Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke

Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke

 Mhlaka 19 May 2022, i-United Nations Security Council yathola umbiko ovela kuziphathamandla ezedlula-75 otshengisa ukuthi “indlala ebivele ithwalise abantu nzima ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 lokutshintsha komkhathi isizangezeleleka ngenxa yempi ese-Ukraine.” Imagazini okuthiwa yi-The Economist layo ibika ukuthi “abantu bavele balenhlupho ezinengi kodwa sezizangezeleleka ngenxa yendlala.” IBhayibhili lalivele likhulumile ukuthi kwakuzakuba lendlala ensukwini zokucina. Lanxa kunjalo liphinda lisinike ithemba.

IBhayibhili lakhuluma ngokuthi kwakuzakuba lendlala

  •   UJesu wathi: “Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso. Kuzakuba lokuswelakala kokudla.”—UMathewu 24:7.

  •   Ibhuku leSambulo lisitshela ngabagadi bamabhiza abane. Omunye umgadi webhiza leli umela impi. Ulandelwa ngomunye umgadi omela indlala ngoba ngesikhathi leso ukudla kuzahlupha ukutholakala njalo kuyabe kudula okuzwayo. IBhayibhili lithi: ‘Ngasengibona nanto ibhiza elimnyama! Owayeligadile wayephethe isikali sokulinganisa esandleni sakhe. Ngezwa okwakuzwakala angathi lilizwi, lisithi: ‘Ilitha eyodwa yengqoloyi ngodenariyu, lamalitha amathathu ebhali ngodenariyu.’—ISambulo 6:5, 6.

 Iziphrofetho lezi eziseBhayibhilini ezimayelana lendlala zigcwaliseka khathesi futhi iBhayibhili lithi lezi ‘zinsuku zokucina.’ (2 Thimothi 3:1) Nxa ufuna ukuzwa okunengi ngensuku zokucina kanye labagadi bamabhiza abane okukhulunywa ngabo kuSambulo, bukela ividiyo ethi, Izinto Zitshintshe Kakhulu Emhlabeni Kusukela Ngo-1914 njalo ubale lesihloko esithi, “Ngobani Abagade Amabhiza Amane?

Esikutshelwa liBhayibhili kwenza sibe lethemba

  •   IBhayibhili lisinika amacebo angasinceda simelane lezimo ezinzima, ezihlanganisa ukuswelakala kanye lokudula kokudla. Ungathola amanye amacebo esihlokweni esithi “Ungenzani Ukuze Wenelise Ukuphila Ngemali Encane?

  •   IBhayibhili liphinda lisinike ithemba lokuthi izinto zizakuba ngcono. Lisithembisa ukuthi “kuzakuba lenala yokudla emhlabeni” lokuthi umuntu ngamunye uzathola ukudla okweneleyo. (IHubo 72:16) Nxa ufuna ukuzwa okunengi ngezithembiso eziseBhayibhilini lokuthi kungani ungakukholwa elikutshoyo, bala isihloko esithi “Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono.