Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kwesenxele: Isiphepho u-Ian eFlorida, e-USA, ngoSeptember 2022 (Sean Rayford/Getty Images); phakathi laphakathi: Umama lendodana yakhe besuka lapho abahlala khona eDonetsk, e-Ukraine, ngoJuly 2022 (Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images); kwesokudla: Abantu abanengi bahlolwa iCOVID eBeijing, eChina, ngo-April 2022 (Kevin Frayer/Getty Images)

HLALA ULINDILE!

Inhlupho Ezibekhona Ngo-2022—IBhayibhili Lithini Ngazo?

Inhlupho Ezibekhona Ngo-2022—IBhayibhili Lithini Ngazo?

 Ngomnyaka ka-2022 besihlala sisizwa izindaba ezimayelana lezimpi, lokuwa kwezomnotho lezingozi zemvelo. IBhayibhili liyasitshela ukuthi yindaba izinto lezi bezisenzakala.

Obekusenzakala ngo-2022 kusitshelani?

 Izinto ebezisenzakala ngo-2022 ziyibufakazi bokuthi siphila “ezinsukwini zokucina” okukhulunywa ngazo eBhayibhilini. (2 KuThimothi 3:1) Izinsuku zokucina zaqalisa ngo-1914. Okulandelayo kutshengisa ukuthi izinto ezenzakalayo zikugcwalisa njani lokho okwatshiwo liBhayibhili:

 “Izimpi.”UMathewu 24:6.

  •   “Ngo-2022 Kuphinde Kwaba Lezigameko Zempi E-Europe.” a

 Khangela isihloko esithi “IRussia Ihlasela I-Ukraine.”

 ’Ukuswelakala kokudla.’UMathewu 24:7.

  •   “Indlala Ibibhahile Ngomnyaka Ka-2022.” b

 Khangela isihloko esithi “Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke.”

 Imikhuhlane emibi.’ULukha 21:11.

  •   “Kulemikhuhlane eminengi ethelelwanayo ebilokhu iphenduka ihlasela abantu njalo ifaka impilo zabo engozini. Ngokwesibonelo kube lepholiyo, le-monkeypox le-COVID-19.” c

 Khangela isihloko esithi “I-COVID Isibulele Abantu Abangu-6 miliyoni.”

 ’Izinto ezesabisayo.’ULukha 21:11.

  •   “Kube lokutshisa okungajayelekanga lendlala lezikhukhula lomlilo weganga endaweni ezitshiyeneyo. Asisoze siwukhohlwe umnyaka ka-2022 ngenxa yokutshintsha komkhathi okubangele umonakalo, kwabulala lezinkulungwane zabantu emhlabeni wonke futhi kwaphinda kwenza ukuthi abanye bathuthe emizini yabo.” d

 Khangela isihloko esithi “Ukutshisa Kakhulu Osekukhona Emhlabeni Wonke.”

 ‘Ukungahlaliseki [kumbe ‘imivukela; ukuxokozela,’ amabala angaphansi.].’ULukha 21:9.

  •   “Ngo-2022 abantu abanengi bebevukela uhulumende ngenxa yokukhwela kwezinto lokuswelakala kwemali.” e

 Khangela isihloko esithi “Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke.”

Kuzahamba njani ngo-2023?

 Akulamuntu okwaziyo ukuthi u-2023 usiphatheleni. Esikwaziyo yikuthi sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ulungise izinto emhlabeni. (UDanyeli 2:44) UMbuso lo nguhulumende osezulwini futhi uzasusa zonke izinto ezenza abantu bahlupheke, ube leqiniso lokuthi intando kaNkulunkulu iyenziwa emhlabeni.—UMathewu 6:9, 10.

 Kungaba kuhle ukuthi ‘uhlale ulindile’ njengoba uJesu Khristu watsho, unanzelele ukuthi izinto ezenzakala emhlabeni zigcwalisa njani iziphrofetho eziseBhayibhilini. (UMakho 13:37) Thintana lathi ukuze ubone ukuthi iBhayibhili lingakunceda njani wena lemuli yakho khathesi lokuthi lingakusiza njani ukuthi ube lekusasa elihle.

a AP News, “2022 Was Year the Horror of War Returned to Europe,” by Jill Lawless, December 8, 2022.

b World Food Programme, “A Global Food Crises.”

c JAMA Health Forum, “Living in an Age of Pandemics—From COVID-19 to Monkeypox, Polio, and Disease X,” by Lawrence O. Gostin, JD, September 22, 2022.

d Earth.Org, “What’s Behind the Record-Breaking Extreme Weather Events of Summer 2022?” by Martina Igini, October 24, 2022.

e Carnegie Endowment for International Peace, “Economic Anger Dominated Global Protests in 2022,” by Thomas Carothers and Benjamin Feldman, December 8, 2022.