Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

FPG/The Image Bank via Getty Images

HLALA ULINDILE!

Abezombusazwe Bacabanga Ukuthi I-Amagedoni Isifikile—Kodwa IBhayibhili Lithini?

Abezombusazwe Bacabanga Ukuthi I-Amagedoni Isifikile—Kodwa IBhayibhili Lithini?

 Mhlaka 10 October 2022 iRussia itshaye amadolobho ase-Ukraine ngezikhali kulandela lokho obekwenziwe ngamasotsha e-Ukraine ensukwini ezimbili ebezisanda kwedlula lapho abhidlize khona i-bridge elihlanganisa iCrimea leRussia. Konke lokhu kwenzakale ngemva nje kwalokho okukhulunywe ngabezombusazwe besithi kungenzakala ukuthi i-Amagedoni isifikile.

  •   “Into enjengale eyenzakala khathesi sacina ukuyibona kusabusa uMongameli weMelika uJohn F Kennedy kuze kube lengxabano phakathi kwe-United States leSoviet Union eyayimayelana lezikhali ezasezifakwa elizweni leCuba. . . . Vele ngibona angathi nxa kungaqalisa ukusetshenziswa izikhali ze-nuclear, isiphetho kuyaba yi-Amagedoni.”—UJoe Biden onguMongameli we-United States mhlaka 6 October 2022.

  •   “Kusegcekeni ukuthi maduze nje i-Amagedoni ingagadla futhi kuzanyikinyeka umhlaba wonke.”—UVolodymyr Zelensky onguMongameli we-Ukraine ngesikhathi ebuzwa zintatheli ze-BBC News mhlaka 8 October 2022, ngomonakalo ongabangelwa yikusebenzisa izikhali ze-nuclear.

 Kambe ukuthi ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kungabangela ukuqalisa kwe-Amagedoni? IBhayibhili lithini ngakho?

Ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kungabangela ukuqalisa kwe-Amagedoni Yini?

 Hatshi. Ibala elithi “Amagedoni” litholakala kanye kuphela eBhayibhilini kuSambulo 16:16. Ibala leli kalikhulumi ngokulwa kwamazwe kodwa likhuluma ngempi ezaba khona phakathi kukaNkulunkulu ‘lamakhosi omhlaba wonke.’ (ISambulo 16:14) UNkulunkulu uzasebenzisa impi ye-Amagedoni ukuze asuse bonke ohulumende abasemhlabeni.—UDanyeli 2:44.

 Nxa ufuna ukuzwa okunengi ngalokho okuzakwenziwa yi-Amagedoni emhlabeni, bala isihloko esithi Iyini Impi Ye-Armagedoni?

Kambe ukuthi umhlaba labantu abasemhlabeni bazatshabalaliswa yizikhali ze-nuclear yini?

 Hatshi. Lanxa ababusi bengasebenzisa izikhali ze-nuclear, uNkulunkulu kasoze abavumele ukuthi babhubhise umhlaba. IBhayibhili lithi:

  •   “Umhlaba umi kuze kube nini lanini.”—UmTshumayeli 1:4.

  •   “Abalungileyo bazakudla ilifa lomhlaba, bahlale kuwo kuze kube nini lanini.”—IHubo 37:29.

 Lanxa kunjalo, iziphrofetho eziseBhayibhilini lalokho esikubona kusenzakala kutshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi kube lotshintsho olukhulu emhlabeni. (UMathewu 24:3-7; 2 KuThimothi 3:1-5) Nxa ufuna ukuzwa ukuthi iBhayibhili lithini ngelakusasa khangela uhlelo lwethu lokufunda iBhayibhili mahala.