Ezinye Izihloko

HLALA ULINDILE!

Kuyini Okwenza Ezombusazwe Zehlukanise Abantu?—IBhayibhili Lithini?

Abantu balokhu bedabukana phakathi emhlabeni wonke ngenxa yezombusazwe. IBhayibhili lisitshela ngomkhokheli olamandla okwenza abantu bamanyane.

HLALA ULINDILE!

Okungenza Ube Lethemba Ngo-2023—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Nxa umnyaka uqalisa, abantu abanengi bajayele ukuba lethemba lokuthi izinto zizabahambela kuhle. Izindaba ezinhle eziseBhayibhilini zingakwenza ube lethemba.

HLALA ULINDILE!

Inhlupho Ezibekhona Ngo-2022—IBhayibhili Lithini Ngazo?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi yindaba izinto lezi bezisenzakala.

HLALA ULINDILE!

I-World Cup Ingabamanyanisa Yini Abantu?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Abantu bacabanga ukuthi i-World Cup ingabamanyanisa.

HLALA ULINDILE!

Amazwe Angenelisa Yini Ukubambana Ukuze Alungise Uhlupho Lokuphambaniseka Komkhathi?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

IBhayibhili lakhuluma kudala ukuthi abantu abasoze benelise ukulungisa inhlupho ezikhona.

HLALA ULINDILE!

Abezombusazwe Bacabanga Ukuthi I-Amagedoni Isifikile—Kodwa IBhayibhili Lithini?

Ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kungabangela ukuqalisa kwe-Amagedoni Yini?

HLALA ULINDILE!

Indlala Eyesabekayo—IBhayibhili Lithini Ngayo?

Uhlupho lolu olusemhlabeni wonke luzake luphele yini? Likhona yini ithemba lokuthi izinto zizalunga?

HLALA ULINDILE!

AmaKhristu Kumele Asekele Izimpi Yini?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

AmaKhristu asekela izimpi ayawalalela yini amazwi kaJesu?

HLALA ULINDILE!

Ukutshisa Kakhulu Osekukhona Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Kambe ukuthi kuzacina kungasahlaleki emhlabeni?

HLALA ULINDILE!

Ukonakaliswa Komhlaba—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Eyinye ivesi eseBhayibhilini isitshengisa izinto ezintathu mayelana lokuphanjaniswa kwemvelo.

HLALA ULINDILE!

Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Kuyini okubangela ukuwa kwezomnotho? IBhayibhili lingasinceda njani ukuthi singakhathazeki kakhulu ngokuwa kwezomnotho?

HLALA ULINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantwana Ezikolo—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Yindaba izinto ezimbi zisenzakala? Kuzaphela yini?

HLALA ULINDILE!

Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke

IBhayibhili lalivele likhulumile ukuthi kwakuzakuba lendlala ensukwini zokucina. Lanxa kunjalo liphinda lisinike ithemba lamacebo asincedayo khathesi.

HLALA UPHAPHEME!

I-COVID Isibulele Abantu Abangu-6 miliyoni—IBhayibhili Lithini Ngakho?

IBhayibhili lakhuluma ngokuthi kwakuzakuba lemikhuhlane emibi, liphinda lisiduduze futhi lisitshele lokuthi imikhuhlane leyo izakhitshwa njani.

HLALA ULINDILE!

Amasonto Athini Ngempi Ese-Ukraine? IBhayibhili Lona Lithini?

Abakhokheli bamasonto bakhuthaza abantu ukuthi baye empini. Lokhu kutshiyene lalokho uJesu ayekufundisa.

HLALA UPHAPHEME!

Abantu Babaleka Ngobunengi E-Ukraine Besiyakuba Yiziphepheli

IBhayibhili lisitshela ukuthi kuyini okubangela inhlupho ezinjengalezi lokuthi zizaphela njani zingaphindi ukuthi zibe khona.

IRussia Ihlasela I-Ukraine

Nxa kunjalo, iBhayibhili liyatsho yini ukuthi konke lokhu kuzaphela njani?

Sizake Siphile Emhlabeni Ongelama-Terrorist Yini?

IBhayibhili likhuluma ngezinto ezimbili ezingakududuza nxa ukhathazekile ngenxa yokuhlasela kwama-terrorist. Lokho kuzakunceda ukuthi ungalahli ithemba njengoba sisalindele ukuqedwa kodlakela lokwesaba.

