IVangeli Elabhalwa NguMathewu 18:1-35

  • Omkhulu kulabo bonke eMbusweni (1-6)

  • Okwenza abanye bakhubeke (7-11)

  • Umzekeliso wemvu elahlekileyo (12-14)

  • Indlela yokuzuza umfowenu (15-20)

  • Umzekeliso wenceku engaxoleliyo (21-35)

18  Ngalesosikhathi abafundi basondela kuJesu bathi: “Ngubani sibili omkhulu kulabo bonke eMbusweni wamazulu?”+  Ngakho wabiza umntwana omncane wammisa phakathi kwabo,  wasesithi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuthi liphenduke* libe njengabantwana abancane,+ alisoze lingene eMbusweni wamazulu loba sekutheni.+  Yikho lowo ozithobayo njengomntwana lo omncane nguye omkhulu kulabo bonke eMbusweni wamazulu,+  futhi loba ngubani owamukela umntwana omncane njengalo ngenxa yebizo lami, uyangamukela lami.  Kodwa loba ngubani okhuba omunye walaba abancinyane abalokholo kimi, kungaba ngcono kuye ukuthi kugaxwe entanyeni yakhe inkalakatha yelitshe lokuchola elidonswa ngubabhemi, abesephoselwa ekujuleni kolwandle.+  “Maye kuwo umhlaba ngoba wenza abantu bakhubeke! Khona akusoze kwenzakale ukuthi izinto ezikhubayo zingabi khona, kodwa maye kulowo owenza abanye bakhubeke!  Ngakho nxa isandla sakho kumbe unyawo lwakho lukwenza ukhubeke, luqume ululahlele khatshana.+ Kungcono ukuthi uthole ukuphila ukhubazekile kumbe ugogekile kulokuthi uphoselwe emlilweni waphakade ulezandla ezimbili loba inyawo ezimbili.+  Nxa ilihlo lakho likwenza ukhubeke, likopole ulilahlele khatshana. Kungcono ukuthi uthole ukuphila ulelihlo elilodwa kulokuthi uhlale ulamehlo amabili ubusuphoselwa eGehena*+ lapho okulomlilo ovuthayo. 10  Nanzelelani ukuthi kaleyisi omunye walaba abancinyane ngoba ngilitshela ukuthi izingilosi zabo ezulwini zihlala zibona ubuso bukaBaba osezulwini.+ 11  *—— 12  “Libona njani? Nxa umuntu elezimvu ezingu-100, enye yazo ibisilahleka,+ ngeke yini atshiye ezingu-99 ezintabeni ayedinga leyo elahlekileyo?+ 13  Ngiqinisile ngithi nxa angayithola, uyathokoza kakhulu ngayo ukwedlula ezingu-99 ezingalahlekanga. 14  Ngakho loBaba* osezulwini kafisi ukuthi kutshabalale ngitsho loyedwa kulaba abancinyane.+ 15  “Nxa umfowenu angenza isono, hamba uyemvezela icala lakhe* libabili kuphela.+ Angakulalela, usumzuzile umfowenu.+ 16  Kodwa nxa engakulaleli, hamba lomuntu oyedwa loba ababili ukuze yonke indaba iqiniswe+ yibufakazi babantu* ababili kumbe abathathu. 17  Nxa engabalaleli khuluma lebandla. Kodwa nxa engalilaleli ngitsho lebandla, kuwe kabe njengomuntu wezizweni+ lanjengomthelisi.+ 18  “Ngiqinisile ngithi kini, loba yiziphi izinto elingazibopha emhlabeni ziyabe sezivele sezibotshiwe ezulwini, futhi loba yiziphi izinto elingazithukulula emhlabeni ziyabe sezivele sezithukululiwe ezulwini. 19  Kanti njalo ngiqinisile ngithi nxa ababili phakathi kwenu lapha emhlabeni bevumelana ukucela loba yini eqakathekileyo, uBaba osezulwini uzabenzela yona+ 20  ngoba lapho okubuthene khona ababili kumbe abathathu ngenxa yebizo lami,+ lami ngikhona phakathi kwabo.” 21  UPhetro wasesiza kuye wathi: “Nkosi, umfowethu kumele ngimthethelele kangaki nxa elokhu engonela? Kuze kube kasikhombisa yini?” 22  UJesu wathi kuye: “Ngithi kuwe, kungabi kasikhombisa kuphela, kodwa kuze kube ka-77.+ 23  “UMbuso wezulu ungafaniswa lenkosi eyayifuna ukuthi izinceku zayo ziyibhadale izikwelede zayo. 24  Yathi isiqalisile ukubhadalisa izikwelede, kwalethwa indoda eyayilesikwelede samathalenta angu-10 000.* 25  Kodwa yayingelandlela yokusibhadala. Yikho inkosi yathi indoda le ithengiswe, kuthengiswe lomkayo, labantwabayo kanye lakho konke eyayilakho, besekubhadalwa isikwelede leso.+ 26  Ngakho inceku le yazilahla phansi yaguqa phambi kwenkosi yayo yathi, ‘Ngicela ungibekezelele, ngizasibhadala sonke isikwelede sami.’ 27  Inkosi yathi ikubona lokhu, yayizwela usizi inceku yayo yayikhulula futhi yacitsha isikwelede sayo.+ 28  Kodwa inceku le yathi isisukile, yabona enye inceku eyayisebenza layo eyayilesikwelede sayo sabodenariyu abangu-100.* Yayibamba yaqalisa ukuyikhama isithi, ‘Bhadala sonke isikwelede sakho.’ 29  Ngakho leyonceku eyayisebenza layo yazilahla phansi yayincenga isithi, ‘Ngicela ungibekezelele ngizakubhadala.’ 30  Lanxa kunjalo yayingafuni lakuzwa. Yikho yahamba yayakuthi inceku leyo ifakwe ejele, ihlale khona ize ibhadale isikwelede leso. 31  Izinceku eyayisebenza lazo zathi sezibone okwakwenzakele zakhathazeka kakhulu, zasezisiyabikela inkosi yazo konke okwakwenzakele. 32  Inkosi yayo yayibiza yathi kuyo: ‘Nceku embi, ngikucitshele sonke isikwelede sakho uze ungincenge. 33  Bekungamelanga yini ube lesihawu encekwini osebenza layo njengoba lami ngikuzwele isihawu?’+ 34  Inkosi yayo yazonda yabila, yasiyihambisa kubalindijele ukuze bayivalele ejele ihlale khona ize isibhadale sonke isikwelede sayo. 35  UBaba osezulwini laye uzaliphatha njalo+ nxa lingabaxoleli abafowenu ngenhliziyo yonke.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “litshintshe.”
Ezinye inguqulo zithi, “loYihlo.”
NgesiGrikhi, “uyemkhuza.”
NgesiGrikhi, “ngomlomo wabofakazi.”
Amathalenta esiliva angu-10 000 ayelingana labodenariyu abangu-60 000 000. Khangela iSengezo ku-B14.