IVangeli Elabhalwa NguMakho 7:1-37

  • Amasiko abantu avezwa egcekeni (1-13)

  • Okungcolisayo ngokuvela enhliziyweni (14-23)

  • Ukholo lowesifazana weFenikhiya yeSiriya (24-30)

  • Indoda eyisacuthe iyasiliswa (31-37)

7  AbaFarisi labanye ababhali ababevela eJerusalema babuya bazobuthana kuye,+  basebebona abanye abafundi bakhe besidla ngezandla ezingahlanzekanga, okutsho ukuthi ezingagezwanga.*  (Phela abaFarisi lamaJuda wonke abadli bengagezanga izandla kuze kufike endololwaneni, belandela isiko labokhokho babo.  Nxa bevela emakethe kabadli bengakagezi. Kulamanye futhi amasiko amanengi asebewamukele banamathela kuwo, njengokucwilisa* amankomitsho lamajagi kanye lezitsha zekhopha emanzini.)+  Ngakho abaFarisi lababhali ababebuthene kuye bambuza bathi: “Kungani abafundi bakho bengalandeli isiko labokhokho? Phela badla ngezandla ezingahlanzekanga.”+  Yena wathi kubo: “U-Isaya wayeqinisile sibili lapho ephrofetha ngani bazenzisi. Wabhala wathi, ‘Abantu laba bangidumisa ngezindebe zabo* kuphela kodwa inhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami.+  Akuncedi ngalutho ukuthi baqhubeka bengikhonza ngoba bafundisa izinto ezithethwe emilayweni yabantu.’+  Litshiya umlayo kaNkulunkulu linamathele emasikweni abantu.”+  Waqhubeka wathi kubo: “Lisebenzisa izindlela zobuqili ukuze lingalaleli umlayo kaNkulunkulu lisenzela ukugcina isiko lenu.+ 10  Ngokwesibonelo uMosi wathi, ‘Hlonipha uyihlo lonyoko,’+ waphinda wathi, ‘Lowo okhuluma kubi ngoyise kumbe ngonina* kumele abulawe.’+ 11  Kodwa lina lithi, ‘Kusemthethweni ukuthi umuntu athi kuyise loba kunina: “Loba kuyini engilakho ebengingakuncedisa ngakho kuyikhobhani (okutsho isipho esinikelwe kuNkulunkulu).”’ 12  Ngokutsho njalo, lenza ukuthi angamenzeli ngitsho lento eyodwa uyise kumbe unina,+ 13  futhi lenza lokuthi ilizwi likaNkulunkulu libe yinto engelancedo ngenxa yesiko lenu elilidlulisela kwabanye.+ Kunengi okunye elikwenzayo okunjengalokhu.”+ 14  Waphinda wabiza abantu ukuthi basondele kuye, wasesithi kubo: “Lonke lalelani lizwisise engikutshoyo.+ 15  Akulalutho olungena emuntwini luvela ngaphandle olungamngcolisa, kodwa izinto eziphuma phakathi kwakhe yizo ezimngcolisayo.”+ 16  *—— 17  Wasuka ebantwini wayangena kwenye indlu, abafundi bakhe basebembuza ngomzekeliso wakhe.+ 18  Yena wathi kubo: “Kanti lani alizwisisi njengabo? Alikwazi yini ukuthi akulalutho olungena phakathi komuntu luvela ngaphandle olungamngcolisa? 19  Phela alungeni enhliziyweni yakhe kodwa luya esiswini beseluphuma luye esambuzini.” Ngamazwi la wayesitsho ukuthi ukudla konke kuhlanzekile. 20  Waqhubeka wathi: “Okuphuma phakathi komuntu yikho okumngcolisayo+ 21  ngoba phakathi komuntu, okutsho enhliziyweni yakhe,+ kuphuma imicabango eyingozi: Ukufeba,* lobusela, lokubulala, 22  lokulala lomuntu ongasimkakho wena utshadile, lobuhwaba, lezenzo ezimbi, lobuqili, lokuxhwala,* lelihlo elilomona, lokuthuka, lokuzikhukhumeza, lokungabi lengqondo. 23  Zonke izinto lezi ezimbi zivela phakathi komuntu njalo ziyamngcolisa.” 24  Wasuka lapho waqonda emangweni weThire leSidoni.+ Esefike khona wangena kwenye indlu futhi wayengafuni ukuthi kube lomuntu okwaziyo ukuthi ukhona, kodwa abantu bacina sebekwazi. 25  Masinyane nje owesifazana owayelendodakazi encane eyayiledimoni wezwa ngaye, wasesiya kuye wafika wazilahlela phansi enyaweni zakhe.+ 26  Owesifazana lo wayengumGrikhi, eyisizalwane seFenikhiya yeSiriya.* Waqhubeka emcela ukuthi akhiphe idimoni endodakazini yakhe. 27  Kodwa yena wathi kuye: “Qala ume abantwana badle basuthe ngoba akuqondanga ukuthatha isinkwa sabantwana usiphosele imidlwane.”+ 28  Owesifazana waphendula wathi: “Ye mnumzana, kodwa phela lemidlwane engaphansi kwetafula iyadla imvuthu ezikhithizwa ngabantwana abancane.” 29  UJesu wathi esizwa lokhu wathi: “Ngenxa yalokho osukukhulumile idimoni seliphumile endodakazini yakho,+ usungahamba.” 30  Owesifazana wasebuyela emzini wakhe wafica indodakazi yakhe ilele embhedeni, idimoni seliphumile.+ 31  UJesu wathi esephenduka evela emangweni weThire, wadlula eSidoni wasesiya eLwandle lweGalile edabula esabelweni seDekhapholi.*+ 32  Baletha kuye indoda eyayingenelisi ukukhuluma kuhle futhi iyisacuthe,+ bamncenga ukuthi abeke isandla sakhe kuyo. 33  Wayithatha wasuka layo ebantwini, bathi sebebodwa wafaka iminwe yakhe endlebeni zayo, wasekhafula wathinta ulimi lwayo.+ 34  Wakhangela phezulu ezulwini, wehlisa iphika wasesithi kuyo: “Efifatha,” okutsho ukuthi, “Vuleka.” 35  Indlebe zayo zasezivuleka+ lohlupho lwayo lokungenelisi ukukhuluma kuhle lwaphela, yaqalisa ukukhuluma kuhle. 36  UJesu wabatshela ukuthi bangatsheli muntu.+ Kodwa wayesithi angatsho njalo kube angathi ubatshotshozela ukuthi bakutshumayele ngamandla.+ 37  Abantu basala bemangale bengelankani,+ bathi: “Konke akwenzayo kuhle. Phela wenza lezacuthe zizwe, lezimungulu zikhulume.”+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi zazingagezwanga ngokwesiko lamaJuda.
NgesiGrikhi, “njengokubhabhathiza.”
Kumbe, “ngemilomo yabo.”
Kumbe, “othethisa uyise loba unina.”
NgesiGrikhi kusetshenziswe ibala elithi por·nei′a, elisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lokuziphatha okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·sel′gei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ezalwa eFenikhiya yeSiriya.”
Kumbe, “esabelweni samadolobho alitshumi.”