IBhayibhili Lithini Ngokubhujiswa Komhlaba?

IBhayibhili lithi umhlaba umi kuze kube nini lanini, lanxa kunjalo lisitshela ukuthi abantu ababi bazabhujiswa.

Zivikele Ezindabeni Ezingamanga

Izindaba ezingakuphambanisa, imibiko engamanga lezimfundiso ezingelabufakazi sokugcwele futhi kungabangela ingozi.

Ongakweza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

Yiwaphi amacebo kanye lamavesi eBhayibhili angakunceda ukuthi ungakhathazeki okudlulisa amalawulo?

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

Kuyini okwenza izithembiso eziseBhayibhilini zingafanani lezithembiso leziphrofetho ezenziwa ngabantu?

Inkolo Isingeyinye Nje Ibhizimusi Enkulu Yini?

Emasontweni amanengi, abalandeli bangabayanga kodwa abafundisi bakhona banothe kabazazi.

Izinto Ezingu-7 Ongazenza Ukuze Ukudla Okudlayo Kungakugulisi

Singatshengisa ukuthi siyasiqakathekisa isipho sokuphila ngokuba lendaba lempilakahle yethu leyezimuli zethu. Esihlokweni lesi uzabona amacebo angakunceda ukuthi ukwenze lokhu.

Ongakwenza Nxa Kulomkhuhlane Omemethekayo

Kuyini ongakwenza nxa kulomkhuhlane omemethekayo ukuze uhlale uvikelekile, uhlalisekile njalo ulokholo oluqinileyo?

IBhayibhili Lingawanceda Amadoda Alwisana Lokukhathazeka

Insuku lezi okunzima ukuphila kuzo sezibangele ukuthi abantu abanengi bakhathazeke. IBhayibhili lingakunceda yini ukuthi ulwisane lokhuthazeka?

Ukwethulwa KweNguqulo Yomhlaba Omutsha Elungisiswe Kutsha Ngolimi LwesiSpanish

Abahumutshi benzani ukuze bahumutshe iBhayibhili elalizazwisiswa ngabantu abahlala emazweni atshiyeneyo khona ibala elilodwa lingatsho izinto ezitshiyeneyo?

Ongakwenza Nxa Usubanjwe Umkhuhlane Othile

IBhayibhili lilamacebo angakunceda nxa usuhlaselwe ngumkhuhlane ungalindelanga.

Ungenzani Ukuze Wenelise Ukuphila Ngemali Encane?

Ukuphelelwa ngumsebenzi lokukhwela kwentengo yezinto kungenza sikhathazeke kakhulu. Bala isihloko lesi uzwe amacebo aseBhayibhilini angakunceda wenelise ukuphila ngemali encane.

Ukunatha Utshwala—Ungenzani Ukuze Unganathi Wedlulise?

Bala isihloko lesi ubone amacebo amahlanu angakusiza ukuthi ungadlulisi amalawulo nxa unatha utshwala.

Ukuncedisa Abahlukuluzwayo

Khumbula ukuthi ukuhlukuluzwa akusicala lakho lokuthi ukhona ongakududuza.

Okungakunceda Nxa Utshona Wedwa?

Kuyini okungakunceda ukuthi uthokoze, ube lethemba, njalo usuthiseke lanxa utshona wedwa?

I-Anemia Ibangelwa Yini Njalo Iyelapheka Yini?

Kuyini i-anemia? Ungazivikela kuyo loba uyelatshwe yini?

IMibhalo Emidala Isekela Ukusetshenziswa Kwebizo LikaNkulunkulu

Khangela ubufakazi obutshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyatholakala kuThestamenti Elitsha.

Uhlelo Lokubala IBhayibhili

Uhlelo lolu luzakunceda kungelani lokuthi ufuna ukubala iBhayibhili nsuku zonke, kumbe ufuna ukubala ngembali yama-Israyeli, kumbe ufuna ukulibala ukuze uliqede ngomnyaka loba nxa ufuna ukuqalisa ukulibala.

Ungayithola Njani IMibhalo EBhayibhilini Lakho?

Uluhlu lolu lutshengisa amabhuku angu-66 aseBhayibhilini ngendlela alandelana ngayo emaBhayibhilini amanengi. Ibizo lebhuku lilandelwa yinamba yesahluko besekucina inamba yevesi.

