Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Ukonakaliswa Komhlaba—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Ukonakaliswa Komhlaba—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 “Izinto ezinengi ezenziwa ngabantu ziyawuphambanisa kakhulu umkhathi. Sekuseduze ukuthi amadolobho amakhulu acwile emanzini, ilanga litshise okungakaze kubonakale, kube lezikhukhula ezesabisayo njalo amanzi aswelakale ezindaweni ezinengi. Imihlobo eminengi kakhulu yezimila leyezinyamazana izacina itshabalele. Lokhu kuzakwenzakala sibili, asifaniseli. Abezesayensi bathi kuzakwenzakala nxa ohulumende bamazwe atshiyeneyo bengaqhubeka bengcolisa umkhathi.”—Umbiko lo wethulwa ngu-António Guterres, unobhala jikelele we-United Nations mhlaka 4 April, 2022 ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wokulondolozwa komkhathi.

 “Abezesayensi bathi eminyakeni eseduze ezayo amaphakhi angaba ngu-423 [ase-United States] azahlaselwa yikutshintshatshintsha komkhathi okuzabangelwa yikuphanjaniswa kwemvelo okwenzakalayo khathesi. Kungakhanya angani izikhukhula, imlilo, ukuncibilika kongqwaqwane, ukugcwala kolwandle luze luchitheke kanye lokutshisa kakhulu kwelanga yizinto ezenzakala ngesikhathi seBhayibhili kuphela, kodwa iqiniso yikuthi zizakwenzakala lakhathesi.”—Isihloko esaphuma mhlaka 15 June 2022 kuphephandaba okuthiwa yi-New York Times.

 Kambe inhlupho ezibangelwa yikonakala komkhathi zizake ziphele yini? Nxa zizaphela, ngubani ozaziqeda? Zwana ukuthi iBhayibhili lithini.

Kwavele kwaphrofethwa ngakho

 IBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘uzabhubhisa abawonakalisa umhlaba.’ (ISambulo 11:18) Ivesi le isitshengisa izinto ezintathu ezilandelayo:

  1.  1. Okwenziwa ngabantu kuzawonakalisa umhlaba.

  2.  2. Ukonakaliswa komhlaba kuzaphela.

  3.  3. UNkulunkulu nguye ozakuqeda, hatshi abantu.

Umhlaba awusoze ubhujiswe

 IBhayibhili lithi “umhlaba umi kuze kube nini lanini.” (UmTshumayeli 1:4) Uzahlala ulabantu.

  •   “Abalungileyo bazakudla ilifa lomhlaba, bahlale kuwo kuze kube nini lanini.”—IHubo 37:29.

 Umonakalo owenziwe emhlabeni uzalungiswa wonke.

  •   “Ilizwe elomileyo kanye lenkangala kuzathokoza, lendawo elugwadule izathaba njalo iqhakaze njengesafroni.”—U-Isaya 35:1.