IVangeli Elabhalwa NguMakho 5:1-43

  • UJesu uxotshela amadimoni ezingulubeni (1-20)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu sangaphandle (21-43)

5  Ngemva kwalokho bafika ngaphetsheya kolwandle, esabelweni samaGerasini.+  UJesu wathi esanda kuphuma esikepeni, wahlangana lendoda eyayiledimoni ivela emangcwabeni.  Yayihlala emathuneni njalo kwakungelamuntu owayesenelisa ukuyigcina ibotshiwe, ngitsho langamaketane.  Babejayele ukuyibopha ngezankosi langamaketane kodwa yayiwaqamula, iqamule lezankosi. Kakho owayelamandla okuyichumisa.  Yayihlala imemeza ebusuku lemini isemathuneni lasezintabeni izisika ngamatshe.  Kodwa yathi ibona uJesu esesekhatshana, yagijima yafika yamkhothamela.+  Yasimemeza ngelizwi elikhulu yathi: “Kanti ufunani kimi Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Funga kuNkulunkulu ukuthi awusoze ungihlukuluze.”+  Yayisitsho njalo ngoba uJesu wayelokhu ekhuluma ledimoni esithi: “Phuma endodeni le wena dimoni.”+  UJesu waseyibuza wathi: “Ibizo lakho ngubani?” Yona yaphendula yathi: “NguLigiyoni ngoba sibanengi.” 10  Yaqhubeka incenga uJesu ukuthi angawaxotsheli ngaphandle kwelizwe amadimoni lawo.+ 11  Kwakulomhlambi omkhulu wengulube+ ezazisidla khonapho entabeni.+ 12  Yikho amadimoni amncenga athi: “Sixotshele engulubeni siyengena kuzo.” 13  Wawavumela asephuma ayangena engulubeni. Ingulube lezo ezazingaba ngu-2 000 zaphaphatheka ziqonda eliweni zayazithela elwandle, zagalula. 14  Abelusi bazo babaleka bayabika lokhu edolobheni kanye lasemaphandleni, abantu basebebuya bezobona okwakwenzakele.+ 15  Bafika kuJesu bayibona indoda eyayikhitshwe amadimoni, leyo eyayikade ileligiyoni. Yayihlezi njalo igqokile, ingqondo zayo sezisebenza kuhle. Abantu bezwa besesaba 16  futhi labo ababezibonele ngawabo lokhu kusenzakala babalandisela ukuthi kwakwenzakaleni endodeni eyayilamadimoni kanye lasezingulubeni. 17  Yikho abantu bancenga uJesu ukuthi asuke esabelweni sabo.+ 18  Wathi engena esikepeni, indoda eyayikade ilamadimoni yamncenga ukuthi ahambe layo.+ 19  Kodwa yena wala wathi kuyo: “Hamba ngakini ezihlotsheni zakho uyezitshela konke uJehova* akwenzele khona kanye lesihawu akutshengise sona.” 20  Indoda le yasuka lapho yahamba itshela abantu emangweni weDekhapholi* konke uJesu ayeyenzele khona futhi bonke bamangala. 21  UJesu waphinda wachaphela ngaphetsheya kolwandle ngesikepe, kwasekubuya abantu abanengi babuthana kuye eceleni kolwandle.+ 22  Kwafika omunye umphathi wesinagogi owayebizwa ngokuthi nguJayirosi. Wathi ebona uJesu wazilahla phansi enyaweni zakhe,+ 23  wamncenga kanengi esithi: “Indodakazi yami encane igulela ukufa. Ngicela sihambe uyeyibeka izandla+ ukuze isile, ingafi.” 24  UJesu wasehamba laye njalo abantu abanengi babemlandela futhi bemminyezela. 25  Kwakulowesifazana owayesehlutshwe ngumkhuhlane wokopha+ okweminyaka engu-12.+ 26  Wayesehlupheke kakhulu* odokotela abanengi bezama ukumelapha futhi wayeseqede konke ayelakho, kodwa umkhuhlane wawulokhu uqina kulokuthi ube ngcono. 27  Wezwa imibiko emayelana loJesu, yikho weza wazithukuza phakathi kwabantu wasethinta isembatho sakhe sangaphandle+ engemva kwakhe, 28  ngoba wayelokhu esithi: “Nxa nje ngingathinta izembatho zakhe zangaphandle, ngizasila.”+ 29  Masinyane nje ukopha kwama, wezwa emzimbeni wakhe ukuthi wayesesilisiwe emkhuhlaneni lo owawusumhlukuluze kakhulu. 30  UJesu wahle wananzelela ukuthi amandla+ ayephumile kuye, wasetshibilika wakhangela abantu wabuza wathi: “Ngubani othinte izembatho zami?”+ 31  Abafundi bakhe bathi kuye: “Kambe ungabuza ukuthi ngubani okuthintileyo wena ubona abantu bekuminyezela kangaka?” 32  Kodwa yena waqhubeka edinga ukuthi ngubani owayekwenzile lokho. 33  Owesifazana owayemthintile wesaba waqhuqha ngoba wayekwazi okwakwenzakele kuye. Yikho weza wazilahla phansi phambi kwakhe wamtshela lonke iqiniso. 34  Yena wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula,+ usile emkhuhlaneni wakho obukuhlukuluza.”+ 35  Esakhuluma, amanye amadoda ayevela emzini womphathi wesinagogi afika athi kuJayirosi: “Indodakazi yakho isifile. Usamhluphelani uMfundisi?”+ 36  Kodwa uJesu wawezwa ekhuluma wasesithi kumphathi wesinagogi: “Ungesabi, wena woba lokholo kuphela.”+ 37  Kazange avumele muntu ukuthi amlandele, ngaphandle kukaPhetro loJakhobe loJohane umfowabo kaJakhobe.+ 38  Bafika endlini yomphathi wesinagogi, wabona abantu bexokozela futhi abanye bekhala beqhinqa isililo.+ 39  Esengenile wathi kubo: “Kanti likhalelani futhi ngesani isiphithiphithi sonke lesi? Umntwana kafanga kodwa ulele.”+ 40  Bathi bekuzwa lokhu baqalisa ukumhleka bemenza isithutha. Wathi baphume phandle, wasebiza uyise womntwana lonina kanye lalabo ayehamba labo, wangena lapho umntwana ayekhona. 41  Wabamba isandla somntwana wathi kuye: “Thalitha khumi,” okutsho ukuthi: “Ntombazana, ngithi kuwe vuka!”+ 42  Masinyane nje intombazana yavuka yaqalisa ukuhamba. (Yayileminyaka engu-12.) Bathi bekubona lokhu bathaba kakhulu. 43  Kodwa wabaqonqosela ukuthi bangayitsheli muntu indaba le,+ wasesithi intombazana kayiphiwe ukudla.

Amabala angaphansi

Kumbe, “esabelweni samadolobho alitshumi.”
Kumbe, “Wayesezwe ubuhlungu obukhulu.”