Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lingawanceda Amadoda Alwisana Lokukhathazeka

IBhayibhili Lingawanceda Amadoda Alwisana Lokukhathazeka

 Kufikani engqondweni yakho nxa ucabanga ngomuntu ohlutshwa yikukhathazeka? a Mhlawumbe ungacabanga ngomuntu oswela lokuthi abambe ngaphi ngenxa yokwesaba. Kumbe ucabange ngomuntu oswela sona isifiso sokuvuka nje ekuseni. Kungenzeka ukuthi ucabange langomuntu otshona elandisa ngenhlupho zakhe ezikhanya zingapheli.

 Lokhu yikho okwenziwa ngabanye abantu nxa bekhathazekile. Kodwa abachwayisisayo bathola ukuthi amadoda andise ukwenza okutshiyene lalokho okwenziwa ngabanye. Omunye umbiko uthi amadoda “andise ukunatha kakhulu kumbe ukusebenzisa izidakamizwa nxa ekhathazekile. Yikho kungakhanya angani umuntu ulohlupho lokunatha kakhulu yena ehlutshwa yikukhathazeka. Amanye amadoda ahlutshwa yikukhathazeka ayaphangisa ukuzonda futhi acaphuka lula.”

 Kodwa ayisiwo wonke amadoda enza ngendlela efananayo. Kungelani lokuthi umuntu wenzani nxa ekhathazekile, iqiniso yikuthi insuku lezi “okunzima ukuphila kuzo” sezibangele ukuthi abantu abanengi bakhathazeke. (2 KuThimothi 3:1) IBhayibhili lingakunceda yini ukuthi ulwisane lokhuthazeka?

Amacebo AseBhayibhilini Azakunceda Nxa Ukhathazekile

 IBhayibhili lilamacebo amanengi angasinceda nxa sikhathazekile. Ake sixoxe ngamanye akhona.

 1.  1. “Yikho-ke lingaqali ukukhathazeka ngokosuku olulandelayo ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezinkathazo zalo. Usuku ngalunye lulenhlupho zalo ezilweneleyo.”—UMathewu 6:34.

   Okutshiwo yivesi le: Akumelanga sizihluphe kakhulu ngezinto ezingakenzakali. Phela izikhathi ezinengi izinto azenzakali ngendlela ebesicabanga ngayo ikanti kwezinye izikhathi zicina zisiba ngcono kulalokho ebesikukhangelele.

   Zama lokhu: Cabanga ngezikhathi lapho owawuzitshela ukuthi izinto azisoze zikuhambele kuhle kodwa akusabanga njalo. Khathesi cabanga ngezinto ezikukhathazayo, ubusuzibuza ukuthi yizinto okumele uzihluphe ngazo yini.

 2.  2. “Njengensimbi ilola insimbi, kanjalo indoda ikhaliphisa enye.”—IZaga 27:17.

   Okutshiwo yivesi le: Kumele sivume ukuncediswa ngabanye ukuze silwisane lokukhathazeka. Bangasinika amacebo abancedayo ngesikhathi belwisana lokukhathazeka. Bangasinceda lokuthi senelise ukuhlaliseka lanxa silwisana lokukhathazeka.

   Zama lokhu: Cabanga ngomuntu ongakunika amacebo angakunceda kumbe umngane owake wakhathazwa luhlupho ophakathi kwalo. Mbuze ukuthi kuyini okwamncedayo.

 3.  3. “Liphosele kuye konke okulikhathazayo ngoba yena ulendaba lani.”—1 UPhetro 5:7.

   Okutshiwo yivesi le: UJehova ulendaba lathi yikho esinxusa ukuthi simtshele konke okusikhathazayo.

   Zama lokhu: Bhala phansi izinto ezikukhathazayo, ubusukhuleka kuJehova umtshela ngazo. Mchasisele ukuthi uzwa njani ngohlupho ngalunye, ubusumcela ukuthi akuncedise ulwisane lalo.

Ukukhathazeka Kuzaphela

 Ngaphandle kokusinika amacebo okulwisana lokukhathazeka, iBhayibhili liphinda lisitshele ukuthi sekuseduze ukuthi ukukhathazeka konke kuphele du! Kuzakwenzakala njani lokhu?

 UMbuso kaNkulunkulu uzakhipha konke okubangela ukukhathazeka. (ISambulo 21:4) Nxa sekubusa uMbuso kaNkulunkulu, ukukhumbula izinto ezisikhathazayo akusoze kusizwise ubuhlungu.—U-Isaya 65:17.

 “UNkulunkulu onika ukuthula” ufuna uyikholise impilo kungelalutho olukukhathazayo. (KwabaseRoma 16:20) UJehova uthi: “Ngiyawazi amacebo engilawo ngani, . . . amacebo okuliphumelelisa hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo.”—UJeremiya 29:11.

a Esihlokweni lesi ibala elithi “ukukhathazeka” litsho ukuphelelwa lithemba okubangelwa zinhlupho zansuku zonke. Kodwa kulabanye abakhathazeka kakhulu okokuthi bangakhetha ukuyabona odokotela.—ULukha 5:31.