Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

HLALA ULINDILE!

Uzakhetha Bani?—IBhayibhili Lithini?

Uzakhetha Bani?—IBhayibhili Lithini?

 Emavikini ambalwa azayo kuzakuba lokhetho emazweni atshiyeneyo. Abantu badla amathambo engqondo bezama ukubona ukuthi bazakhetha bani.

 IBhayibhili lona lithini?

Abakhokheli abangabantu kukhona abangakwenelisiyo

 IBhayibhili lisitshela ukuthi abakhokheli abangabantu kabalamandla okwenza ezinye izinto.

  •   “Ungathembeli ezikhulwini kumbe komunye umuntu ngoba kalamandla okusindisa. Nxa angama ukuphefumula, uyabuyela emhlabathini, ngalelolanga imicabango yakhe ihle itshabalale.”—IHubo 146:3, 4.

 Labakhokheli abenza kuhle labo bayafa. Yikho akulaqiniso lokuthi okuhle abangabe bekwenza kuzaqhubeka kusenziwa nxa bona bengasekho.—UmTshumayeli 2:18, 19.

 Iqiniso elicacileyo eliseBhayibhilini yikuthi umuntu kaphiwanga ilungelo lokuthi azibuse.

  •   “Umuntu kaliphiwanga ilungelo lokuqondisa izinyathelo zakhe.”—UJeremiya 10:23.

 Manje ukhona yini owenelisayo ukukhokhela kuhle?

Umkhokheli okhethwe nguNkulunkulu

 IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu ubeke umkhokheli olamandla lesingamthemba. Umkhokheli lowo nguJesu Khristu. (IHubo 2:6) UJesu uyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu njalo lowo mbuso nguhulumende obusa esezulwini.—UMathewu 6:10.

 Wena uzamkhetha yini uJesu ukuthi abe nguMkhokheli wakho? IBhayibhili likubeka sobala ukuthi kuqakatheke ngani ukwenza njalo. Lithi:

  •   “Hloniphani indodana [uJesu Khristu] ukuze uNkulunkulu angalithukutheleli beselitshabalala, ngoba ulaka lwakhe luyaphangisa ukuvutha. Bayathokoza bonke abaphephela kuye.”—IHubo 2:12.

 Lesi yiso kanye isikhathi sokukhetha ukuthi uzakwenzani. Iziphrofetho zeBhayibhili ziveza ukuthi uJesu waqalisa ukubusa ngo-1914 njalo sokusele isikhatshana nje ukuthi uMbuso kaNkulunkulu utshabalalise bonke ohulumende babantu.—UDanyeli 2:44.

 Nxa ufuna ukwazi ukuthi ungatshengisa njani ukuthi usukhethe ukukhokhelwa nguJesu, bala isihloko esithi “Khetha Ukusekela UMbuso KaNkulunkulu Khathesi!