HLALA ULINDILE!

HLALA ULINDILE!

Kuyini Okwenza Ezombusazwe Zehlukanise Abantu?—IBhayibhili Lithini?

Abantu balokhu bedabukana phakathi emhlabeni wonke ngenxa yezombusazwe. IBhayibhili lisitshela ngomkhokheli olamandla okwenza abantu bamanyane.

HLALA ULINDILE!

Okungenza Ube Lethemba Ngo-2023—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Nxa umnyaka uqalisa, abantu abanengi bajayele ukuba lethemba lokuthi izinto zizabahambela kuhle. Izindaba ezinhle eziseBhayibhilini zingakwenza ube lethemba.

HLALA ULINDILE!

Inhlupho Ezibekhona Ngo-2022—IBhayibhili Lithini Ngazo?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi yindaba izinto lezi bezisenzakala.

HLALA ULINDILE!

Amazwe Angenelisa Yini Ukubambana Ukuze Alungise Uhlupho Lokuphambaniseka Komkhathi?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

IBhayibhili lakhuluma kudala ukuthi abantu abasoze benelise ukulungisa inhlupho ezikhona.

HLALA ULINDILE!

Uzakhetha Bani?—IBhayibhili Lithini?

Labakhokheli abakhanya bekhaliphile kukhona abangakwenelisiyo, kodwa kuloyedwa uMkhokheli esingamthemba kukho konke.

HLALA ULINDILE!

Abezombusazwe Bacabanga Ukuthi I-Amagedoni Isifikile—Kodwa IBhayibhili Lithini?

Ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kungabangela ukuqalisa kwe-Amagedoni Yini?

HLALA ULINDILE!

Indlala Eyesabekayo—IBhayibhili Lithini Ngayo?

Uhlupho lolu olusemhlabeni wonke luzake luphele yini? Likhona yini ithemba lokuthi izinto zizalunga?

HLALA ULINDILE!

AmaKhristu Kumele Asekele Izimpi Yini?—IBhayibhili Lithini Ngakho?

AmaKhristu asekela izimpi ayawalalela yini amazwi kaJesu?

HLALA ULINDILE!

Ukutshisa Kakhulu Osekukhona Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Kambe ukuthi kuzacina kungasahlaleki emhlabeni?

HLALA ULINDILE!

Ukonakaliswa Komhlaba—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Eyinye ivesi eseBhayibhilini isitshengisa izinto ezintathu mayelana lokuphanjaniswa kwemvelo.

HLALA ULINDILE!

Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Kuyini okubangela ukuwa kwezomnotho? IBhayibhili lingasinceda njani ukuthi singakhathazeki kakhulu ngokuwa kwezomnotho?

HLALA ULINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantwana Ezikolo—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Yindaba izinto ezimbi zisenzakala? Kuzaphela yini?

HLALA ULINDILE!

Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke

IBhayibhili lalivele likhulumile ukuthi kwakuzakuba lendlala ensukwini zokucina. Lanxa kunjalo liphinda lisinike ithemba lamacebo asincedayo khathesi.

HLALA UPHAPHEME!

I-COVID Isibulele Abantu Abangu-6 miliyoni—IBhayibhili Lithini Ngakho?

IBhayibhili lakhuluma ngokuthi kwakuzakuba lemikhuhlane emibi, liphinda lisiduduze futhi lisitshele lokuthi imikhuhlane leyo izakhitshwa njani.

HLALA ULINDILE!

Amasonto Athini Ngempi Ese-Ukraine? IBhayibhili Lona Lithini?

Abakhokheli bamasonto bakhuthaza abantu ukuthi baye empini. Lokhu kutshiyene lalokho uJesu ayekufundisa.

HLALA UPHAPHEME!

Abantu Babaleka Ngobunengi E-Ukraine Besiyakuba Yiziphepheli

IBhayibhili lisitshela ukuthi kuyini okubangela inhlupho ezinjengalezi lokuthi zizaphela njani zingaphindi ukuthi zibe khona.

IRussia Ihlasela I-Ukraine

Nxa kunjalo, iBhayibhili liyatsho yini ukuthi konke lokhu kuzaphela njani?

