IVangeli Elabhalwa NguMathewu 14:1-36

  • UJohane uMbhabhathizi uqunywa ikhanda (1-12)

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (13-21)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (22-33)

  • Kusiliswa abaseGenesaretha (34-36)

14  Ngalesosikhathi uHerodi umbusi wesabelo* wezwa umbiko omayelana loJesu,+  wasesithi ezincekwini zakhe: “NguJohane uMbhabhathizi. Uvusiwe kwabafileyo, yikho elamandla okwenza izimangaliso lezi.”+  UHerodi* wayebophe uJohane ngamaketane wamfaka ejele ngenxa kaHerodiya, umkamfowabo uFiliphu.+  Phela uJohane wayehlala esithi kuye: “Akukho emthethweni ukuthi umthathe.”+  Lanxa uHerodi wayefuna ukumbulala, wayesesaba abantu ngoba babesithi uJohane ngumphrofethi.+  Kodwa kwathi kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa+ kukaHerodi, indodakazi kaHerodiya yagida phambi kwababenxusiwe. Yamthokozisa kakhulu uHerodi+  waze wafunga ukuthi uzayipha loba kuyini ekucelayo.  Yacela lokho unina ayeyitshele ukuthi ikucele, yathi: “Nginika ikhanda likaJohane uMbhabhathizi lisemganwini.”+  Inkosi yezwa ubuhlungu kakhulu kodwa yathi intombazana iliphiwe ngenxa yokuthi yayifunge phambi kwabantu eyayibanxusile. 10  Ngakho yathumela ilizwi lokuthi uJohane aqunywe ikhanda ejele. 11  Ikhanda lakhe lalethwa lisemganwini laphiwa intombazana, yona yalihambisa kunina. 12  Abafundi bakhe bahamba bayathatha isidumbu sakhe basingcwaba, basebesiyabikela uJesu. 13  UJesu wathi esizwa lokhu wasuka lapho ngesikepe waya endaweni engelabantu ukuze abe yedwa. Kodwa abantu bakuzwa lokho, basebemlandela ngenyawo bevela emadolobheni abo.+ 14  Wathi efika ekhunjini wabona kulabantu abanengi, wabazwela usizi+ welapha abagulayo.+ 15  Kodwa kuthe sekuntambama abafundi bakhe baya kuye bathi: “Indawo le ikhatshana lemizi futhi lesikhathi sesihambile. Tshela abantu bahambe ukuze bayengena ezigabeni eziseduze bazithengele ukudla.”+ 16  Loba kunjalo uJesu wathi kubo: “Akulasizatho sokuthi bahambe, bapheni lina ukudla.” 17  Bathi kuye: “Asilalutho lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili.” 18  Yena wathi: “Kuletheni lapha.” 19  Watshela abantu ukuthi bahlale etshanini. Wasethatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili wakhangela phezulu wathandaza.*+ Wasehlephuna izinkwa waqalisa ukuzinika abafundi bakhe, abafundi bazipha abantu. 20  Ngakho bonke badla basutha njalo babutha iziqephu ezazisele zagcwala amabhasikiti angu-12.+ 21  Abadlayo kwakungamadoda angaba ngu-5 000 kanye labesifazana labantwana abancane.+ 22  Beqeda nje wahle watshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikepeni bachaphe baye ekhunjini elingaphetsheya, yena asale evalelisa abantu abeselandela.+ 23  Uthe esetshele abantu ukuthi bahambe, wakhwela entabeni eyedwa esiyathandaza.+ Kwaze kwaba sebusuku elokhu eyedwa entabeni. 24  Ngalesosikhathi isikepe sasesihambe amakhilomitha athile* sisuka ekhunjini, silokhu sitshaywa ngamagagasi esisa le lale ngoba umoya wawuphambana labo. 25  Kodwa ngomlindo wesine wobusuku* weza kubo ehamba phezu kolwandle. 26  Abafundi bathe bembona ehamba phezu kolwandle bakhathazeka bathi: “Yinto bani le?”* Bahlaba umkhosi ngenxa yokwesaba. 27  Kodwa uJesu wahle wathi kubo: “Wobani lesibindi! Yimi lingesabi.”+ 28  UPhetro wamphendula wathi: “Nkosi nxa kunguwe wothi ngize kuwe ngihamba phezu kwamanzi.” 29  Yena wathi: “Buya!” Ngakho uPhetro waphuma esikepeni wahamba phezu kwamanzi eqonda kuJesu. 30  Kodwa wathi ekhangela isiphepho wesaba waqalisa ukucwila, wasememeza wathi: “Nkosi ngisindisa bo!” 31  Masinyane uJesu welula isandla sakhe wambamba wathi kuye: “Wena olokholo oluncane, kungani ukhulelwe yikuthandabuza?”+ 32  Bathe sebengene esikepeni isiphepho saphela. 33  Ababesesikepeni bamkhothamela bathi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu sibili.” 34  Basebechapha bafika eGenesaretha.+ 35  Abantu bendawo leyo bathi bembona bathumela ilizwi kuzo zonke indawo ezaziseduze, abantu basebeletha kuye bonke ababegula. 36  Bamncenga becela ukuthinta nje umphetho wesembatho sakhe sangaphandle+ njalo bonke ababewuthinta babesila baqine saka.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “umthethirakhi,” okutsho isikhulu sendawo ethile esimele umbusi waseRoma.
Lapha kutshiwo uHerodi Antiphasi. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “wabusisa.”
NgesiGrikhi, “amastadiya amanengi.” Istadiya yayingamamitha angu-185.
Lesi yisikhathi esisukela kubo-3 ekuseni kusiya kubo-6 ekuphumeni kwelanga.
Kumbe, “Ngumbono!”