Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ongakwenza Nxa Usubanjwe Umkhuhlane Othile

Ongakwenza Nxa Usubanjwe Umkhuhlane Othile

 Usuhlala ungogulayo yini? Phela ukugula kungakwenza uhlale ukhathazekile, ungelamandla njalo kungakuqedela lemali. Manje ungenzani nxa ususesimeni esinjalo? Ungamncedisa njani omunye emulini loba umngane wakho osehlala engogulayo? IBhayibhili lilamacebo angakunceda esimeni esinzima osukuso lanxa lingayisilobhuku lezokwelapha.

Amacebo angakunceda nxa usubanjwe umkhuhlane othile

 •   Dinga usizo kwabezempilakahle

   Okutshiwo liBhayibhili: “Abantu abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo.”—UMathewu 9:12.

   Okutshiwo yivesi le: Ungesabi ukuya kwabezempilakahle nxa ugula.

   Zama lokhu: Yana kubodokotela abazingcitshi ukuze welatshwe ngcono. Kwesinye isikhathi kungaba ngcono ukuthi uye kubodokotela abatshiyeneyo ukuze uthole imibono etshiyeneyo. (IZaga 14:15) Bachasisele kuhle ukuthi uzwani sibili ukuze babone ukuthi bangakwelapha njani. Woba leqiniso ukuthi uyakuzwisisa abakutshela khona futhi ukhululeke lokubabuza imibuzo. (IZaga 15:22) Funda okunengi ngomkhuhlane wakho langezindlela ezitshiyeneyo zokuwelapha. Nxa ungawuzwisisa umkhuhlane wakho awusoze ukhathazeke kakhulu futhi uzakwenelisa ukukhetha indlela engcono yokwelatshwa.

 •   Woba lendaba lempilakahle yakho

   Okutshiwo liBhayibhili: ‘Ukuqeqetsha umzimba kuyanceda.’—1 KuThimothi 4:8.

   Okutshiwo yivesi le: Ukuqeqetsha umzimba kuzakunceda uthuthukise impilakahle yakho.

   Zama lokhu: Woba lohlelo lokuqeqetsha umzimba, udle ukudla okwakhayo njalo ulale okwaneleyo. Abezempilakahle bathi lanxa ungabe usubanjwe umkhuhlane, kumele uzinike isikhathi sokuqeqetsha umzimba ngoba kuyanceda kakhulu. Kodwa woba leqiniso lokuthi indlela oziqeqetsha ngayo iyahambelana lesimo osukuso kumbe lendlela owelatshwa ngayo.

 •   Cela abanye bakuncedise

   Okutshiwo liBhayibhili: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.”—IZaga 17:17.

   Okutshiwo yivesi le: Abangane bakho bangakuncedisa ukuthi ubekezelele ubunzima okubo.

   Zama lokhu: Khuluma lomngane wakho umtshele indlela ozizwa ngayo. Ukwenza njalo kuzakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu njalo ungapheli amandla. Izihlobo labangane bangafisa sibili ukukuncedisa kodwa ngezinye izikhathi bangaswela ukuthi bakuncedise njani. Ngakho batshele ukuthi ufisa ukuncediswa njani. Ungakhangeleli okunengi kubo njalo tshengisa ukuthi uyakuqakathekisa konke abakwenzela khona. Khululeka ukubatshela ukuthi ufuna ukuvakatshelwa nini futhi okwesikhathi esinganani ukuze ube lesikhathi eseneleyo sokuphumula.

 •   Ungalahli ithemba

   Okutshiwo liBhayibhili: “Inhliziyo ethokozayo ingumuthi omuhle, kodwa umoya owephukileyo womisa amathambo.”—IZaga 17:22.

   Okutshiwo yivesi le: Ukuba lethemba kuzakunceda ukuthi ungacabangi kakhulu ngomkhuhlane wakho lokuthi uhlaliseke lanxa ugula.

   Zama lokhu: Ungazikhathazi ngezinto ongasenelisi ukuzenza kodwa kwamukele ukuthi izimo sezitshintshile. Ungaziqathanisi labanye abantu kumbe uziqathanise lalokho owawuyikho khona ungakaqalisi ukugula. (KwabaseGalathiya 6:4) Ukwenelisa ukwenza izinto ezisemandleni akho kuzakunceda ukuthi ungalahli ithemba. (IZaga 24:10) Yenzela abanye okuthile nxa izimo zakho zivuma ngoba kuzakwenza uthokoze futhi ungacabangi kakhulu ngohlupho okulo.—ImiSebenzi 20:35.

UNkulunkulu uzakuncedisa njani nxa ugula?

 IBhayibhili litshengisa ukuthi uJehova uNkulunkulu a angamncedisa umuntu ogulayo. Lanxa uNkulunkulu engabasilisi ngendlela eyisimangaliso abantu abagulayo, uyabancedisa labo abamthembayo. Nanzi izindlela abancedisa ngazo:

 Ubanika ukuthula. UJehova angakunika ukuthula kwakhe “okwedlula konke ukuzwisisa.” (KwabaseFiliphi 4:6, 7) Ukuthula lokhu kwenza umuntu ahlaliseke futhi angakhulelwa yikukhathazeka. UNkulunkulu uyabanika ukuthula lokhu bonke abathandaza kuye bemtshela okubakhathazayo.—1 UPhetro 5:7.

 Ubanika ukuhlakanipha. UJehova angakunika inhlakanipho ukuze wenze izinqumo eziqondileyo. (UJakhobe 1:5) Ukuhlakanipha lokhu kutholakala eBhayibhilini futhi elikutshoyo akuphelelwa yisikhathi. Ukuze ukuhlakanipha okuseLizwini likaNkulunkulu kukuncede, kumele ulibale njalo wenze khona kanye elikutshoyo.

 Ubathembisa impilo enhle. UJehova uthembisa ukuthi kuzaba lesikhathi lapho ‘okungelamuntu ozakuthi, “Mina ngiyagula.”’ (U-Isaya 33:24) Isithembiso lesi sesincede abantu abanengi ukuthi bahlale bethokoza lanxa besebuhlungwini obubangelwa yikugula.—UJeremiya 29:11, 12.

a UJehova libizo likaNkulunkulu elitholakala eBhayibhilini.—IHubo 83:18.