UMalakhi 2:1-17

  • Abaphristi kababafundisi abantu (1-9)

    • Abaphristi kumele bafundise abantu ngoNkulunkulu (7)

  • Abantu balecala lokuchitha umtshado kungelasizatho esiqinileyo (10-17)

    • “Ngiyakuzonda ukubona abantu bedivosa” (16)

2  “Umlayo lo uya kini baphristi.+  Nxa lingalaleli njalo lingazimiselanga ezinhliziyweni zenu ukukhazimulisa ibizo lami,” kutsho uJehova wamabutho, “ngizalehlisela okubi+ ngitshintshe izibusiso zenu zibe yiziqalekiso.+ Ngizitshintshile sibili izibusiso zenu zaba yiziqalekiso ngoba alikwamukelanga lokhu ezinhliziyweni zenu.”  “Inhlanyelo eliyihlanyelileyo ngizayona ngenxa yezenzo zenu,+ ngithathe lomswane wezifuyo elinikela ngazo emikhosini yenu ngilithele ngawo ebusweni. Lizathwalwa liyelahlelwa lapho ochithelwa khona.*  Lapho-ke lizakwazi ukuthi ngiliphe umlayo lo ukuze isivumelwano sami loLevi siqhubekele phambili,”+ kutsho uJehova wamabutho.  “Isivumelwano engasenza laye sasingesempilo lokuthula futhi ngamenza wangihlonipha.* Wangesaba, wesaba lebizo lami.  Umthetho weqiniso wawusemlonyeni* wakhe+ futhi akula lokukodwa okungalunganga okwatholakala emlonyeni wakhe. Wahamba lami ngokuthula, esenza okulungileyo+ njalo wasiza abanengi ukuthi baphenduke.  Umphristi kumele afundise abantu ngoNkulunkulu njalo kumele bawuzwe ngaye umthetho*+ ngoba yena uyisithunywa sikaJehova wamabutho.  “Kodwa lina seliphambukile endleleni lenza labanengi baphambuka* emthethweni.*+ Lisephulile isivumelwano sikaLevi,”+ kutsho uJehova wamabutho.  “Yikho ngizalehlisa isithunzi ngilenze leyiswe ngabantu bonke ngoba alizilandeli izindlela zami kodwa liyabandlulula nxa lisahlulela abantu.”+ 10  “Kanti asilababa oyedwa yini?+ Angithi sadalwa nguNkulunkulu munye? Pho kungani singcolisa isivumelwano sabokhokho bethu ngokuqilibezelana?+ 11  AbakoJuda bangamaqili njalo kwenziwa ihlazo elikhulu ko-Israyeli laseJerusalema. Abantu bakoJuda bangcolise ubungcwele bukaJehova*+ yena ebuthanda kangaka. Bathethe abafazi abangamadodakazi kankulunkulu wezizweni.+ 12  UJehova uzabasusa ematendeni kaJakhobe bonke abenza izinto lezi. Uzasusa loba ngubani* lanxa enikela kuJehova wamabutho.”+ 13  “Kulokunye elikwenzayo okubangela ukuthi i-alithare likaJehova ligcwale izinyembezi njalo kube lokukhala lokulila phambi kwalo. Yikho engasayamukeli iminikelo yenu futhi kungasamthokozisi konke okuvela kini. + 14  Kodwa lina lithi, ‘Senzeni?’ UJehova ube ngufakazi phakathi kwakho lomfazi wobutsha bakho omkhohlisileyo lanxa engumngane wakho futhi eyinkosikazi yakho owenza layo isivumelwano.*+ 15  Kodwa bakhona abangazange bakwenze lokhu ngoba belomoya ongcwele njalo befuna ukuba labantwana* abazakuba yisizwe sikaNkulunkulu. Ngakho linda ingqondo yakho futhi ungamkhohlisi umfazi wobutsha bakho. 16  Ngiyakuzonda* ukubona abantu bedivosa,”+ kutsho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, “njalo ngiyamzonda umuntu olesihluku,”* kutsho uJehova wamabutho. “Ngakho lindani izingqondo zenu futhi lingabi ngamaqili.+ 17  “UJehova usediniwe ngamazwi enu.+ Kodwa lina lithi, ‘Simdinise njani?’ Limdinise ngokuthi, ‘Wonke umuntu owenza okubi ulungile emehlweni kaJehova njalo uyamamukela,’+ langokuthi, ‘Ungaphi uNkulunkulu owahlulela kuhle?’”

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi babezathwalwa bayelahlelwa lapho okwakulahlelwa khona umswane wezifuyo ababenikela ngazo.
NgesiHebheru, “wangesaba.”
Kumbe, “Imfundiso yeqiniso yayisemlonyeni.”
Kumbe, “imfundiso.”
NgesiHebheru, “bakhubeka.”
Ezinye inguqulo zithi, “ngenxa yemfundiso yenu.”
Ezinye inguqulo zithi, “indawo engcwele kaJehova.”
NgesiHebheru, “loba ngubani ovukileyo lophendulayo.”
Kumbe, “eyinkosikazi yakho esemthethweni.”
NgesiHebheru, “inhlanyelo.”
NgesiHebheru, “Uyakuzonda.”
NgesiHebheru, “lowo ovala isembatho sakhe ngodlakela.”