IVangeli Elabhalwa NguMathewu 1:1-25

  • Usendo lukaJesu Khristu (1-17)

  • Ukuzalwa kukaJesu (18-25)

1  Ibhuku lembali kaJesu* Khristu* indodana kaDavida,+ indodana ka-Abrahama:+   U-Abrahama wazala u-Isaka,*+u-Isaka wazala uJakhobe,+uJakhobe wazala uJuda+ labafowabo,   uJuda wazala uPherezi loZera,+ unina kaPherezi loZera kwakunguThamari. UPherezi wazala uHezironi,+uHezironi wazala uRamu,+   uRamu wazala u-Aminadabi,u-Aminadabi wazala uNashoni,+ uNashoni wazala uSalimoni,   uSalimoni wazala uBhowazi, unina kaBhowazi kwakunguRahabi.+ UBhowazi wazala u-Obhedi, unina ka-Obhedi kwakunguRuthe.+ U-Obhedi wazala uJese,+   uJese wazala iNkosi uDavida.+ UDavida wazala uSolomoni,+ unina kaSolomoni kwakungumka-Uriya.   USolomoni wazala uRehobhowami,+uRehobhowami wazala u-Abhija,u-Abhija wazala u-Asa,+   u-Asa wazala uJehoshafathi,+uJehoshafathi wazala uJehoramu,+uJehoramu wazala u-Uziya,   u-Uziya wazala uJothamu,+uJothamu wazala u-Ahazi,+u-Ahazi wazala uHezekhiya,+ 10  uHezekhiya wazala uManase,+uManase wazala u-Amoni,+u-Amoni wazala uJosiya.+ 11  UJosiya+ wazala uJekhoniya+ labafowabo ngesikhathi sokuthunjwa kwamaJuda ngabaseBhabhiloni.+ 12  Ngemva kokuthunjwa ngabaseBhabhiloni, uJekhoniya wazala uSheyalithiyeli,uSheyalithiyeli wazala uZerubhabheli,+ 13  uZerubhabheli wazala u-Abhiyudi,u-Abhiyudi wazala u-Eliyakhimu,u-Eliyakhimu wazala u-Azori, 14  u-Azori wazala uZadokhi,uZadokhi wazala u-Akhimu,u-Akhimu wazala u-Eliyudi, 15  u-Eliyudi wazala u-Eliyazari,u-Eliyazari wazala uMathani,uMathani wazala uJakhobe. 16  UJakhobe wazala uJosefa umkaMariya. UMariya lo nguye owaba ngunina kaJesu+ obizwa ngokuthi nguKhristu.+ 17  Zonke izizukulwane kusukela ku-Abrahama kusiyafika kuDavida zazingu-14. Kusukela kuDavida kusiyafika ekuthunjweni kwamaJuda ngabaseBhabhiloni, kwakuyizizukulwane ezingu-14. Kusukela ekuthunjweni ngabaseBhabhiloni kuze kuyefika kuKhristu kwakuyizizukulwane ezingu-14. 18  Ukuzalwa kukaJesu Khristu kwenzakala kanje: Unina uMariya wathi esethembisane loJosefa ukuthi bazatshada, kwatholakala ukuthi wayesezithwele bona bengakatshadi futhi lokho kwakwenziwe ngomoya ongcwele.*+ 19  Kodwa ngenxa yokuthi umkakhe uJosefa wayelungile njalo engafuni ukumchaya ebantwini, wayesefuna ukumdivosa ngudlu.+ 20  Wathi esecabange ngakho wabona ingilosi kaJehova* ephutsheni. Ingilosi yathi kuye: “Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukuthatha umkakho uMariya uhambe laye ngekhaya ngoba kwenziwe ngomoya ongcwele+ ukuthi azithwale. 21  Yena uzabeletha indodana futhi kumele uyiphe ibizo elithi Jesu,*+ ngoba izasindisa abantu ezonweni zabo.”+ 22  Konke lokhu kwenzakala sibili ukuze kugcwaliseke lokho okwakukhulunywe nguJehova* esebenzisa umphrofethi wakhe owathi: 23  “Intombi egcweleyo izazithwala ibelethe indodana. Indodana leyo izanikwa ibizo elithi Imanuweli.”+ Ibizo leli litsho ukuthi, “UNkulunkulu ulathi.”+ 24  Ngemva kwalokho, uJosefa wavuka ebuthongweni wasesenza lokho ingilosi kaJehova* eyayimtshele khona, wathatha umkakhe wahamba laye emzini wakhe.* 25  Kodwa kazange aye laye emacansini waze wabeletha indodana+ njalo wayipha ibizo elithi Jesu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “uMesiya; oGcotshiweyo.”
Kumbe, “losendo lukaJesu.”
Kumbe, “waba nguyise ka-Isaka.”
Kumbe, “ngamandla kaNkulunkulu asebenzayo.”
Le yindawo yokuqala okutholakala khona ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova eMibhalweni yamaKhristu yesiGrikhi. Litholakala ka-237 emibhalweni le. Khangela iSengezo ku-A5.
Ibizo leli lihambelana lelesiHebheru elithi Jeshuwa kumbe Joshuwa elitsho ukuthi, “UJehova uyasindisa.”
Kumbe, “ngekhaya.”