Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

 Ucabanga ukuthi ikusasa lizabe lingcono yini? Abantu abanengi bayazama ukukhangelela okuhle kungelani lokuthi bahlangana lezimo ezinzima khathesi. Kodwa kulengqondo yini ukukhangelela ukuthi izinto zizakuba ngcono? Ye! IBhayibhili lisinika ithemba mayelana lekusasa elingcono.

 IBhayibhili lisinika liphi ithemba?

 IBhayibhili liyavuma ukuthi abantu baphakathi kwezinhlupho ezesabekayo. Lanxa kunjalo, liyathembisa ukuthi izinhlupho lezi kazisoze zisihlukuluze kuze kube nini lanini. Cabanga ngezibonelo lezi ezilutshwane.

 •   Uhlupho: Ukuswela indawo yokuhlala

   Okutshiwo liBhayibhili: “Bazakwakha izindlu bahlale kuzo.”—U-Isaya 65:21.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Abantu bazakholisa ukuhlala ezindlini ezingezabo.

 •   Uhlupho: Ukuswelakala kwemisebenzi lobuyanga

   Okutshiwo liBhayibhili: “Abakhethiweyo bami bazakholisa umsebenzi wezandla zabo okwesikhathi eside.”—U-Isaya 65:22.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Abantu bonke bazathola imisebenzi ezabenza basuthiseke, imisebenzi abazayikholisa njalo ibenze bathokoze.

 •   Uhlupho: Ukwahlulelwa kubi

   Okutshiwo liBhayibhili: “Lababusi bazabusa ngemfanelo.”—U-Isaya 32:1.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Ukuphathwa kubi ngenxa yalapho umuntu asuka khona loba ngenxa yokuthi ungumyanga kuzasuswa kungasabi khona lanini. Wonke umuntu uzaphathwa ngendlela efananayo.

 •   Uhlupho: Ukungondleki kuhle Lendlala

   Okutshiwo liBhayibhili: “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”—IHubo 72:16.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Wonke umuntu uzaba lokudla okunengi okwakha umzimba. Akulamuntu ozalala ngendlala loba abe lesifo sokungondleki kuhle emzimbeni.

 •   Uhlupho: Ubugebengu lodlakela

   Okutshiwo liBhayibhili: “Umuntu wonke uzahlala ngaphansi kwesihlahla sakhe sevini langaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwa, njalo kakho ozabenza besabe.”—UMikha 4:4.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Abantu bonke bazazizwa bevikelekile njalo behlalisekile ngoba abantu ababi bazabe bengasekho, ‘ngabalungileyo abazazuza ilifa lelizwe.’—IHubo 37:10, 29.

 •   Uhlupho: Izimpi

   Okutshiwo liBhayibhili: “Isizwe asiyikuhlomela isizwe ngezinkemba loba sifundele ukulwa izimpi futhi.”—U-Isaya 2:4.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Kuzakuba lokuthula emhlabeni wonke. (IHubo 72:7) Kakho ozalilela umuntu amthandayo esebulewe empini, loba ozakuba yisiphepheli kwamanye amazwe angelazimpi.

 •   Uhlupho: Ukugula lemikhuhlane

   Okutshiwo liBhayibhili: “Akulamuntu ohlala eZiyoni ozakuthi, ‘Mina ngiyagula.’”—U-Isaya 33:24.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Abantu kabasayikukhathazwa yikugogeka loba ukugula. (U-Isaya 35:5, 6) IBhayibhili lize lithembise lokuthi “akusayikuba khona futhi ukufa.”—ISambulo 21:4.

 •   Uhlupho: Ukutshabalaliswa kwemvelo

   Okutshiwo liBhayibhili: “Inkangala lelizwe elomileyo kuzathokoza; inkangala izajabula iqhakaze.”—U-Isaya 35:1.

   Okukutshoyo mayelana lekusasa: Umhlaba wonke uzakuba likhaya elilipharadayisi abantu abazahlala kulo njengoba nje uNkulunkulu wayehlosile.—UGenesisi 2:15; U-Isaya 45:18.

