UmTshumayeli 4:1-16

  • Ukucindezelwa kubuhlungu kulokufa (1-3)

  • Ukuba lombono omuhle ngomsebenzi (4-6)

  • Kuyanceda ukuba lomngane (7-12)

    • Ababili bangcono kuloyedwa (9)

  • Ukuphila kombusi kungaba yize (13-16)

4  Ngaphinda ngacabangisisa ngakho konke ukucindezelwa okwakusenziwa ngaphansi kwelanga. Ngabona izinyembezi zalabo abacindezelwayo futhi kwakungelamuntu owayengabaduduza.+ Ababebacindezela babelamandla njalo kakho owayengabaduduza.  Ngaze ngathi abafileyo bangcono kulabaphilayo,+  kodwa ongcono kulabo bobabili ngongakazalwa,+ ongakaziboni izenzo ezibuhlungu ezenziwa ngaphansi kwelanga.+  Ngibonile lokuthi mkhulu umzamo* lomsebenzi wobungcitshi obakhona ngenxa yokuncintisana kwabantu.+ Lokhu lakho akuncedi ngalutho, yikuxotshanisa umoya.  Isithutha siyahlala sigoqe izandla kanti sizibulala umzimba.+  Kungcono ukuphumula kancane kulokusebenza gadalala ungaphumuli uxotshanisa umoya.+  Ngaphinda ngacabangisisa ngokunye okungancedi ngalutho ngaphansi kwelanga:  Kulomuntu ongelabani, kalamngane, kalamntwana loba umfowabo kodwa umsebenzi onzima awenzayo awupheli.+ Amehlo akhe awasuthiseki ngenotho alayo. Kazibuzi ukuthi, ‘Kambe ngubani engimsebenzela nzima kangaka ngizincitsha* izinto ezinhle’?+ Lokhu lakho akuncedi ngalutho, ngumsebenzi obangela usizi.+  Ababili bangcono kuloyedwa+ ngoba balomvuzo omuhle* ngomsebenzi wabo onzima. 10  Phela nxa omunye wabo angawa, omunye wakhe angamvusa. Kodwa kuzakwenzakalani kulowo owayo engelaye ozamvusa? 11  Kanti njalo nxa abantu ababili belele ndawonye bayakhudumala kodwa oyedwa angakhudumala njani? 12  Umuntu angamehlula umuntu oyedwa kodwa ababili bangamisana laye. Lentambo elemicu emithathu ayiqamuki masinyane.* 13  Ungcono umntwana ongumyanga kodwa ehlakaniphile kulenkosi endala+ kodwa eyisiphukuphuku, engasalaleliyo nxa ixwayiswa,+ 14  ngenxa yokuthi waphuma* ejele ukuze abe yinkosi,+ lanxa wazalelwa embusweni wayo engumyanga.+ 15  Ngacabangisisa ngabo bonke abaphilayo abahamba ngaphansi kwelanga kanye lalokho okwenzakalayo kulowo osakhulayo ongena esikhundleni somunye. 16  Lanxa abamsekelayo bebanengi kakhulu, labo abazalandela ngemuva abasoze bathokoze ngaye.+ Lokhu lakho akuncedi ngalutho, yikuxotshanisa umoya.

Amabala angaphansi

Kumbe, “umsebenzi onzima.”
Kumbe, “ngincitsha umphefumulo wami.”
Kumbe, “balenzuzo enkulu.”
Kumbe, “lula.”
Lapha kungabe kutshiwo umntwana ohlakaniphileyo.