UmTshumayeli 12:1-14

  • Khumbula uMdali ungakagugi (1-8)

  • Isiphetho sikamtshumayeli (9-14)

    • Amazwi ahlakaniphileyo anjengezinciji (11)

    • Mesabe uNkulunkulu weqiniso (13)

12  Ngakho-ke khumbula uMdali wakho omkhulu ngensuku zobutsha bakho,+ zingakafiki insuku zokukhathazeka*+ njalo ingakafiki leminyaka lapho ozakuthi: “Angithokozi ngayo,”  ilanga, lokukhanya, lenyanga kanye lezinkanyezi kungasakhanyisi+ futhi lamayezi engakachitheki ngemva kokuna kwezulu,*  kungakafiki ilanga lapho abalindi* bendlu abazabe sebegedezela khona,* lamadoda alamandla esekhokhobele labesifazana sebeyekele ukuchola ngenxa yokuthi sebebalutshwane, labomama abalunguze emawindini sebebona kalufifi;+  lapho iminyango ekhangele emigwaqweni isivaliwe, lomsindo walabo abacholayo usuzwakalela khatshana, lapho umuntu esevuswa ngumsindo wokukhala kwenyoni lalapho wonke amadodakazi ahlabelayo engasazwakali kuhle.+  Lapho umuntu esesesaba izindawo eziphakemeyo njalo sekulezingozi emgwaqweni. Lapho isihlahla sama-alimondi sesikhipha amaluba*+ lentethe isihamba izihudula, inhliziyo isimnyama* ngoba umuntu esesiya endlini yakhe yaphakade+ futhi labalilayo sebehambahamba emgwaqweni;+  intambo yesiliva ingakasuswa lomganu wegolide ungakaphahlazwa, lembiza yebumba ingakabulawa futhi lendrayi ingakabhidlizwa.  Uthuli beselubuyela emhlabathini+ lapho olwavela khona njalo amandla okuphila abuyele* kuNkulunkulu weqiniso onguye owawanika abantu.+  Umtshumayeli uthi: “Akuncedi ngalutho!”+ “Konke nje akuncedi ngitsho.”+  Umtshumayeli wayehlakaniphile njalo waqhubeka efundisa abantu izinto ayezazi,+ wacabangisisa futhi wachwayisisa kakhulu ukuze aqoqe* izaga ezinengi.+ 10  Kanti njalo wadingisisa ukuze athole amazwi athokozisayo,+ wabhala lamazwi aqondileyo futhi aliqiniso. 11  Amazwi abantu abahlakaniphileyo anjengezinciji*+ njalo izitsho zabo abaziqoqileyo zinjengezipikili ezibethelwe zaqina, amazwi abo avela kumelusi munye. 12  Ngaphezu kwalokho nanku okumele ukunanzelele ndodana yami: Amabhuku azaqhubeka ebhalwa ngobunengi bawo kodwa ukuhlala uwabala kuyawudinisa umzimba.+ 13  Konke sekukhulunyiwe nansi isiphetho sendaba: Mesabe uNkulunkulu weqiniso+ ugcine imithetho yakhe+ ngoba lo yiwo wonke umlandu womuntu.+ 14  Phela uNkulunkulu weqiniso uzakwahlulela zonke izenzo zabantu, kuhlanganise lakho konke okufihlakeleyo atsho ukuthi kuhle yini loba kubi.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “zobunzima.”
Ezinye inguqulo zithi, “lamayezi engakabuyi lezulu.”
Kumbe, “sebexega.”
Kumbe, “abagcini.”
Kumbe, “sesiqhakaza.”
NgesiHebheru, “amakhephabheri esedubukile.” Lo ngumhlobo wesithelo esenza umuntu afune ukudla.
Kumbe, “umoya ubuyele.”
Kumbe, “ahlele kuhle.”