Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ongakweza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

Ongakweza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

 Ukukhathazeka kakhulu kungakulimaza emzimbeni lasengqondweni. Kungabangela lezinye inhlupho ezinkulu ukwedlula uhlupho obuvele ukhathazeke ngalo.

Amacebo angakunceda

 •  Ungalaleli kakhulu imibiko yezinto ezimbi. Akukubi ukufuna ukwazi ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Kodwa ukulandelela izindaba ezinjalo kokuphela kungabangela ukuthi sesabe kakhulu njalo siphelelwe lithemba.

   Isimiso seBhayibhili: “Umoya owephukileyo womisa amathambo.”—IZaga 17:22.

   “Kulula ukuzithola ungasenelisi ukuhlala ungadinganga izindaba eziphathelane lezinto ezethusayo ezenzakalayo, kodwa lokho kungumkhuba omubi. Angikhathazeki kakhulu ngingehlisa indlela engilandelela ngayo imibiko yezindaba.”—UJohn.

   Ongacabanga ngakho: Ngizilandelela kakhulu kangakanani izindaba?

 •  Zenzele uhlelo ozalulandela. Zama ukuvuka, udle, wenze imisebenzi yangekhaya njalo ulale ngesikhathi esifananayo nsuku zonke. Ukulandela uhlelo kuzakwenza ukuthi uphile impilo nje yansuku zonke njalo wehlise ukukhathazeka olakho.

   Isimiso esiseBhayibhilini: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”—Izaga 21:5.

   “Kwathi kuqalisa umkhuhlane we-COVID-19, ngaqalisa ukwenza izinto ngendlela engahlelekanga ngitsho, futhi ngasengiqeda isikhathi esinengi kakhulu ngizilibazisa. Ngangifuna ukusisebenzisela okungcono isikhathi sami, ngakho ngazenzela uhlelo lokwenza imisebenzi yami yansuku zonke.”—UJoseph.

   Ongacabanga ngakho: Ulalo yini uhlelo olukunceda ukuthi ufeze imisebenzi ofuna ukuyenza nsuku zonke?

 •  Hlala ucabanga ngezinto ezinhle. Ukuhlala ucabanga ngezinto ezimbi ezingenzakala lokuzihlupha ngokuthi bekuzahamba njani aluba kwenzakale into embi kuyabasela ukukhathazeka. Kulokuthi wenze njalo, cabanga ngezinto ezimbili loba ezintathu ezinhle.

   Isimiso esiseBhayibhilini: “Tshengisani ukuthi lingabantu ababongayo.”—KwabaseKholose 3:15.

   “Ukufunda iBhayibhili kuyanginceda ukuthi ngibalekele ukulalela loba ukubukela izindaba ezimbi, besengifaka ingqondo yami ezintweni ezinhle. Lokhu kungazwakala kuyinto engamangalisiyo kodwa kuyasebenza.”—ULisa.

   Ongacabanga ngakho: Ungumuntu othanda ukucabanga kakhulu ngezinto ezimbi ezenzakala empilweni yakho okokuthi uze wehluleke lokubona okuhle yini?

 •  Cabanga ngabanye. Kulula ukuzikhipha ebantwini nxa ucwile phakathi kokukhathazeka. Kodwa kulokuthi wenze njalo, cabanga ngezindlela ongabanceda ngazo abanye abangabe bedinga usizo.

   Isimiso esiseBhayibhilini: “Lingaqakathekisi lokho okufunwa yini kuphela kodwa liqakathekise lalokho okufunwa ngabanye.”—KwabaseFiliphi 2:4.

   “Ukwenzela abanye izinto kungenza ngithokoze. Ngiyabe ngibenzela izinto ezizabajabulisa, ngesikhathi esifananayo nginciphisa ukukhathazeka engilakho. Eqinisweni kungenza ngibe bhizi okokuthi ngiyabe ngingaselaso lesikhathi sokukhathazeka.”—UMaria.

   Ongacabanga ngakho: Ebantwini obaziyo, yibaphi abangadinga kakhulu uncedo futhi ungabanceda njani?

 •  Nakekela impilakahle yakho. Qeqetsha umzimba njalo uphumule okwaneleyo. Dlana ukudla okwakha umzimba. Ukunakekela impilakahle yakho kungenza uyibone ngelinye ilihlo impilo njalo kukuncede ukuthi uyixotshele khatshana imicabango yokukhathazeka.

   Isimiso esiseBhayibhilini: ‘Ukuqeqetsha umzimba kuyanceda.’—1 KuThimothi 4:8, amabala angaphansi.

   “Akuvumi ukuthi mina lendodana yami siqeqetshe umzimba siphandle ngendlela ebesingafisa ngayo, ngakho siyaqiniseka ukuthi siyaziqeqetsha sisendlini. Lokhu sekusincede ukuthi sihlale sithokoza njalo sesiphathana ngcono kakhulu.”—UCatherine.

   Ongacabanga ngakho: Ungazama yini ukuthuthukisa indlela odla ngayo loziqeqetsha ngayo ukuze ube lempilakahle?

 Ngaphandle kokusebenzisa amacebo esesixoxe ngawo awokunciphisa ukukhathazeka, abantu abanengi kubancede kakhulu ukufunda ngalokho iBhayibhili elikuthembisayo mayelana lekusasa elingcono. Khangela isihloko esithi “Kuyini Okuzakwenziwa NguMbuso KaNkulunkulu?