Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Amasonto Athini Ngempi Ese-Ukraine? IBhayibhili Lona Lithini?

Amasonto Athini Ngempi Ese-Ukraine? IBhayibhili Lona Lithini?

 Ake sibone ukuthi abanye abakhokheli bamasonto abadumileyo bayiphatha njani indaba yempi le edla ubhedu e-Ukraine:

  •   “Umbhishopu wesonto ye-Orthodox kweleRussia uKirill kakatsho lutho olutshengisa ukuthi uyayisola iRussia ngokuhlasela i-Ukraine . . . Izinto ebezikhulunywa ngabameli besonto yakhe mayelana le-Ukraine zenza kukhanye angathi kuqondile ukuthi umongameli weRussia ahlasele i-Ukraine.”—Umbiko owaphuma kuphephandaba i-EUobserver mhlaka 7 March 2022.

  •   “Umbhishopu uKirill . . . utshengise ukuthi uyakusekela sibili ukuhlasela kweRussia i-Ukraine ngoba uthi le yimpi yokulwisana lesono.”—Umbiko ophume ku-AP News mhlaka 8 March 2022.

  •   “U-Epiphanius umkhokheli wesonto ye-Orthodox edolobheni leKyiv e-Ukraine ubusise abantu belizwe lakibo ngoMvulo wathi balwe lamasotsha eRussia azobahlasela’ . . . Uphinde wathi nxa bangabulala amasotsha eRussia bayabe bengenzanga sono.”—Umbiko ophume kuJerusalem Post mhlaka 16 March 2022.

  •   “Inhlanganiso yethu i-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations (UCCRO) iyawasekela amabutho e-Ukraine labo bonke abawancedisayo ukuvikela ilizwe lethu. Siyabathandazela futhi siyababusisa ngoba balwisana lesitha ukuze bavikele ilizwe le-Ukraine.”—Umbiko okhitshwe yi-UCCRO a mhlaka 24 February 2022.

 Wena ubona njani? Kuqondile yini ukuthi amasonto akhuthaze amalunga awo ukuthi aye empini? IBhayibhili lithini ngendaba le?

Obekusenziwa ngamasonto nxa kulempi

 Nxa sihlola ezembali sithola ukuthi amasonto abevumela njalo ekhuthaza abantu ukuthi baye empini, ngapha esithi ayasiza ukuthi kube lokuthula. Sekuleminyaka eminengi oFakazi bakaJehova bekuveza egcekeni ukuzenzisa lokhu okwenziwa ngamasonto. Khangela ezinye izibonelo ezisemabhukwini ethu.

Kuqondile yini ukuthi amasonto asekele izimpi?

 UJesu wathi: “Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.” (UMathewu 22:39) Waphinda wathi: “Qhubekani lithanda izitha zenu.”—UMathewu 5:44-47.

 Cabanga ngalokhu: Kambe isonto ekhuthaza amalunga ayo ukuthi aye empini kungathiwa iyawulalela yini umlayo kaJesu wokuthi sithande abanye? Ukuze uthole impendulo bala isihloko esithi “AmaKristu Eqiniso Nempi” lesithi “Ingabe Umuntu Angakwazi Ukuthanda Izitha Zakhe?

 UJesu wathi: “UMbuso wami kawusiwo walo umhlaba. Aluba uMbuso wami ubungowalumhlaba, izinceku zami bezizakulwa ukuze nginganikelwa kumaJuda.” (UJohane 18:36) “Bonke abasebenzisa inkemba bazakufa ngenkemba.”—UMathewu 26:47-52.

 Cabanga ngalokhu: Nxa kuyikuthi amaKhristu kwakungamelanga alwe ukuze avikele iNkosi uJesu, kambe zikhona ezinye izizatho ezizwakalayo ezingenza ukuthi alwe impi? Bala isihloko esithi “Ingabe Impi Iyahambisana NobuKristu?” ukuze ubone ukuthi amaKhristu okuqala ayelandela khona kanye uJesu ayekwenza layekufundisa.

Azakwenziwani amasonto asekela izimpi?

 IBhayibhili lithi uNkulunkulu uyawazonda amasonto athi alandela uKhristu kodwa wona engakulaleli lokho ayekufundisa abantu.—UMathewu 7:21-23; KuThithusi 1:16.

  •   Ibhuku leSambulo litshengisa ukuthi uNkulunkulu uzawajezisa amasonto anjalo ngoba yiwo abangele ukufa kwabo “bonke ababuleweyo emhlabeni.” (ISambulo 18:21, 24) Ukuze uzwe okunengi ngalokhu bala isihloko esithi “Liyini IBhabhiloni Elikhulu?

  •   UJesu wakucacisa ukuthi wonke amasonto angamthokozisiyo uNkulunkulu azatshabalaliswa. Amasonto la afanana lesihlahla esithela izithelo ezingelancedo, esicina ‘siganyulwa besesiphoselwa emlilweni.’ (Matthew 7:15-20) Bala isihloko esithi “Ukuphela Kwenkolo Yamanga Kuseduze!” ukuze uzwe ukuthi kuzakwenzakala njani lokhu.

Photo credits, left to right: Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images; Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

a Inhlanganiso yamasonto okuthiwa yi-UCCRO (Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations) ibunjwa ngamasonto angu-15 agoqela isonto yama-Orthodox, leyamaRoma, lamasonto aphume esontweni yeRoma, lamasonto obuVangeli kanye lamaJuda lamaMuslim.