IVangeli Elabhalwa NguMathewu 12:1-50

  • UJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’ (1-8)

  • Indoda elesandla esitshwabheneyo iyasiliswa (9-14)

  • Inceku kaNkulunkulu ayithandayo (15-21)

  • Kukhitshwa amadimoni ngomoya ongcwele (22-30)

  • Isono esingathethelelwayo (31, 32)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (33-37)

  • Isibonakaliso sikaJona (38-42)

  • Nxa idimoni libuyela (43-45)

  • Unina kaJesu labafowabo (46-50)

12  Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini engqoloyi ngeSabatha. Abafundi bakhe bezwa sebelambile basebeqalisa ukukha izikhwebu zengqoloyi besidla.+  AbaFarisi bathe bekubona lokhu bathi kuye: “Khangela! Abafundi bakho benza into engekho emthethweni ngeSabatha.”+  Yena wathi kubo: “Kanti alikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani yena lamadoda ayelawo sebelambile?+  Angithi wangena endlini kaNkulunkulu, yena lamadoda ayelaye badla izinkwa zokubukiswa+ ezazidliwa ngabaphristi kuphela,+ okwakungekho emthethweni ukuthi bona bazidle?  Kumbe alikaze likubale yini eMthethweni ukuthi ngamaSabatha abaphristi bayasebenza ethempelini kodwa bangabi lecala?+  Lanxa kunjalo, ngilitshela ukuthi okulapha kukhulu kulethempeli.+  Kodwa aluba belikuzwisisile ukuthi kutshoni ukuthi, ‘Ngifuna isihawu+ hatshi umhlatshelo,’+ belingasoze libasole abangelacala  ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.”+  Wasuka lapho wangena esinagogeni labo. 10  Kwakulendoda eyayilesandla esitshwabheneyo.+ Ngakho bambuza umbuzo ukuze bambeke icala bathi, “Kusemthethweni yini ukwelapha ngeSabatha?”+ 11  Wathi kubo: “Kambe ukhona yini phakathi kwenu ongathi elemvu eyodwa, ibisiwela egodini ngeSabatha, ongeke ahambe ayeyikhipha?+ 12  Umuntu uqakatheke kakhulu kulemvu! Yikho kusemthethweni ukwenza into enhle ngeSabatha.” 13  Wasesithi endodeni eyayilesandla esitshwabheneyo: “Yelula isandla sakho.” Yaselula satshwaphuluka saqina njengesinye. 14  Kodwa abaFarisi baphuma bayabumba icebo lokumbulala. 15  UJesu wathi esekuzwile lokhu wasuka kuleyondawo. Abanengi bamlandela+ futhi wabelapha bonke. 16  Kodwa wabaqonqosela ukuthi bangamvezi ukuthi ungubani+ 17  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguNkulunkulu esebenzisa umphrofethi u-Isaya, owathi: 18  “Le yinceku yami+ engiyikhethileyo futhi engiyithandayo, ngiyamukele!+ Ngizafaka umoya wami kuyo+ njalo izacacisela izizwe ukuthi ukulunga kuyini. 19  Kayisoze ixabane lomuntu+ kumbe imemeze futhi kakho ozakuzwa ilizwi layo emigwaqweni emikhulu. 20  Akulamhlanga owephukileyo ezawuhlifiza njalo akulantambo ebhebha kancane ezayicitsha,+ ize iphumelele ukuletha ukulunga. 21  Izizwe zizathembela ebizweni layo.”+ 22  Basebeletha kuye indoda eyayiledimoni, iyisiphofu futhi iyisimungulu. Wayelapha indoda le eyayiyisimungulu yasala isikhuluma njalo isibona. 23  Bonke abantu bamangala kakhulu bathi: “Kambe yenalo kasiNdodana kaDavida?” 24  AbaFarisi bathe besizwa lokho bathi: “Kayikho enye indlela indoda le ekhipha ngayo amadimoni ngaphandle kokusebenzisa uBhelizebhubhi,* umbusi wamadimoni.”+ 25  Esazi ababekucabanga wathi kubo: “Loba yiwuphi umbuso owehlukene phakathi uyadilika njalo loba yiliphi idolobho kumbe imuli* eyehlukene phakathi ngeke ime. 26  Ngakho nxa uSathane ekhipha uSathane, kutsho ukuthi yena yedwa useyehlukene phakathi. Manje umbuso wakhe uzakuma njani? 27  Kanti njalo nxa mina ngikhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi, amadodana enu wona awakhipha ngobani? Yikho amadodana enu ezalahlulela. 