OKUSEPHEJINI YOKUQALA

Sizake Siphile Emhlabeni Ongelama-Terrorist Yini?

IBhayibhili likhuluma ngezinto ezimbili ezingakududuza nxa ukhathazekile ngenxa yokuhlasela kwama-terrorist. Lokho kuzakunceda ukuthi ungalahli ithemba njengoba sisalindele ukuqedwa kodlakela lokwesaba.

IBhayibhili Lithini Ngokubhujiswa Komhlaba?

IBhayibhili lithi umhlaba umi kuze kube nini lanini, lanxa kunjalo lisitshela ukuthi abantu ababi bazabhujiswa.

Zivikele Ezindabeni Ezingamanga

Izindaba ezingakuphambanisa, imibiko engamanga lezimfundiso ezingelabufakazi sokugcwele futhi kungabangela ingozi.

Ongakweza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

Yiwaphi amacebo kanye lamavesi eBhayibhili angakunceda ukuthi ungakhathazeki okudlulisa amalawulo?

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

Kuyini okwenza izithembiso eziseBhayibhilini zingafanani lezithembiso leziphrofetho ezenziwa ngabantu?

Inkolo Isingeyinye Nje Ibhizimusi Enkulu Yini?

Emasontweni amanengi, abalandeli bangabayanga kodwa abafundisi bakhona banothe kabazazi.

IBhayibhili Lingawanceda Amadoda Alwisana Lokukhathazeka

Insuku lezi okunzima ukuphila kuzo sezibangele ukuthi abantu abanengi bakhathazeke. IBhayibhili lingakunceda yini ukuthi ulwisane lokhuthazeka?

Ongakwenza Nxa Usubanjwe Umkhuhlane Othile

IBhayibhili lilamacebo angakunceda nxa usuhlaselwe ngumkhuhlane ungalindelanga.

Ungenzani Ukuze Wenelise Ukuphila Ngemali Encane?

Ukuphelelwa ngumsebenzi lokukhwela kwentengo yezinto kungenza sikhathazeke kakhulu. Bala isihloko lesi uzwe amacebo aseBhayibhilini angakunceda wenelise ukuphila ngemali encane.

Ukunatha Utshwala—Ungenzani Ukuze Unganathi Wedlulise?

Bala isihloko lesi ubone amacebo amahlanu angakusiza ukuthi ungadlulisi amalawulo nxa unatha utshwala.

Ukuncedisa Abahlukuluzwayo

Khumbula ukuthi ukuhlukuluzwa akusicala lakho lokuthi ukhona ongakududuza.

Okungakunceda Nxa Utshona Wedwa?

Kuyini okungakunceda ukuthi uthokoze, ube lethemba, njalo usuthiseke lanxa utshona wedwa?

OKUNYE OKUKE KWAPHUMA

Ongakwenza Nxa Kulomkhuhlane Omemethekayo

Kuyini ongakwenza nxa kulomkhuhlane omemethekayo ukuze uhlale uvikelekile, uhlalisekile njalo ulokholo oluqinileyo?

Ukwethulwa KweNguqulo Yomhlaba Omutsha Elungisiswe Kutsha Ngolimi LwesiSpanish

Abahumutshi benzani ukuze bahumutshe iBhayibhili elalizazwisiswa ngabantu abahlala emazweni atshiyeneyo khona ibala elilodwa lingatsho izinto ezitshiyeneyo?

IMibhalo Emidala Isekela Ukusetshenziswa Kwebizo LikaNkulunkulu

Khangela ubufakazi obutshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyatholakala kuThestamenti Elitsha.

Uhlelo Lokubala IBhayibhili

Uhlelo lolu luzakunceda kungelani lokuthi ufuna ukubala iBhayibhili nsuku zonke, kumbe ufuna ukubala ngembali yama-Israyeli, kumbe ufuna ukulibala ukuze uliqede ngomnyaka loba nxa ufuna ukuqalisa ukulibala.

Ungayithola Njani IMibhalo EBhayibhilini Lakho?

Uluhlu lolu lutshengisa amabhuku angu-66 aseBhayibhilini ngendlela alandelana ngayo emaBhayibhilini amanengi. Ibizo lebhuku lilandelwa yinamba yesahluko besekucina inamba yevesi.

Uxolo, akulamabala ahambelana lokubhalileyo.