Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

YURI LASHOV/AFP via Getty Images

HLALA ULINDILE!

AmaKhristu Kumele Asekele Izimpi Yini?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

AmaKhristu Kumele Asekele Izimpi Yini?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Impi ese-Ukraine isikwenze kwacaca ukuthi abakhokheli abanengi bezinkolo zesiKhristu bayayisekela impi. Ake sibone ukuthi babatshotshozela njani abantu emazweni womabili alwayo.

  •   “Siwethulela ingwane futhi siwatshayela ihlombe wonke amaqhawe alwayo ukuze avikele ilizwe lethu lase-Ukraine Siyalithandazela, siyalisekela futhi lisezinhliziyweni zethu.”—La ngamazwi akhulunywa ngumbhishopi omkhulu weKyiv (Metropolitan Epiphanius I of Kyiv), aphuma ephephandabeni okuthiwa yi-Jerusalem Post, mhlaka 16 March 2022.

  •   “Njengoba iRussia iqhubekela phambili ngokuhlasela ilizwe le-Ukraine, omkhulu weRussian Orthodox Church wenzele amabutho eRussia inkonzo ngeSonto wasewakhuthaza ukuthi avikele ilizwe lawo ngoba ngabantu beRussia kuphela abangenelisa ukwenza njalo.”—Umbiko okhitshwe yi-Reuters, mhlaka 3 April 2022.

 Kuqondile yini ukuthi amaKhristu asekele izimpi? IBhayibhili lithini?

Okutshiwo liBhayibhili

 IBhayibhili lisitshela ukuthi abalandeli bakaJesu Khristu beqiniso abangeni ezimpini.

  •   “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo ngoba bonke abasebenzisa inkemba bazakufa ngenkemba.”—UMathewu 26:52.

     Umuntu osekela impi kumbe olwayo empini uyawalalela yini amazwi kaJesu?

  •   “Ngilinika umlayo omutsha wokuthi lithandane. Thandanani ngendlela lami engilithande ngayo. Nxa lithandana, abantu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami.”—UJohane 13:34, 35.

     Umuntu osekela izimpi ulalo yini uthando uJesu athi abafundi bakhe kumbe abalandeli bakhe babezakhanya ngalo?

 Bala isihloko esikuwebhusayithi yesiZulu esithi “Ingabe Impi Iyahambisana NobuKristu?

AmaKhristu kumele azisekele yini izimpi ezikhona lamuhla?

 Kulengqondo yini ukuthi amaKhristu angangeni ezimpini ezilwiwa lamuhla? Ye kulengqondo. IBhayibhili laphrofetha ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esibizwa ngokuthi ‘zinsuku zokucina,’ kuzaba labantu abavela ezizweni zonke abangasoze ‘bafundele ukulwa impi’ ngoba belandela lokho okwatshiwo nguJesu.—U-Isaya 2:2, 4.

 Sekuseduze ukuthi “uNkulunkulu wokuthula” uJehova a, asebenzise uhulumende wakhe osezulwini ukuthi akhulule abantu “ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela.”—KwabaseFiliphi 4:9; IHubo 72:14.

a UJehova libizo likaNkulunkulu.—IHubo 83:18.