28  Kodwa nxa kuyikuthi ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkulunkulu, uMbuso kaNkulunkulu usulifice lilibele sibili.+ 29  Umuntu angagqekeza njani endlini yendoda elamandla athathe izinto zayo engazange aqale ayibophe? Nxa eseyibophile, usengabutha okusendlini yayo. 30  Loba ngubani ongangisekeliyo uphikisana lami futhi loba ngubani ongancedisani lami ukubutha, uyachithiza.+ 31  “Ngenxa yalokho ngithi kini, abantu bazathethelelwa yonke imihlobo yezono lokuthuka, kodwa othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe.+ 32  Ngokwesibonelo, loba ngubani othuka iNdodana yomuntu uzathethelelwa, kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe+ kulo umumo wezinto* lakulowo ozayo.+ 33  “Nxa ungenza isihlahla sibe sihle lesithelo saso siba sihle, kodwa nxa ungenza isihlahla sibe sibi lesithelo saso siba sibi ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso.+ 34  Bantwana bamabululu,+ lingakhuluma njani izinto ezinhle lina libabi? Phela umlomo ukhuluma okuphuphuma enhliziyweni.+ 35  Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle emagugwini amahle awagcinileyo, kodwa umuntu omubi ukhipha okubi ezintweni ezimbi azigcinileyo.+ 36  Ngilitshela ukuthi ngoSuku Lokwahlulela abantu bazaziphendulela+ ngenxa yayo yonke inkulumo engasizi lutho abayikhulumayo, 37  ngoba umuntu kuzathiwa ulungile ngenxa yamazwi akhe futhi amazwi akhe yiwo azakwenza atholakale elecala.” 38  Abanye ababhali labaFarisi basebemphendula bathi: “Mfundisi, sifuna usitshengise isibonakaliso.”+ 39  Yena wathi kubo: “Isizukulwane esibi lesingathembekanga* siqhubeka sifuna isibonakaliso kodwa akulasibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kwesibonakaliso sikamphrofethi uJona.+ 40  Njengoba nje uJona waba sesiswini senhlanzi enkulu okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu,+ leNdodana yomuntu izakuba sekujuleni komhlaba okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu.+ 41  Abantu beNiniva bazavuswa lalesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa njalo bazakwenza kukhanye ukuthi silecala ngoba bona baphenduka sebezwe intshumayelo kaJona.+ Kodwa okulapha kukhulu kuloJona!+ 42  Indlovukazi yaseningizimu izavuswa lalesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa futhi izakwenza kukhanye ukuthi silecala, ngoba yona yabuya ivela emaphethelweni omhlaba izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni.+ Kodwa okulapha kukhulu kuloSolomoni!+ 43  “Nxa idimoni lingaphuma emuntwini, liyadlula ezindaweni ezomileyo lidinga indawo yokuphumula kodwa liyiswele.+ 44  Beselisithi, ‘Ngizabuyela endlini yami lapho engathutha khona,’ lithi lifika lithole indlu leyo ingelamuntu kodwa ithanyelwe yahlanzeka njalo yaceciswa. 45  Lisuka lapho liyahamba liyethatha amanye amadimoni ayisikhombisa amabi kakhulu kulalo, afike angene ahlale khona. Isiphetho salowomuntu sicina sesisibi kulesiqalo sakhe.+ Yikho okuzakwenzakala lakulesisizukulwane esibi.” 46  Ngesikhathi ekhuluma lamaxuku abantu, unina labafowabo+ babemi phandle befuna ukukhuluma laye.+ 47  Ngakho omunye umuntu wathi kuye: “Unyoko labafowenu bamile phandle bafuna ukukhuluma lawe.” 48  Yena waphendula owayekhulume laye wathi: “Umama ngubani labafowethu ngobani?” 49  Waseselulela isandla kubafundi bakhe wathi: “Khangelani! Nangu umama, nampa abafowethu!+ 50  Loba ngubani owenza intando kaBaba osezulwini, nguye umfowethu lodadewethu kanye lomama.”+

Amabala angaphansi

Leli libizo okubizwa ngalo uSathane.
NgesiGrikhi, “indlu.”
Kumbe, “lesifebayo.”