UNahume 3:1-19

  • “Maye kulo idolobho elichitha igazi!” (1-19)

    • Okuzakwenza iNiniva yahlulelwe (1-7)

    • INiniva izakuwa njengeNo-amoni (8-12)

    • INiniva izakuwa loba sekutheni (13-19)

3  Maye kulo idolobho elichitha igazi! Eligcwele ubuqili lobugebenga. Lihlala lithumbile njalonje!   Kuzwakala ukukhala komchilo lokugedlezela kwamaviri,Lokugijima kwebhiza kanye lenqola egijimayo.   Kulomgadi webhiza, lokuphazima kwenkemba lokucazimula komkhonto,Banengi kakhulu ababuleweyo njalo kulenqwaba zezidumbu—Ayisibunengi bezidumbu! Abantu balokhu behamba bekhutshwa yizidumbu.   Lokhu kungenxa yezenzo ezinengi zesifebe,Siyakhanga, siyahuga njalo singumthakathi oyingcitshi,Othiya izizwe ngobufebe bakhe lezimuli ngobuthakathi bakhe.   “Lalela! Ngimelene lawe,”* kutsho uJehova wamabutho,+“Ngizaphakamisela izidwaba zakho ebusweni bakho,Ngenze izizwe zibone ubunqunu bakho,Lemibuso ibone ihlazo lakho.   Ngizakuphosela ingcekezaNgikwenze wenyanyeke,Ngizakuchaya egcekeni.+   Bonke abakubonayo bazakubalekela+ bathi,‘INiniva isibhidliziwe! Ngubani ozayizwela usizi?’ Ngizabathola ngaphi abazakududuza?   Wena ungcono yini kuleNo-amoni*+ eyayiseduze kwemisele yeNayili?+ Yayigonjolozelwe ngamanzi,Inotho yayo kwakululwandle njalo ulwandle lwalungumduli wayo.   Amandla ayo amakhulu yayiwathatha eTopiya laseGibhithe. Abasizi bayo kwakuyiPhuthi+ leLibhiya.+ 10  Kodwa layo yathunjwa;Yaya ebugqilini.+ Abantwabayo bataklazelwa phansi kuwo wonke amakhona emigwaqo. Benza inkatho ngamadoda ayo ahlonitshwayo,Wonke amadoda ayo adumileyo abotshwa ngamaketane. 11  Lawe uzadakwa,+Uzahamba uyecatsha. Uzadinga isiphephelo ngenxa yesitha sakho. 12  Zonke izinqaba zakho zinjengezihlahla zomkhiwa ezilamakhiwane avuthwa kuqala,Nxa zinganyikinywa, amakhiwane azawela emilonyeni yabantu abayizidli. 13  Khangela! Amabutho aphakathi kwakho azifananela labesifazana. Amagedi elizwe lakho azavuleka asale ethe gengelezi phambi kwezitha zakho. Umlilo uzaqeda imigoqo yamagedi akho. 14  Khana amanzi ulungiselele ukuvinjezelwa!+ Qinisa izinqaba zakho. Hamba uye edakeni, uvoxe udaka,Yibambe uqinise ifoloma yezitina. 15  Lakhonapho umlilo uzakutshisa ukuqede. Inkemba izakuquma uwele phansi.+ Izakutshabalalisa ngendlela intethe ezincane ezitshabalalisa ngayo izilimo.+ Ziqoqeni libe banengi njengentethe ezincane! Libuthane libe banengi njengentethe! 16  Abantu bakho abathengisayo ubenze baba banengi ukwedlula izinkanyezi zezulu. Intethe encane ihluba ikhasi layo iphaphe ihambe. 17  Abalindi bakho banjengentethe,Lezikhulu zakho zinjengomtshitshi wentethe. Mhla kuqanda ziyahlala ezibayeni zamatshe,Kuthi nxa ilanga lingatshisa ziphaphe zihambe,Kakho okwaziyo ukuthi ziqonde ngaphi. 18  Abelusi bakho bayawozela, wena nkosi ye-Asiriya,Izikhulu zakho zihlezi emizini yazo. Abantu bakho basabalele ezintabeni,Njalo akulamuntu obaqoqayo.+ 19  Awusoze usibalekele isigameko esizakwehlela. Inxeba lakho kalelapheki. Bonke abazakuzwa umbiko omayelana lawe bazaqakeza izandla,+Ngubani kambe ongazange ahlupheke ngenxa yesihluku esingapheliyo obusenza?”+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo iNiniva.
Ibizwa langokuthi yiThebhezi.