IVangeli Elabhalwa NguMathewu 13:1-58

 • IMIZEKELISO YOMBUSO (1-52)

  • Umlimi (1-9)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (10-17)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (18-23)

  • Ingqoloyi lokhula (24-30)

  • Intanga yemastadi lemvubelo (31-33)

  • Ukusetshenziswa kwemizekeliso kugcwalisa isiphrofetho (34, 35)

  • Umzekeliso wengqoloyi lokhula uyachasiswa (36-43)

  • Igugu elifihliweyo lephareli elihle (44-46)

  • Inethi (47-50)

  • Amagugu amatsha lamadala (51, 52)

 • UJesu kemukelwa edolobheni lakibo (53-58)

13  Ngalelolanga uJesu wasuka endlini leyo wayazihlalela duze kolwandle.  Abantu abanengi babuthana kuye waze wangena esikepeni wahlala phakathi. Bonke babemi ekhunjini.+  Waqalisa ukubafundisa izinto ezinengi esebenzisa imizekeliso,+ wathi: “Lalelani! Umlimi waphuma esiyahlanyela.+  Wathi ehlanyela, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela inyoni zafika zayidobha zayidla.+  Enye yawela emhlabathini owawuledwala ngaphansi, lapho okwakungelanhlabathi enengi khona, yahle yamila ngoba umhlabathi wawungatshoni.+  Kodwa ilanga lathi seliphumile yatsha yaswaba ngoba yayingelampande.  Enye yawela emeveni, ameva asekhula ayiminyanisa.+  Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle yasiqalisa ukuthela. Enye yathela okuphindwe ka-100, eyinye ka-60, lenye ka-30.+  Olendlebe kalalele.”+ 10  Abafundi beza kuye bathi: “Kungani ukhuluma labo usebenzisa imizekeliso?”+ 11  Wabaphendula wathi: “Lina likunikiwe ukuzwisisa imfihlo ezingcwele+ zoMbuso wezulu, kodwa bona abakunikwanga. 12  Loba ngubani olakho uzaphiwa okunye abe lokunengi kakhulu. Kodwa loba ngubani ongelalutho uzathathelwa lalokho alakho.+ 13  Yikho ngikhuluma labo ngisebenzisa imizekeliso ngoba bakhangele kodwa ababoni, bayezwa kodwa abalaleli njalo abazwisisi.+ 14  Okwaphrofethwa ngu-Isaya kuyagcwaliseka kubo. Wathi: ‘Lizakuzwa sibili kodwa alisoze lafa lazwisisa, futhi lizakhangela kodwa alisoze labona loba sekutheni.+ 15  Phela inhliziyo zabantu laba sezibe lukhuni. Bazwile ngendlebe zabo kodwa abenzanga lutho njalo bawavalile amehlo abo ukuze bangaboni. Bavale lendlebe zabo ukuze bangezwa futhi bangazwisisi ngezinhliziyo zabo, okwenza bangaphenduki ngibasilise.’+ 16  “Kodwa lina liyathokoza ngoba amehlo enu ayabona njalo lendlebe zenu ziyezwa.+ 17  Ngiqinisile ngithi kini, abaphrofethi abanengi labantu abanengi abalungileyo babefisa ukuzibona izinto elizibonayo kodwa abazibonanga,+ befisa lokuzwa izinto elizizwayo kodwa abazizwanga. 18  “Khathesi lalelani lizwe ukuthi utshoni umzekeliso womhlanyeli.+ 19  Nxa inhlanyelo iwela eceleni kwendlela+ kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi loMbuso kodwa angalizwisisi, omubi+ abesefika ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. 20  Nxa inhlanyelo iwela emhlabathini oledwala ngaphansi kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi ahle alamukele ngentokozo.+ 21  Lanxa kunjalo, kalampande enhliziyweni yakhe kodwa uqhubeka okwesikhatshana, besekusithi nxa inhlupho kumbe ukuhlukuluzwa ngenxa yelizwi kufika, ahle akhubeke. 22  Nxa inhlanyelo iwela emeveni kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi, kodwa ukukhathazeka ngokuphila kulo umumo wezinto*+ kanye lenotho elamandla okuyenga kuyaliminyanisa ilizwi lehluleke ukuthela.+ 23  Nxa inhlanyelo iwela emhlabathini omuhle kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi alizwisise abesethela izithelo ezinengi, omunye athele okuphindwe ka-100, omunye ka-60, omunye ka-30.”+ 24  Wabatshela omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wezulu ungafaniswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. 25  Abantu bathi besalele, isitha sakhe safika sahlanyela ukhula phakathi kwengqoloyi sahamba. 26  Ingqoloyi yathi isikhahlele yabumba izikhwebu kwabonakala sekulokhula. 27  Ngakho izinceku zomnikazi wensimu zaya kuye zafika zathi, ‘Nkosi, kanti awuhlanyelanga inhlanyelo enhle yini ensimini yakho? Pho kungani sekulokhula?’ 28  Wathi kubo, ‘Lokho kwenziwe yisitha.’+ Izinceku zathi kuye, ‘Manje uyafuna yini ukuthi sihambe siyelusiphuna?’ 