Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA UPHAPHEME

Abantu Babaleka Ngobunengi E-Ukraine Besiyakuba Yiziphepheli

Abantu Babaleka Ngobunengi E-Ukraine Besiyakuba Yiziphepheli

 Mhlaka 24 February 2022 iRussia yahlasela ilizwe le-Ukraine. Impi le ibangele ukuthi abantu baphume ngobunengi besiyaphephela kwezinye izindawo. a

 “Angazi lokuthi ngikuchasise ngithini ngoba kwakusesabisa kakhulu. Kwakudubuka amabhomba. Sathi sisizwa ukuthi kulezitimela ezisusa abantu lapho okulempi khona, sahle sabona kungcono ukuthi lathi sisuke. Saphuma sithwele okuyimitshaqana nje ngoba kwakungavunyelwa ukuthi sithwale imikhungulu. Sathwala amaphepha aqakathekileyo lemithi lamanzi kanye lokuncane okokudla. Safulathela konke saqonda ezitimeleni lezo lanxa amabhomba ayelokhu edubuka.”—UNataliia, ovela eKharkiv, e-Ukraine.

 “Sasingakholwa ukuthi kuzakuba lempi. Ngezwa amabhomba edubuka kwezinye izindawo kwaze kwanyikinyeka lamawindi. Ngadobha izinto eziqakathekileyo ngangena indlela. Ngasuka ngekhaya ngo-8 ekuseni ngagada isitimela esasisiya e-Lviv, ngafika ngagada ibhasi eyayisiya ePoland.”—UNadija, ovela eKharkiv, e-Ukraine.

Esihlokweni lesi sixoxa ngemibuzo elandelayo

 Kuyini okubangela ukuthi abantu bacine beyiziphepheli?

 Okwenze abantu be-Ukraine bacina besiyakuba yiziphepheli yikuthi iRussia yahlasela ilizwe labo. Kodwa iBhayibhili liyasitshela ukuthi inhlupho ezinjengalezi zibangelwa kuyini:

  •  Ohulumende bathwalisa nzima abantu. Izikhathi ezinengi abantu ababusayo basebenzisa kubi amandla abo becindezela abantu.—UmTshumayeli 4:1; 8:9.

  •   USathane uDeveli nguye “umbusi womhlaba” futhi ubangela ukuthi abantu benze izinto ezimbi. IBhayibhili lithi: “Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.”—UJohane 14:30; 1 UJohane 5:19.

  •   Sekuleminyaka leminyaka abantu bethwele nzima ngenxa yenhlupho ezisemhlabeni, kodwa khathesi kulukhuni kakhulu ngoba siphila ezinsukwini zokucina. IBhayibhili lakhuluma kudala lathi: “Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo.” (2 KuThimothi 3:1) IBhayibhili lavela latsho ukuthi ezinsukwini zokucina kuzakuba lezimpi, lokuswelakala kokudla, lezingozi zemvelo kanye lemikhuhlane. Izinto lezi zibangela ukuthi abantu bayephephela kwezinye izindawo.—ULukha 21:10, 11.

 Iziphepheli zingalithola ngaphi ithemba?

 IBhayibhili lisitshela ukuthi uMdali wethu uJehova b uNkulunkulu ulothando njalo uyabazwela abantu abayiziphepheli lalabo abasuswe ngenkani emizini yabo. (UDutheronomi 10:18) Uthembisa ukuthi uzalungisa zonke inhlupho ezibangela ukuthi abantu babe yiziphepheli. Uzasebenzisa uhulumende wakhe osezulwini obizwa ngokuthi nguMbuso kaNkulunkulu futhi uzakhipha bonke ohulumende abakhona. (UDanyeli 2:44; UMathewu 6:10) UJehova uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuze asuse uSathane uDeveli. (KwabaseRoma 16:20) UMbuso lo uzabusa umhlaba wonke jikelele ususe yonke imingcele ebangela ukuthi abantu babandlululane. Bonke abantu bazabe sebeyimuli emanyeneyo. Ngalesosikhathi akulamuntu ozabaleka atshiye ikhaya lakhe ngoba iBhayibhili lithembisa ukuthi: “Umuntu wonke uzahlala ngaphansi kwesihlahla sakhe sevini langaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwa, njalo kakho ozabenza besabe, ngoba uJehova uSomandla usekhulumile.”—UMikha 4:4.

 UJehova uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuze aqede zonke inhlupho ezibangela ukuthi abantu babe yiziphepheli. Nanzi ezinye izibonelo:

 IBhayibhili lingabanceda yini abantu abayiziphepheli?

 Liyabanceda sibili. IBhayibhili libanika ithemba elihle abantu abayiziphepheli futhi lilamacebo angabanceda lakhathesi ukuthi balwisane lenhlupho abahlangana lazo.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Umuntu oyisithutha ukholwa loba yini, kodwa olengqondo uyakucabangisisa konke akwenzayo.”—IZaga 14:15.

 Kutshoni? Cabanga ngengozi ezingakwehlela ubone lokuthi uzakwenzani ukuze uvikeleke. Qaphela amasela lezigebenga ezihlose ukutshontshela abantu abayiziphepheli ngenxa yokuthi bayabe bedlela evalweni futhi bengayijayelanga indawo asebekuyo.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Ngakho nxa silokudla lokokugqoka sizasuthiseka ngezinto lezo.”—1 KuThimothi 6:8.

 Kutshoni? Ungahlali ucabanga ngemali lempahla enengi. Uzathokoza nxa ungasuthiseka ngezinto eziqakathekileyo.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Yikho-ke zonke izinto elifuna abantu bazenze kini, lani kumele lizenze kubo.”—UMathewu 7:12.

 Kutshoni? Woba lomusa futhi ubekezele. Lokhu kuzakwenza abantu bakuhloniphe futhi bakwamukele emphakathini osukuwo.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Lowo oliphatha kubi lingambuyiseli ngokubi.”—KwabaseRoma 12:17.

 Kutshoni? Ungavumeli ukuthi ulaka lukwenze uphindisele nxa uphathwe kubi ngoba lokhu akululungisi uhlupho kodwa kuyalubasela.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.”—KwabaseFiliphi 4:13.

 Kutshoni? Themba uNkulunkulu njalo uthandaze kuye. Uzakunika amandla okubekezela.

 Isimiso EsiseBhayibhilini: “Lingakhathazeki ngaloba yini, kodwa kukho konke bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga. Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu.”—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

 Kutshoni? Thandaza kuNkulunkulu ucele ukuthi akuncedise uhlaliseke kungelani lokuthi isimo okuso sinjani. Bala isihloko sesiZulu esithi “Filipi 4:6, 7—‘Ningakhathazeki Ngalutho’”

a Ngelanga lesibili impi iqalisile e-Ukraine, inhlanganiso ebona ngokuncediswa kweziphepheli i-United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yahlela ukuthi abantu bathole usizo ngokuphangisa. Ngamalanga angu-12 nje kuphela, abantu abedlula 2 miliyoni babaleka e-Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe futhi abangu-1 miliyoni batshiya imizi yabo baya kwezinye izindawo elizweni lelo.

b Ibizo likaNkulunkulu nguJehova. (IHubo 83:18) Bala Isihloko esithi “Ngubani UJehova?