.”—U-Isaya 65:21, 22.

  •   “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”—IHubo 72:16.

  •   “‘Khathesi sengizavuka,’ kutsho uJehova, ‘ngenxa yokucindezelwa kwabayanga lokububula kwabaswelayo.’”—IHubo 12:5. a

 UNkulunkulu uzaqeda zonke inhlupho ezibangelwa ngezomnotho futhi lokhu uzakwenza emhlabeni wonke hatshi elizweni elilodwa nje kuphela. Ukuze ubone ukuthi kuzakwenzakala njani bala isihloko esithi, “Ingabe Isimo Sezomnotho Esanelisa Bonke Abantu Siyoke Sibe Khona?

 Lakhathesi iBhayibhili lingakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu ngohlupho lokukhwela kwezinto. Lingakunceda njani? Lilamacebo amahle kakhulu angakunceda ukuthi uyisebenzise kuhle imali olayo. (IZaga 23:4, 5; UmTshumayeli 7:12) Ukuze uthole okunengi ngendaba le, bala isihloko esithi, “Vikela Imali Lempahla Yakho” lesithi, “Ungenzani Ukuze Wenelise Ukuphila Ngemali Encane?

a UJehova libizo likaNkulunkulu esilithola eBhayibhilini.—IHubo 83:18.