29  Yena wathi, ‘Hatshi. Ngiyesaba ukuthi lizathi lisiphuna ukhula lisiphune lengqoloyi. 30  Yekelani kukhule ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngizatshela abavunayo ngithi: Qalani libuthe ukhula lilubophe lube zinyanda ukuze lilutshise, beselibutha ingqoloyi liyifake esiphaleni sami.’”+ 31  Wabatshela omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wezulu unjengentanga yemastadi eyathathwa ngumuntu wayihlanyela ensimini yakhe.+ 32  Yona yintanga encane kulazo zonke, kodwa nxa ingamila ikhula ibe yisilimo esikhulu kulazo zonke futhi ibe yisihlahla, okokuthi inyoni ziyabuya zithole indawo yokuhlala ezingatsheni zaso.” 33  Wabatshela futhi omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wezulu unjengemvubelo eyathathwa ngowesifazana wayihlanganisa lefulawa enengi* njalo inhlama yonke yakhukhumala.”+ 34  UJesu watshela abantu konke lokhu esebenzisa imizekeliso. Akukho lokukodwa abatshela khona engasebenzisi umzekeliso,+ 35  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguNkulunkulu esebenzisa umphrofethi owathi: “Ngizakhuluma ngisebenzisa imizekeliso, ngizamemezela izinto ebezifihliwe kusukela ekuqaleni.”*+ 36  Uthe esetshele abantu ukuthi bahambe wangena endlini. Abafundi bakhe beza kuye bafika bathi: “Sichasisele umzekeliso wokhula olusensimini.” 37  Yena wabaphendula wathi: “Umlimi ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu, 38  insimu ngumhlaba.+ Inhlanyelo enhle yona ngamadodana oMbuso, kodwa ukhula ngamadodana omubi+ 39  njalo isitha esaluhlanyelayo nguDeveli. Isikhathi sokuvuna yisiphetho somumo wezinto* futhi abavunayo zingilosi. 40  Njengoba nje ukhula lubuthwa beselutshiswa ngomlilo, kuzakuba njalo esiphethweni somumo lo wezinto.*+ 41  INdodana yomuntu izathuma izingilosi zayo zibuthe zonke izinto ezenza abanye bakhubeke, zizisuse eMbusweni wayo, zisuse labantu abenza okungekho emthethweni, 42  zibaphosele emlilweni ovuthayo.+ Yikho lapho abazakhalela khona batshayanise amazinyo. 43  Ngalesosikhathi abalungileyo bazakhazimula njengelanga+ eMbusweni kaYise. Olendlebe kalalele. 44  “UMbuso wezulu unjengegugu elifihlwe egangeni elatholwa ngumuntu walifihla. Wathokoza okokuthi wahamba wayathengisa konke ayelakho wathenga indawo leyo.+ 45  “UMbuso wezulu uphinda ufane lomthengisi owayehamba edinga amaphareli* amahle. 46  Wathi esethole iphareli elilodwa eliligugu kakhulu, wahamba wahle wayathengisa izinto zonke ayelazo waselithenga.+ 47  “UMbuso wezulu uphinda ufane lenethi eyaphoselwa elwandle yabutha yonke imihlobo yenhlanzi. 48  Yathi isigcwele, bayidonsela ekhunjini basebehlala phansi bakhetha inhlanzi ezinhle+ bazifaka ezitsheni, kodwa ezingafanelanga+ bazilahla. 49  Kuzakuba njalo esiphethweni somumo lo wezinto.* Izingilosi zizaphuma ziyekwehlukanisa ababi kwabalungileyo, 50  beseziphosela ababi emlilweni ovuthayo. Yikho lapho abazakhalela khona batshayanise amazinyo. 51  “Lizwisisile yini ukuthi kutshoni konke lokhu?” Bathi kuye: “Ye sizwisisile.” 52  Yena wasesithi kubo: “Nxa kunjalo, loba ngubani ofundisa abantu futhi ofundiswe ngoMbuso wezulu unjengomnikazi wendlu okhipha izinto ezintsha lezindala esiphaleni samagugu akhe.” 53  UJesu wathi eseyiqedile imizekeliso le wasuka kuleyondawo. 54  Esefike edolobheni lakibo+ waqalisa ukubafundisa esinagogeni baze bamangala kakhulu bathi: “Indoda le yakuthatha ngaphi ukuhlakanipha lokhu lamandla okwenza izimangaliso lezi?+ 55  Kanti lo kasindodana yombazi yini?+ Unina kayisuye yini okuthiwa nguMariya, labafowabo akusiJakhobe, loJosefa, loSimoni, loJudasi?+ 56  Odadewabo kayisibo yini esilabo lapha? Pho yena wakuthatha ngaphi konke lokhu?”+ 57  Ngakho bamcaphukela.*+ Kodwa uJesu wathi kubo: “Umphrofethi uhlonitshwa yonke indawo ngaphandle kwalapho adabuka khona lasemulini yangakibo.”+ 58  UJesu kenzanga izimangaliso ezinengi kuleyondawo ngenxa yokuthi babengelakholo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “engamakhilogremu alitshumi.”
Ezinye inguqulo zithi, “ekudabukeni komhlaba.”
Iphareli lilitshe eliligugu.
NgesiGrikhi, “bakhubeka ngenxa yakhe.”