Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Kuyini Okwenza Ezombusazwe Zehlukanise Abantu?—IBhayibhili Lithini?

Kuyini Okwenza Ezombusazwe Zehlukanise Abantu?—IBhayibhili Lithini?

 Ezombusazwe zibangele ukuthi abantu emazweni amanengi badabukane phakathi. Umbiko ophume ngo-2022 owakhitshwa yinhlanganiso ehlola izinto ezitshiyeneyo ezenzakala emhlabeni okuthiwa yi-Pew Research Center utshengisa ukuthi phakathi kwabantu ababuziweyo emazweni angu-19, abangamaphesenti angu-65 bathi emazweni abo abantu abanengi abazwanani ngenxa yokuthi basekela amaqembu atshiyeneyo ezombusazwe.

 Yikho okwenzakala lalapho ohlala khona yini? Ucabanga ukuthi kubangelwa kuyini? Kambe ukuthi uhlupho lolu luzake luphele? Zwana ukuthi iBhayibhili lithini.

Okwenza abantu bangazwanani

 IBhayibhili lavele latsho ukuthi esikhathini lesi esiphila kuso esibizwa ngokuthi ‘zinsuku zokucina,’ kuzaba nzima ukuthi abantu bamanyane.

  •   “Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, . . . labangafuni isivumelwano.”—2 KuThimothi 3:1-3.

 Lanxa abanye ohulumende bezama ukwenza izinto ezinhle, izikhathi ezinengi abaphumeleli. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abalemibono etshiyeneyo bathwala nzima ukusebenza ndawonye ukuze balungise inhlupho ezikhona. Lokhu kuyahambelana lokwakhulunywa liBhayibhili kudaladala.

 IBhayibhili litshengisa ukuthi uhlupho lolu luyalungiseka. Lisitshela ngohulumende okhokhelwa yiNkosi elamandla okuqeda zonke inhlupho ezithwalise abantu nzima.

Umkhokheli olendaba labantu

 IBhayibhili lisitshela ngomkhokheli ongafanani labanye abakhokheli. Umkhokheli lo nguJesu Khristu futhi ulesifiso lamandla okumanyanisa abantu lokubenza bahlale ngokuthula.

  •   “Ngensuku zayo [iNkosi uJesu] olungileyo uzaphumelela. Kuzakuba lokuthula kuyo yonke indawo.”—IHubo 72:7.

  •   ‘Zonke izizwe zizayikhonza.’—IHubo 72:11.

 UJesu ngumkhokheli omuhle kakhulu ngoba ulendaba labantu futhi uyafuna ukubanceda, ikakhulu labo abaphathwa kubi.

  •   “Izalamulela umyanga okhalela uncedo, ilamulele lomuntukazana kanye laloba ngubani ongelamuntu ongamsiza. Izazwela umuntukazana lomyanga, isindise abadubekayo. Izabakhulula ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela.”—IHubo 72:12-14.

 Funda okunengi ngoMbuso kaNkulunkulu, okutsho uhulumende osezulwini okhokhelwa nguJesu. Funda lokuthi ungatshengisa njani ukuthi uyawusekela uMbuso lo lokuthi kuzakunceda ngani ukwenza njalo.