Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungayithola Njani IMibhalo EBhayibhilini Lakho?

Ungayithola Njani IMibhalo EBhayibhilini Lakho?

Amabhuku AseBhayibhilini a

Ibizo Lebhuku

Owalibhalayo

Ukubhalwa Kwaphela

UGenesisi

UMosi

1513 B.C.E.

U-Eksodusi

UMosi

1512 B.C.E.

ULevi

UMosi

1512 B.C.E.

AmaNani

UMosi

1473 B.C.E.

UDutheronomi

UMosi

1473 B.C.E.

UJoshuwa

UJoshuwa

c. 1450 B.C.E.

ABahluleli

USamuyeli

c. 1100 B.C.E.

URuthe

USamuyeli

c. 1090 B.C.E.

1 USamuyeli

USamuyeli; UGadi; UNathani

c. 1078 B.C.E.

2 USamuyeli

UGadi; UNathani

c. 1040 B.C.E.

1 AmaKhosi

UJeremiya

580 B.C.E.

2 AmaKhosi

UJeremiya

580 B.C.E.

1 ImiLando

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

2 ImiLando

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

U-Ezra

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

UNehemiya

UNehemiya

a. 443 B.C.E.

U-Esta

UModekhayi

c. 475 B.C.E.

UJobe

UMosi

c. 1473 B.C.E.

AmaHubo

UDavida labanye

c. 460 B.C.E.

IZaga

USolomoni; U-Aguri; ULemuweli

c. 717 B.C.E.

UmTshumayeli

USolomoni

b. 1000 B.C.E.

INgoma Yezingoma

USolomoni

c. 1020 B.C.E.

U-Isaya

U-Isaya

a. 732 B.C.E.

UJeremiya

UJeremiya

580 B.C.E.

IZililo

UJeremiya

607 B.C.E.

UHezekheli

UHezekheli

c. 591 B.C.E.

UDanyeli

UDanyeli

c. 536 B.C.E.

UHoseya

UHoseya

a. 745 B.C.E.

UJoweli

UJoweli

c. 820 B.C.E. (?)

U-Amosi

U-Amosi

c. 804 B.C.E.

U-Obhadiya

U-Obhadiya

c. 607 B.C.E.

UJona

UJona

c. 844 B.C.E.

UMikha

UMikha

b. 717 B.C.E.

UNahume

UNahume

b. 632 B.C.E.

UHabakhukhi

UHabakhukhi

c. 628 B.C.E. (?)

UZefaniya

UZefaniya

b. 648 B.C.E.

UHagayi

UHagayi

520 B.C.E.

UZekhariya

UZekhariya

518 B.C.E.

UMalaki

UMalaki

a. 443 B.C.E.

UMathewu

UMathewu

c. 41 C.E.

UMakho

UMakho

c. 60-​65 C.E.

ULukha

ULukha

c. 56-​58 C.E.

UJohane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

ImiSebenzi

ULukha

c. 61 C.E.

KwabaseRoma

UPhawuli

c. 56 C.E.

1 KwabaseKhorinte

UPhawuli

c. 55 C.E.

2 KwabaseKhorinte

UPhawuli

c. 55 C.E.

KwabaseGalathiya

UPhawuli

c. 50-​52 C.E.

Kwabase-Efesu

UPhawuli

c. 60-​61 C.E.

KwabaseFiliphu

UPhawuli

c. 60-​61 C.E.

KwabaseKholose

UPhawuli

c. 60-​61 C.E.

1 KwabaseThesalonika

UPhawuli

c. 50 C.E.

2 KwabaseThesalonika

UPhawuli

c. 51 C.E.

1 KuThimothi

UPhawuli

c. 61-​64 C.E.

2 KuThimothi

UPhawuli

c. 65 C.E.

KuThithusi

UPhawuli

c. 61-​64 C.E.

KuFilimoni

UPhawuli

c. 60-​61 C.E.

KumaHebheru

UPhawuli

c. 61 C.E.

UJakhobe

UJakhobe (Umfowabo kaJesu)

b. 62 C.E.

1 UPhetro

UPhetro

c. 62-​64 C.E.

2 UPhetro

UPhetro

c. 64 C.E.

1 UJohane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

2 UJohane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

3 UJohane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

UJuda

UJuda (Umfowabo kaJesu)

c. 65 C.E.

ISambulo

Umphostoli uJohane

c. 96 C.E.

Nanzelela: Amanye amabhuku akwaziwa ukuthi abhalwa ngobani lokuthi aqedwa nini ukubhalwa. Izikhathi ezibhaliweyo ezinengi ngezokucabangela, uphawu u-a. lutsho ukuthi “ngemva kuka-”; u-b. utsho ukuthi “kungakabi ngu-”; u-c. yena utsho ukuthi “ngabo-.” U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

a Uluhlu lolu lutshengisa amabhuku angu-66 aseBhayibhilini ngendlela alandelana ngayo emaBhayibhilini amanengi. Uhlelo lolu lwenziwa ngeminyaka yabo-300 kusiya ku-400 C.E.