IVangeli Elabhalwa NguMakho 6:1-56

  • UJesu kemukelwa edolobheni lakibo (1-6)

  • AbaliTshumi Lambili baphiwa imilayo yokutshumayela (7-13)

  • Ukufa kukaJohane uMbhabhathizi (14-29)

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (30-44)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (45-52)

  • Usilisa abantu beGenesaretha (53-56)

6  Wasuka lapho waya edolobheni lakibo+ ehamba labafundi bakhe.  Ngelanga leSabatha waqalisa ukufundisa esinagogeni futhi abanengi ababemuzwa bamangala kakhulu bathi: “Indoda le yazithatha ngaphi izinto lezi?+ Ngubani owayinika ukuhlakanipha okungaka njalo kungani ilamandla okwenza izimangaliso lezi?+  Kanti lo kayisuye yini umbazi+ indodana kaMariya?+ Abafowabo akusiJakhobe,+ loJosefa, loJudasi kanye loSimoni?+ Odadewabo bona kayisibo yini esilabo lapha?” Ngakho bamcaphukela.*  Kodwa uJesu wathi kubo: “Umphrofethi uhlonitshwa yonke indawo ngaphandle kwalapho adabuka khona lasezihlotsheni zakhe lasemulini yangakibo.”+  Yikho uJesu kazange enze izimangaliso endaweni le ngaphandle kokwelapha lokubeka izandla abantu abalutshwana ababegula.  Waphelelwa ebona ukuthi babengelakholo. Esuka lapho wahamba ebhoda isigaba ngesigaba efundisa.+  Wasebiza abaliTshumi Lambili waqalisa ukubathuma ngababili,+ wabanika lamandla phezu kwamadimoni.+  Wabatshela ukuthi bangahambi lalutho ngaphandle kwezintonga zabo lokuthi bangathwali isinkwa lesikhwama sokudla kanye lemali* emabhantini abo.+  Wabatshela lokuthi bagqoke amanyathela kodwa bangagqoki izembatho ezimbili.* 10  Waqhubeka wathi kubo: “Loba yiwuphi umuzi elingena kuwo, hlalani kuwo lize lisuke kuleyondawo.+ 11  Nxa lingafika kuloba yiphi indawo bangalamukeli loba bangalilaleli, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa selisuka ukuze kube yibufakazi kubo.”+ 12  Ngemva kwalokho abafundi basuka bayatshumayela betshela abantu ukuthi kumele baphenduke.+ 13  Bakhipha amadimoni+ amanengi, bagcoba labantu abanengi abagulayo ngamafutha babasilisa. 14  INkosi uHerodi yakuzwa lokhu ngoba ibizo likaJesu laselisaziwa yonke indawo njalo abantu babesithi: “UJohane uMbhabhathizi usevusiwe kwabafileyo, yikho elamandla okwenza izimangaliso lezi.”+ 15  Kodwa abanye babesithi: “Ngu-Elija,” abanye bona besithi: “Ngumphrofethi onjengabaphrofethi bakudala.”+ 16  Lokhu kwafika endlebeni zikaHerodi, wasesithi: “Umuntu lo nguJohane engamquma ikhanda, kutsho ukuthi usevusiwe.” 17  UHerodi lo nguye owayethe uJohane abotshwe ngamaketane afakwe ejele ngenxa kaHerodiya umkamfowabo uFiliphu. Phela uHerodi wayesetshade loHerodiya+ 18  futhi uJohane wayehlala esithi kuHerodi: “Akukho emthethweni ukuthi wena uthathe umkamfowenu.”+ 19  Yikho uHerodiya wayebambele uJohane isikhwili efuna ukumbulala kodwa wayengenelisi. 20  Lokhu kwakungenxa yokuthi uHerodi wayemvikela uJohane njalo emesaba ngoba wayekwazi ukuthi wayeyindoda elungileyo futhi engcwele.+ Wayekholisa ukumlalela kodwa wayesithi angamuzwa ekhuluma, aswele lokuthi enzeni. 21  Kodwa uHerodiya wathola ithuba elihle lokwenza ayekuhlosile lapho uHerodi esenza idili lantambama ngelanga lakhe lokuzalwa.+ Wayebize izikhulu zakhe lezinduna zamabutho kanye lamadoda aseGalile ayedume kakhulu.+ 22  Indodakazi kaHerodiya yangena yagida, yathokozisa iNkosi uHerodi lalabo eyayibanxusile. Inkosi yasisithi entombazaneni le: “Cela loba yini oyifunayo ngizakunika.” 23  Yaze yafunga yathi kuyo: “Ungaze ucele loba kuyini ngizakupha, ngitsho lengxenye yombuso wami.” 24  Ngakho intombazana yaphuma yaya kunina yathi: “Ngiceleni?” Unina wathi: “Ikhanda likaJohane uMbhabhathizi.” 25  Yahle yabuyela enkosini yafika yathi: “Ngifuna unginike ikhanda likaJohane uMbhabhathizi khathesi lisemganwini.”+ 26  Lanxa inkosi yezwa ubuhlungu kakhulu, ayizange ikwale okwakucelwe yintombazana ngoba yayifunge phambi kwabantu eyayibanxusile. 