IVangeli Elabhalwa NguMathewu 23:1-39

  • Lingalingiseli ababhali labaFarisi (1-12)

  • Maye kubabhali labaFarisi (13-36)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (37-39)

23  UJesu wasekhuluma labafundi bakhe labantu bonke wathi:  “Ababhali labaFarisi sebezihlalise esihlalweni sikaMosi.  Ngakho zonke izinto abalitshela zona zenzeni futhi lizilandele, kodwa lingenzi lokho abakwenzayo ngoba bayakhuluma kodwa abakwenzi abakutshoyo.+  Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu,+ kodwa bona abafuni ukuyithinta langomunwe.+  Konke abakwenzayo bakwenzela ukubukwa ngabantu.+ Phela amabhokisi alemibhalo abawabophela emabunzini lasengalweni bawenza abe makhulu ukuze bazivikele,+ njalo benza lezintshaka zezembatho zabo zibe zinde.+  Bathanda ukuhlala ezindaweni zabahlonitshwa nxa besemadilini antambama lokuhlala ezitulweni eziphambili* emasinagogeni.+  Bathanda lokubingelelwa emakethe kanye lokuthi abantu bababize ngokuthi Mfundisi.*  Kodwa lina akumelanga libizwe ngokuthi Mfundisi* ngoba munye uMfundisi wenu.+ Lina lonke lingabafowabo bomunye lomunye.  Kanti njalo lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi baba ngoba munye uYihlo,+ lowo osezulwini. 10  Akumelanga libizwe langokuthi lingabakhokheli ngoba munye uMkhokheli wenu, uKhristu. 11  Omkhulu kulani lonke kufanele abe yinceku yenu.+ 12  Loba ngubani oziphakamisayo uzakwehliswa+ futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.+ 13  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba livalela abantu uMbuso wezulu! Lina kalingeni kuwo njalo labazama ukungena liyabavimbela.+ 14  *—— 15  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi,+ ngoba lidabula ilizwe lolwandle lizama ukwenza umuntu oyedwa aphendukele okholweni lwesiJuda,* kuthi nxa esenze njalo, limenze afanelwe yiGehena* ukwedlula lina. 16  “Maye kini bakhokheli abayiziphofu+ elithi, ‘Nxa umuntu angafunga ngethempeli akulandaba kodwa nxa angafunga ngegolide elisethempelini ulomlandu wokugcwalisa isifungo sakhe.’+ 17  Zithutha eziyiziphofu! Kanti okuqakatheke kakhulu ligolide kumbe lithempeli elenza igolide lelo libe ngcwele? 18  Phezu kwalokho lithi, ‘Nxa umuntu angafunga nge-alithare akulandaba kodwa nxa angafunga ngesipho esiphezu kwe-alithare ulomlandu wokugcwalisa isifungo sakhe.’ 19  Lina ziphofu! Kanti okuqakatheke kakhulu yisipho kumbe li-alithare elenza isipho leso sibe ngcwele? 20  Ngakho loba ngubani ofunga nge-alithare uyabe efunga ngalo langezinto zonke ezikulo, 21  futhi loba ngubani ofunga ngethempeli uyabe efunga ngalo langoNkulunkulu ohlala kulo.+ 22  Kanti njalo loba ngubani ofunga ngezulu uyabe efunga ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu langaye ohlezi kuso. 23  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba linikela okwetshumi kweminti, ledili kanye lekhumini*+ kodwa alizihluphi ngezindaba eziqakathekileyo zoMthetho eziphathelane lokwahlulela okuhle,+ ukuba lesihawu+ kanye lokuthembeka! Bekufanele sibili linikele okwetshumi, kodwa lalokhu okunye bekumele likuqakathekise.+ 24  Bakhokheli abayiziphofu,+ likhipha iminyane+ enkomitshini kodwa lihubule ikamela!+ 25  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba ligezisa ingaphandle yenkomitsho leyomganu+ kodwa ngaphakathi ligcwele ubuhwaba+ lokubuswa yinkanuko!+ 26  Wena mFarisi oyisiphofu, qala ugezise ingaphakathi yenkomitsho leyomganu ukuze lengaphandle ihlanzeke. 27  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi,+ ngoba lizifananela lamangcwaba apendwe aba mhlophe nke.+ Akhanya emahle ngaphandle kodwa phakathi agcwele amathambo abantu abafileyo lakho konke ukungcola! 28  Lani ngaphandle libonakala lilungile ebantwini, kodwa ngaphakathi ligcwele ububi* lobuzenzisi.+ 29  “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi,+ ngoba lakha amangcwaba abaphrofethi licecise lamathuna abalungileyo!+ 30  Kanti njalo lithi, ‘Ngabe saphila ngensuku zabokhokho bethu, sasingeke sibancedise ukubulala abaphrofethi.’ 31  Ngakho liyazifakazela ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaphrofethi.+ 32  Qedisani-ke imisebenzi eyaqaliswa ngokhokho benu.* 33  “Zinyoka, bantwana bamabululu!+ Lizakubalekela njani ukwahlulelwa lokuphoselwa eGehena?*+ 34  Ngenxa yalokho elikwenzayo, ngilithumela abaphrofethi+ lamadoda ahlakaniphileyo kanye labantu abazalifundisa.+ Abanye lizababulala+ libalengise ezigodweni, abanye libabhaxabule+ emasinagogeni enu futhi libazingele idolobho ngedolobho libahlukuluza.+ 35  Yikho igazi labo bonke abalungileyo ababulawayo emhlabeni lizakuba phezu kwenu, kusukela egazini lika-Abela+ owayelungile kuze kuyefika kwelikaZakhariya indodana kaBherekhiya, elambulalela phakathi laphakathi kwethempeli le-alithare.+ 36  Ngiqinisile ngithi kini, isizukulwane lesi sizakwehlelwa yizinto zonke lezi. 37  “Jerusalema Jerusalema, mbulali wabaphrofethi! Wena obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe.+ Kunini ngifuna ukubuthela abantwabakho ndawonye njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa wena awuvumanga.+ 38  Khangelani manje! Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina.*+ 39  Ngilitshela ukuthi alisoze lingibone futhi, kusukela khathesi kuze kube yilapho lisithi, ‘Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova!’”*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezingcono kulazo zonke.”
Kumbe, “Rabi.”
Kumbe, “Rabi.”
NgesiGrikhi, “abe ngumphroselithe.”
Iminti, ledili lekhumini yizihlahlakazana ezilinywayo ezifakwa ekudleni ukuze kube mnandi.
NgesiGrikhi, “ukungabi lamthetho,” okutsho ukungabi lendaba lemithetho kaNkulunkulu.
NgesiGrikhi, “Sigcwaliseni-ke isikali sokulinganisa sabokhokho benu.”
Ezinye inguqulo, “isitshiyelwe lina ilunxiwa.”