 Kulengqondo yini ukukholwa okuthenjiswa liBhayibhili?

 Mhlawumbe ulomcabango wokuthi akulangqondo kangako. Kodwa siyakukhuthaza ukuthi uqhubeke uhlola lokho iBhayibhili elikutshoyo mayelana lekusasa. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi izithembiso esizithola eBhayibhilini zitshiyene lezithembiso kanye leziphrofetho ezenziwa ngabantu. Izithembiso eziseBhayibhilini zivela kuNkulunkulu. Nanku okwenza kube lomehluko omkhulu:

 •   UNkulunkulu uthembekile. IBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘ngeke aqambe amanga.’ (KuThithusi 1:2) Phezu kwalokho, nguNkulunkulu kuphela oyenelisa ukutsho ukuthi kuzabe kunjani kwelakusasa. (U-Isaya 46:10) IBhayibhili lilezibonelo esingeke sizibale siziqede ezifakazela ukuthi lokho uNkulunkulu akutshoyo kuhlezi kugcwaliseka. Ukuze uthole okunengi, bukela ividiyo ethi Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso?

 •   UNkulunkulu ulawo amandla okuqeda izinhlupho zethu. IBhayibhili lithi uNkulunkulu ulamandla okwenza “loba yini ayifunayo.” (IHubo 135:5, 6) Ngamanye amazwi, akulalutho olungavimba uNkulunkulu ukuthi agcwalise izithembiso zakhe. Okuhle kakhulu yikuthi uNkulunkulu uyafuna ukusinceda ngoba uyasithanda.—UJohane 3:16.

 Engxenye uyazibuza ukuthi, ‘Nxa uNkulunkulu efuna ukusinceda njalo elamandla okusinceda, kungani manje silokhu sihlangana lezinhlupho ezinengi kangaka?’ Ukuze uthole impendulo yombuzo lo, bukela ividiyo ethi Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

 Ithemba leli lizagcwaliseka njani?

 UNkulunkulu uzagcwalisa izithembiso zakhe esebenzisa uMbuso wakhe onguhulumende osezulwini. Usebeke uJesu Khristu ukuthi abe yiNkosi yoMbuso lowo, futhi usemnike lamandla okunakekela umhlaba kanye labantu abakuwo. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, welapha abagulayo, wasuthisa abalambileyo, wathulisa iziphepho, waze wavusa labafileyo. (UMakho 4:39; 6:41-44; ULukha 4:40; UJohane 11:43, 44) Lokhu kwakutshengisa lokho ayezakwenza eseyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

 Bukela ividiyo ethi Uyini UMbuso kaNkulunkulu? Ukuze ufunde okunengi mayelana lokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzakunceda njani.

 Ithemba leli lizagcwaliseka nini?

 Maduze! Kuyini okwenza siqiniseke ngalokhu? IBhayibhili lakhuluma ngezenzakalo ezazizakuba luphawu lokutshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uqalise ukubusa emhlabeni. (ULukha 21:10, 11) Izinto ezenzakala emhlabeni lamuhla zihambelana kanye lalokho okwatshiwo liBhayibhili.

 Ukuze ufunde okunengi, bala isihloko esithi “UMbuso KaNkulunkulu Uzaqalisa Nini Ukubusa Umhlaba?

 Ithemba esilithola eBhayibhilini lingakunceda njani lamuhla?

 Omunye umlobi weBhayibhili wafanisa ithemba esilithola eBhayibhilini ‘lesikhonkwane semiphefumulo yethu.’ (KumaHebheru 6:19) Njengoba nje isikhonkwane sisibamba sisiqinise isikepe ukuthi singacwili nxa kulesiphepho, ithemba esilithola eBhayibhilini eliphathelane lekusasa lalo lingasinceda ukuthi siqhubeke simi siqinile kungelani lenhlupho esihlangana lazo lamuhla. Ithemba lethu lingavikela indlela esizizwa ngayo lesicabanga ngayo ukuthi ingaphambaniseki, livikele ngitsho lempilakahle yethu.—1 KwabaseThesalonika 5:8.