Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IRussia Ihlasela I-Ukraine

IRussia Ihlasela I-Ukraine

 Mhlaka 24 February 2022 emadabukakusa, iRussia yaqalisa ukuhlasela i-Ukraine lanxa ababusi bomhlaba abatshiyeneyo babezamile ukuthi kungabi lempi. Yiwuphi umonakalo ongabakhona emhlabeni ngenxa yempi le? U-António Guterres ongunobhala we-United Nations ukhulume ngayo indaba le emalangeni wathi: “Kuzakuba lokuhlupheka okukhulu emhlabeni wonke futhi akusoze kube lokuhlaliseka emazweni ase-Europe lakwamanye emhlabeni jikelele.”

IBhayibhili lithi izenzakalo zonke lezi zitshengisani?

  •   UJesu Khristu wathi kwakuzakuba lesikhathi lapho ‘isizwe esasizavukela khona isizwe, lombuso uvukele umbuso.’ (UMathewu 24:7) Bala isihloko sesiZulu esithi “Siyini Isibonakaliso ‘Sezinsuku Zokugcina’ Noma ‘Ukuphela’?” ukuze ubone ukuthi iBhayibhili litshengisa ukuthi izimpi ezikhona lamuhla zigcwalisa isiphrofetho esakhulunywa nguJesu.

  •   Ibhuku likaSambulo lifanisa izimpi lomgadi webhiza ohlezi phezu ‘kwebhiza elibomvu gebhu’ njalo ‘osusa ukuthula emhlabeni.’ (ISambulo 6:4) Bala isihloko esithi “Ngobani Abagade Amabhiza Amane?” ukuze ubone isiphrofetho lesi esiphathelane lezimpi ezikhona lamuhla.

  •   Ibhuku likaDanyeli lakhuluma ngokulwisana okuphakathi ‘kwenkosi yasenyakatho’ ‘lenkosi yaseningizimu.’ (UDanyeli 11:25-45) Bukela ividiyo ethi Isiphrofetho Esagcwalisekayo—UDanyeli Isahluko 11 ukuze ubone ukuthi kungani kuthiwa iRussia labangane bayo yibo inkosi yasenyakatho. a

  •   ISambulo siphinda sikhulume ‘ngempi yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.’ (ISambulo 16:14, 16) Kodwa impi le ayifanani lezimpi esizibona lamuhla eziba phakathi kwezizwe. Bala isihloko sesiZulu esithi “Iyini Impi Ye-Amagedoni?” ukuze uthole okunengi ngempi le ezakwenzakala esikhathini esizayo.

Kungani kumele ube lethemba lokuthi izinto zizabangcono esikhathini esizayo?

  •   IBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘uzathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba.’ (IHubo 46:9) Bala isihloko esithi “Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono” ukuze ufunde okunengi mayelana lekusasa esilithenjiswa nguNkulunkulu.

  •   UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandazele ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze. (UMathewu 6:9, 10) UMbuso lowo nguhulumende osezulwini ozakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni, futhi intando kaNkulunkulu ihlanganisa lokuthi kube emhlabeni. Ukuze ufunde ukuthi uMbuso lo ungakunceda njani, bukela ividiyo ethi Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

 KulaboFakazi bakaJehova abedlula 129 000 abahlala e-Ukraine. Labo balingisela uJesu ngokungangeneli kwezombusazwe lasempini njengabo bonke oFakazi abakwamanye amazwe. (UJohane 18:36) Emhlabeni jikelele, oFakazi bakaJehova baqhubeka betshela abantu ‘izindaba ezinhle zoMbuso’ oyiwo ozaqeda izimpi kanye lakho konke okuhlupha abantu lamuhla. (UMathewu 24:14) Sicela ukuthi usithinte ukuze uthole okunengi mayelana lethemba esilithola eBhayibhilini.

a Ukuze uthole okunengi ngesiphrofetho lesi, bala isihloko esithi “‘Inkosi Yasenyakatho’ Esikhathini Sokucina,’ lesithi “Ngubani ‘Oyinkosi Yasenyakatho’ Lamuhla?