IVangeli Elabhalwa NguMathewu 7:1-29

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-27)

  • Yekelani ukwahlulela (1-6)

  • Qhubekani licela, lidinga, liqoqoda (7-11)

  • Phatha abanye ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo (12)

  • Igedi elincane (13, 14)

  • Bazakwaziwa ngezithelo zabo (15-23)

  • Indlu esedwaleni lendlu esetshebetshebeni (24-27)

 • Ixuku limangaliswa yindlela uJesu afundisa ngayo (28, 29)

7  “Yekelani ukwahlulela+ ukuze lani lingahlulelwa  ngoba lizakwahlulelwa ngendlela elahlulela ngayo,+ lesikali elikala ngaso yiso abazalikalela ngaso.+  Pho kungani ukhangela ucezwana oluselihlweni lomfowenu kodwa ungananzeleli ugodo* oluselihlweni lakho?+  Ungatsho njani kumfowenu ukuthi, ‘Wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho,’ wena ulogodo* kwelakho ilihlo?  Mzenzisi! Qala ukhiphe ugodo* oluselihlweni lakho. Ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu.  “Linganiki izinja izinto ezingcwele futhi lingajikeli amaphareli enu ezingulubeni,+ ukuze zingawanyathenyatheli ngenyawo zazo besezitshibilika zilidabudabule.  “Qhubekani licela lizaphiwa,+ qhubekani lidinga lizathola, qhubekani liqoqoda lizavulelwa+  ngoba wonke umuntu ocelayo uyaphiwa,+ lomuntu wonke odingayo uyathola futhi wonke umuntu oqoqodayo uzavulelwa.  Ngubani sibili phakathi kwenu ongathi indodana yakhe icela isinkwa ayiqhubele ilitshe? 10  Kumbe nxa ingacela inhlanzi angayiqhubela inyoka yini? 11  Ngakho nxa lina eliyizoni lisenelisa ukupha abantwabenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uYihlo osezulwini uzimisele kakhulu ukubapha izinto ezinhle+ labo abacela kuye!+ 12  “Konke elifuna abantu bakwenze kini, lani kumele likwenze kubo.+ Lokhu yikho kanye okutshiwo nguMthetho labaPhrofethi.+ 13  “Ngenani ngegedi elincane+ ngoba likhulu igedi futhi ibanzi indlela eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngegedi lelo. 14  Kodwa lincane igedi futhi incinyane indlela eya ekuphileni, njalo balutshwana abayitholayo.+ 15  “Qaphelani abaphrofethi bamanga+ abeza kini begqoke isikhumba semvu+ kodwa ngaphakathi bengamaganyana afuna ukulidlithiza.+ 16  Lizabazi ngezithelo zabo. Kambe abantu bayake bawakhe yini amagilebisi emeveni, kumbe amakhiwane esihlahleni sameva?+ 17  Yikho loba yisiphi isihlahla esihle sithela izithelo ezinhle, kodwa loba yisiphi isihlahla esibi sithela izithelo ezimbi.+ 18  Isihlahla esihle ngeke sithele izithelo ezimbi, lesihlahla esibi ngeke sithele izithelo ezinhle.+ 19  Loba yisiphi isihlahla esingatheli izithelo ezinhle siyaganyulwa, siphoselwe emlilweni.+ 20  Ngakho lizabazi ngezithelo zabo.+ 21  “Kayisuye wonke umuntu othi kimi, ‘Nkosi, Nkosi,’ ozangena eMbusweni wamazulu, kodwa ozangena ngulowo owenza intando kaBaba osezulwini.+ 22  Ngalelolanga abanengi bazakuthi kimi: ‘Nkosi, Nkosi,+ kasiphrofethanga ngebizo lakho yini, sakhipha amadimoni ngebizo lakho futhi senza lezimangaliso ezinengi ngebizo lakho?’+ 23  Lapho-ke ngizakuthi kubo: ‘Angilazi ngitsho! Sukani phansi kwami lina elenza okubi!’+ 24  “Ngakho loba ngubani ozwa amazwi ami abesesenza lokho engikutshoyo, uzafanana lendoda ehlakaniphileyo eyakhetha ukwakha indlu yayo edwaleni.+ 25  Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lomoya omkhulu wayitshaya indlu leyo. Lanxa kunjalo kayizange idilike ngoba yayakhelwe edwaleni. 26  Kodwa loba ngubani ozwa amazwi ami angawenzi uzafanana lendoda eyisithutha eyakhetha ukwakha indlu yayo etshebetshebeni.+ 27  Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lomoya omkhulu wayitshaya indlu leyo,+ yathi wohlo phansi yonke yabhidlika.” 28  UJesu wathi eqeda ukukhuluma amazwi la, abantu basala bebambe owangaphansi bemangaliswa yindlela ayefundisa ngayo+ 29  ngoba wayefundisa njengomuntu olamandla+ avela kuNkulunkulu, engafundisi njengababhali.

Amabala angaphansi

Kumbe, “uthungo.”
Kumbe, “ulothungo.”
Kumbe, “uthungo.”