Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lithini Ngokubhujiswa Komhlaba?

IBhayibhili Lithini Ngokubhujiswa Komhlaba?

 Kuyini okufika engqondweni yakho nxa usizwa ukuthi umhlaba uzabhujiswa? Kungenzakala ukuthi usucabanga ngokutshabalaliswa kwayo yonke into ephilayo esemhlabeni. Abanye abantu bacabanga ukuthi sokuseduze kakhulu ukuthi umhlaba utshabalaliswe ikakhulu nxa besizwa imibiko elandelayo:

  •   “Kungenzakala ukuthi kube lempi ye-Nuclear eqaliswe ngabomu loba ngengozi kumbe ngenxa yokungazwanani kwabohulumende.”—Bulletin of the Atomic Scientists.

  •   “Eminyakeni engu-10 edlulileyo kube leziphepho ezesabekayo, umlilo weganga, indlala, ukutshisa okudlulisa amalawulo kanye lezikhukhula.”—National Geographic.

  •   “Sokuleminyaka imitshitshi yezintethe iqhubeka ibangela umonakalo omkhulu e-Africa.”—The Associated Press.

 IBhayibhili lithini ngokutshabalaliswa komhlaba?

Umhlaba uzabhujiswa yini?

 Hatshi. IBhayibhili lisitshela ukuthi umhlaba umi kuze kube nini lanini. (UmTshumayeli 1:4) UNkulunkulu kasoze abhubhise umhlaba awudalayo kodwa ‘uzabhubhisa labo ababhubhisa umhlaba.’—ISambulo 11:18.

Abantu abasemhlabeni bazabhujiswa yini?

 Nxa iBhayibhili likhuluma ngokutshabalaliswa “komhlaba” liyabe lisitsho ukubhujiswa kwabantu abakhetha ukuzenzela abakufunayo kulokwenza lokho abakutshelwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu uzabhubhisa “abantu abangamesabiyo” njengoba nje wenza ngensuku zikaNowa.—2 Phetro 2:5; 3:7.

 U-1 Johane 2:17 uthi, “umhlaba uyadlula lesifiso sawo.” Ivesi le itshengisa ukuthi uNkulunkulu kasoze abhubhise umhlaba ngokwawo kodwa uzabhubhisa abantu abaqhubeka besenza izinto ezimbi.

Abantu abenza izinto ezimbi bazabhujiswa nini?

 IBhayibhili alisitsheli ukuthi lokhu kuzakwenzakala nini. (UMathewu 24:36) Lanxa kunjalo, iBhayibhili lileziphrofetho ezenza singathandabuzi ukuthi sekuseduze kakhulu ukuthi labo abenza izinto ezimbi babhujiswe. Nanku okunye elikutshoyo:

 Abantu abanengi bayavuma ukuthi kusukela ngo-1914 izinto ezenzakala emhlabeni ziyahambelana lalokho okutshiwo liBhayibhili futhi lokho kwenza kukhanye ukuthi ukuphela sokuseduze. Ukuze uthole okunengi khangela isihloko esithi “Ukulandelana Kwezenzakalo ZeBhayibheli Ngokohlelo Lwezikhathi Kubonisani Ngonyaka Ka-1914?” lesithi “Siyini Isibonakaliso ‘Sezinsuku Zokugcina’ Noma ‘Ukuphela’?

Ibhuku lokucina eliseBhayibhilini likhuluma ngokutshabalaliswa komhlaba yini?

 Ibhuku lokucina eliseBhayibhilini likhuluma ‘ngokwembulwa kweNkosi uJesu.’ Lokhu kuzakwenzakala ngesikhathi eqeda bonke ububi obusemhlabeni, abesebusisa bonke abakhonza uNkulunkulu.—2 KwabaseThesalonika 1:6, 7; 1 Phetro 1:7, 13.

 Ibhuku lokucina eliseBhayibhilini likhuluma ngalokho okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo. (ISambulo 1:1) Ibhuku leli lilezindaba ezinhle futhi lisinika ithemba. (ISambulo 1:3) Lisitshela ngokuthi uNkulunkulu uzaqeda bonke ububi emhlabeni abesewenza ube lipharadayisi. Ngaleso sikhathi kuyabe kungasela buhlungu, ukuhlupheka ngitsho lokufa.—ISambulo 21:3, 4.

 Uyafisa yini ukuzwa okunengi ngezithembiso lezi esizithola eBhayibhilini? Cela omunye uFakazi kaJehova ukuthi afunde lawe iBhayibhili.