Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Brais Seara/Moment via Getty Images

HLALA ULINDILE!

Indlala Eyesabekayo—IBhayibhili Lithini Ngayo?

Indlala Eyesabekayo—IBhayibhili Lithini Ngayo?
  •   “IChina ithi lonyaka kutshise kakhulu okubangele ukuthi kube lesomiso esesabekayo.”—The Guardian, September 7, 2022.

  •   “Sekuzaba yiminyaka emihlanu amanye amazwe ase-Africa ephakathi kwendlala eyesabekayo.”—UN News, August 26, 2022.

  •   “Indawo ezinengi eYurophu zisengozini yokuba phakathi kwendlala engakaze ibekhona okweminyaka engu-500 edlulileyo.”—BBC News, August 23, 2022.

 Ingcitshi ezinengi zithi lokhu kuzaqhubeka kusenzakala futhi kungaba kubi kakhulu. Kambe ukuthi kulethemba lokuthi izinto zizakuba ngcono? IBhayibhili lona lithini?

Okutshiwo liBhayibhili ngendlala

 Nanku okwatshiwo liBhayibhili kudala:

  •   “Kuzakuba . . . lokuswelakala kokudla ezindaweni ezehlukeneyo.”ULukha 21:11.

 Nxa kungaba lesomiso ukudla kujayele ukungabikhona. Ukuswelakala kokudla kubangela ukuhlupheka lokufa futhi konke lokhu kugcwalisa isiphrofetho esiseBhayibhilini.—ISambulo 6:6, 8.

Okwenza kube lendlala enkulu kulezinsuku

 IBhayibhili liyasitshela ukuthi kungani indlala ibhahile lezinsuku. Lithi:

  •   “Umuntu kaliphiwanga ilungelo lokuqondisa izinyathelo zakhe.”UJeremiya 10:23.

 Lokhu kutsho ukuthi abantu abenelisi ‘ukuqondisa izinyathelo zabo’ kumbe ukuzibusa. Abakwenzayo kubangele ukuthi kube lendlala lezulu elilutshwane.

  •   Abezesayensi abanengi bayavuma ukuthi okwenziwa ngabantu kuyawuphambanisa umkhathi okubangela ukuthi kube lendlala eyesabekayo endaweni ezitshiyeneyo.

  •   Izinqumo ezenziwa ngabantu abayizihwaba labangelandaba lekusasa zibangele ukuphela kwamagusu, ukungcoliswa komhlaba lokutshaphazwa kwemvelo okwenza amanzi abe malutshwane.

 Kodwa iBhayibhili lisinika ithemba.

Likhona yini ithemba lokuthi izinto zizalunga?

 IBhayibhili lithembisa ukuthi uNkulunkulu uzaluqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi. Uzakwenza njani lokhu?

  1.  1. UNkulunkulu ‘uzabhubhisa abawonakalisa umhlaba.’ (ISambulo 11:18) Uzasusa abantu ababi njalo abalobuhwaba abaphambanisa umhlaba ngoba yibo abenza amanzi aswelakale.—2 KuThimothi 3:1, 2.

  2.  2. “Umhlabathi otshisa bhe uzakuba lichibi lamanzi elilemihlanga.” (U-Isaya 35:1, 6, 7) UNkulunkulu uzalungisa wonke umonakalo obangelwe yisomiso njalo enze umhlaba ube lipharadayisi elilamanzi eneleyo.

  3.  3. “Uyawunakekela umhlaba, uwenze uvunde futhi uthele kakhulu.” (IHubo 65:9) UJehova uzawubusisa umhlaba awenze ube lokudla okunengi lamanzi ahlanzekileyo enela wonke umuntu.