27  Yikho inkosi yahle yathuma umlindi ukuthi ayebuya lekhanda likaJohane. Umlindi waya ejele wafika wamquma ikhanda, 28  waseliletha lisemganwini. Walipha intombazana, yona yalinika unina. 29  Abafundi bakaJohane bathi bekuzwa lokhu bahamba bayathatha isidumbu sakhe bayasibeka ethuneni. 30  Abaphostoli babuthanela uJesu bamlandisela zonke izinto ababezenzile lababezifundise abantu.+ 31  Kwakulabantu abanengi kakhulu, abanye besuka abanye befika, okokuthi abafundi babeswela lesikhathi sokuphumula badle. Yikho wathi kubo: “Wozani lina lodwa siye endaweni engelabantu siyephumula kancane.”+ 32  Ngakho basuka ngesikepe baya endaweni engelabantu ukuze babe bodwa.+ 33  Kodwa abantu bababona behamba futhi abanengi bakwazi lokhu, bagijima bonke ngenyawo bevela kuwo wonke amadolobho babaqalela ukufika. 34  Wathi ephuma esikepeni wabona kulabantu abanengi, wabazwela usizi+ ngoba babenjengezimvu ezingelamelusi,+ waseqalisa ukubafundisa izinto ezinengi.+ 35  Kwathi sekusemini yantambama abafundi bakhe beza kuye bathi: “Indawo le ikhatshana lemizi futhi lesikhathi sesihambile.+ 36  Batshele bahambe ukuze bayengena emizini lasezigabeni eziseduze bazithengele ukudla.”+ 37  Yena waphendula wathi: “Bapheni lina ukudla.” Basebesithi kuye: “Sihambe yini siyebathengela izinkwa ngabodenariyu* abangu-200 sibaphe badle?”+ 38  Wathi kubo: “Lilezinkwa ezingaki? Hambani liyekhangela!” Sebevela khangela bathi: “Silezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili.”+ 39  UJesu wasetshela abantu bonke ukuthi bahlale ngamaqembu etshanini obuluhlaza.+ 40  Bahlala phansi bengamaqembu, amanye elabantu abangu-100, amanye elabangu-50. 41  Wathatha izinkwa lezo ezinhlanu lenhlanzi ezimbili wakhangela phezulu wathandaza.*+ Wahlephuna izinkwa waqalisa ukuzinika abafundi bakhe ukuze baphe abantu, wasebahlephunela lenhlanzi ezimbili ukuze bonke badle. 42  Ngakho bonke badla basutha 43  njalo babutha iziqephu zagcwala amabhasikiti angu-12, babutha lenhlanzi ezazisele.+ 44  Abadla izinkwa lezo kwakungamadoda angu-5 000. 45  Beqeda nje wahle watshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikepeni bachaphe baye ekhunjini elingaphetsheya bedlula eduzane leBhethisayida, yena asale evalelisa abantu abeselandela.+ 46  Wathi esevalelisane labo waya entabeni esiyathandaza.+ 47  Ntambama isikepe sasesiphakathi laphakathi kolwandle kodwa yena wayelokhu eyedwa entabeni.+ 48  Kwathi sekungaba ngumlindo wesine wobusuku* wababona besadalala ukugwedla njengoba umoya wawuphambana labo, wasesiya kubo ehamba phezu kolwandle, kodwa kwakungathi uzabedlula.* 49  Bathi bembona ehamba phezu kolwandle bahlaba umkhosi besithi: “Yinto bani le?”* 50  Bonke bambona bakhathazeka. Kodwa yena wahle wathi kubo: “Wobani lesibindi! Yimi lingesabi.”+ 51  Wasengena esikepeni ababekuso, umoya wathula. Bathi bekubona lokhu bamangala kakhulu 52  ngoba babengakazwisisi ukuthi isimangaliso sezinkwa sasibafundisani. Izinhliziyo zabo zazilokhu zibuthundu ekuzwisiseni. 53  Bathe sebechaphe ulwandle, bafika eGenesaretha bamisa isikepe khonapho eduze.+ 54  Kodwa bathi bephuma nje esikepeni, abantu bamnanzelela. 55  Bagijima bagcwala sonke isabelo babuya labantu ababegula, ngamunye bemthwele ngohlaka* lwakhe. Babasa lapho okwakuloJesu khona. 56  Wayesithi angafika esigabeni loba edolobheni kumbe emaphandleni, abantu balethe abagulayo emamakethe, bamncenge becela ukuthinta nje umphetho wesembatho sakhe sangaphandle.+ Bonke ababewuthinta babesila.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “bakhubeka ngenxa yakhe.”
NgesiGrikhi, “lekhopha.”
Kumbe, “esinye isembatho.”
NgesiGrikhi, “wabusisa.”
Lesi yisikhathi esisukela kubo-3 ekuseni kusiya kubo-6 ekuphumeni kwelanga.
Kumbe, “wayesezabedlula.”
Kumbe, “Ngumbono!”
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.