Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images

HLALA ULINDILE!

Amazwe Angenelisa Yini Ukubambana Ukuze Alungise Uhlupho Lokuphambaniseka Komkhathi?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Amazwe Angenelisa Yini Ukubambana Ukuze Alungise Uhlupho Lokuphambaniseka Komkhathi?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Umhlangano owawumayelana lokulungiswa kohlupho lokuphambaniseka komkhathi waphela ngeSonto mhlaka 20 November 2022. Umhlangano lo ubizwa ngokuthi yi-COP27 United Nations Climate Change Conference. Lanxa emhlanganweni lo kwavunyelwana ukuthi amazwe angelamali azancediswa nxa angahlaselwa zingozi zemvelo, abantu abanengi bathi isivumelwano lesi asiyilungisi imbangela yohlupho lolu.

  •   Kodwa siyakwazi ukuthi lokhu akwenelanga ngoba . . . Umhlaba ulokhu usengozini enkulu kakhulu yokutshabalala.”

  •   UMary Robinson wayengumongameli welizwe le-Ireland njalo engu-High Commissioner for Human Rights enhlanganisweni ye-United Nations.

 Abakhathazeke kakhulu ngesimo umhlaba okuso ngabasakhulayo. Kodwa amazwe anganelisa yini ukubambana ukuze alungise uhlupho lolu lokuphambaniseka komkhathi? IBhayibhili lona lithini ngakho?

Amazwe azaphumelela yini ukubambana ukuze alwisane lohlupho lolu?

 IBhayibhili litshengisa ukuthi lanxa ohulumende bengasebenza nzima ukuze balungise uhlupho lokuphambaniseka komkhathi, iqiniso yikuthi abasoze benelise ukuluqeda. Nanzi izizatho ezimbili ezenza sitsho njalo:

  •    

     Okutshiwo yivesi le: Ohulumende abenelisi ukwenza izinto abafisa ukuzenza ngoba vele abantu abadalelwanga ukuthi bazibuse. (UJeremiya 10:23) Lanxa amazwe angaze ahlangane futhi asebenze nzima, awasoze enelise ukuqeda inhlupho ezisemhlabeni.

  •    

     Okutshiwo yivesi le: IBhayibhili lavele latsho kudala ukuthi ngensuku zethu abantu bazabe bengelandaba labanye futhi bengafuni ukubambisana labanye ukuze kulungiswe izinto.

Likhona ithemba

 Umhlaba lo awusoze ulungiswe ngohulumende babantu lanxa bengaze bezame njani. UNkulunkulu ubeke uJesu Khristu ukuthi abe yiNkosi yomhlaba wonke. IBhayibhili lithi ngoJesu:

  •   Uzabizwa ngokuthi nguMeluleki Omangalisayo, uNkulunkulu Olamandla, uBaba Waphakade langokuthi nguMbusi Wokuthula.’—U-Isaya 9:6.

 UJesu yiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu futhi umbuso lo nguhulumende osezulwini. (UMathewu 6:10) Ulamandla, lenhlakanipho kanye lesifiso sokulungisa umhlaba wethu aphinde aqede zonke inhlupho ezikhathaza abantu. (IHubo 72:12, 16) Nxa uJesu esebusa, uzabhubhisa bonke “abawonakalisa umhlaba” abesewulungisa ube muhle.—ISambulo 11:18, U-Isaya 35:1, 7.

 Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi ukonakala komkhathi kuzalungiswa njani, bala isihloko sesiZulu esithi “Ukushintsha Kwesimo Sezulu Nekusasa Lethu—Okushiwo IBhayibheli.”