Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Manuel Reino Berengui/DeFodi Images via Getty Images

HLALA ULINDILE!

I-World Cup Ingabamanyanisa Yini Abantu?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

I-World Cup Ingabamanyanisa Yini Abantu?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Kucatshangelwa ukuthi abantu abangu-5 bhiliyoni bazabukela i-World Cup ezadlalwa kusukela ngoNovember 20 kusiya kuDecember 18, 2022. Abantu abanengi balethemba lokuthi imidlalo enjengale ingenza abantu bamanyane.

  •   “Imidlalo ilamandla okutshintsha izinto emhlabeni. Ilamandla okutshintsha indlela abantu abacabanga ngayo. Ilamandla okumanyanisa abantu ukwedlula loba yini.”—UNelson Mandela, owayengumongameli weSouth Africa.

  •   ‘Ibhora liyabamanyanisa abantu ngoba lenza bazwe belethemba, bethokoza, bethanda abanye futhi belezinto abahambelana kuzo labanye.’—UGianni Infantino, umongameli we-FIFA. a

 Umdlalo webhora kanye leminye imidlalo ingenza yini ukuthi izinto zonke lezi zenzakale? Kungenzakala yini ukuthi abantu babe lokuthula futhi bamanyane?

Ingabamanyanisa Yini Abantu?

 I-World Cup yalonyaka yenze abantu bacabanga ngezinto ezitshiyeneyo. Yenze baphikisana ngendlela abantu abaphilisana ngayo kanye lezombusazwe. Bebekhuluma ngezindaba zamalungelo abantu, ukubandlululana ngemihlobo, kanye lokuthi abanye banothe kakhulu ukwedlula abanye.

 Lanxa kunjalo abanye bayazikholisela nje ukubukela imidlalo efanana le-World Cup. Imidlalo le iyabahlanganisa sibili abantu okwesikhatshana kodwa ayenelisi ukubenza bahlale bemanyene. Kulokuthi yenze njalo iveza egcekeni imicabango lezenzo okukhulunywa ngazo eBhayibhilini ezitshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina.”—2 KuThimothi 3:1-5.

Kuyini okuzakwenza abantu bamanyane sibili?

 IBhayibhili lithembisa ukuthi bonke abantu emhlabeni bazamanyana. Lithi bazamanyana nxa sebebuswa nguhulumende osezulwini obizwa kuthiwa nguMbuso kaNkulunkulu.”—ULukha 4:43; UMathewu 6:10.

 INkosi yoMbuso kaNkulunkulu uJesu Khristu, izakwenza kube lokuthula emhlabeni wonke. IBhayibhili lithi:

  •   ‘Olungileyo uzaphumelela njalo kuzakuba lokuthula kuyo yonke indawo.’—IHubo 72:7.

  •   ‘Izalamulela umyanga okhalela uncedo. Izabakhulula ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela.’—IHubo 72:12, 14.

 Lalamuhla imfundiso zikaJesu sezimanyanise amamiliyoni abantu emazweni angu-239. Bafunde ukuthanda bonke abantu kungelani lokuthi bangumhlobo bani. Ukuze ufunde okunengi bala izihloko ezithi “Singakunqoba Njani Ukuzondana.”

a Fédération Internationale de Football Association, inhlanganiso ebona ngezebhora.