IVangeli Elabhalwa NguMakho 4:1-41

 • IMIZEKELISO YOMBUSO (1-34)

  • Umlimi (1-9)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (10-12)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (13-20)

  • Isibane asimbokothwa ngebhasikiti (21-23)

  • Isikali elisisebenzisayo (24, 25)

  • Umlimi ohlanyelayo abeselala (26-29)

  • Intanga yemastadi (30-32)

  • Ukusetshenziswa kwemizekeliso (33, 34)

 • UJesu uthulisa isiphepho (35-41)

4  Waphinda waqalisa ukufundisa eceleni kolwandle, kwasekubuthana abantu abanengi kakhulu eduze kwakhe. Ngakho wangena esikepeni wahlala kuso siphakathi kwamanzi, kodwa abantu bonke babesekhunjini.+  Wabafundisa izinto ezinengi esebenzisa imizekeliso.+ Wathi kubo:+  “Lalelani! Umlimi waphuma esiyahlanyela.+  Wathi ehlanyela, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, inyoni zafika zayidobha zayidla.  Enye yawela emhlabathini owawuledwala ngaphansi, lapho okwakungelanhlabathi enengi khona, yahle yamila ngoba umhlabathi wawungatshoni.+  Kodwa ilanga lathi seliphumile yatsha yaswaba ngoba yayingelampande.  Enye inhlanyelo yawela emeveni, ameva asekhula ayiminyanisa, ayizange ithele.+  Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle yamila futhi yakhula yasiqalisa ukuthela. Enye yathela okuphindwe ka-30, eyinye ka-60 lenye ka-100.”+  Waqhubeka wathi: “Olendlebe zokulalela kalalele.”+ 10  Abantu bathi sebehambile, abaliTshumi Lambili kanye labanye abafundi baqalisa ukumbuza mayelana lemizekeliso yakhe.+ 11  Wathi kubo: “Lina liyiphiwe imfihlo engcwele+ yoMbuso kaNkulunkulu, kodwa abanye bonke bazizwela imizekeliso kuphela+ 12  ukuze bangaboni lanxa bekhangele, bangazwisisi lanxa besizwa njalo abasoze bafa baphenduka bathethelelwe.”+ 13  Waseqhubeka wathi kubo: “Nxa lingawuzwisisi umzekeliso lo, lizayizwisisa njani yonke eminye imizekeliso? 14  “Umlimi uhlanyela ilizwi.+ 15  Inhlanyelo ewela eceleni kwendlela lilizwi elihlanyelwa ebantwini, abathi besanda kulizwa uSathane afike+ alithathe ilizwi lelo elihlanyelwe kubo.+ 16  Inhlanyelo ewela emhlabathini oledwala ngaphansi lilizwi elihlanyelwa ebantwini, abathi belizwa nje balamukele ngentokozo.+ 17  Lanxa kunjalo abalampande phakathi kwabo. Baqhubeka okwesikhatshana besekusithi nxa inhlupho kumbe ukuhlukuluzwa ngenxa yelizwi kufika, bakhubeke. 18  Inhlanyelo ewela emeveni lilizwi elihlanyelwa ebantwini, kodwa bathi sebelizwile,+ 19  izinkathazo+ zomumo lo wezinto,* lenotho elamandla okuyenga+ kanye lezifiso+ ezitshiyeneyo kungene enhliziyweni zabo kuliminyanise ilizwi lehluleke ukuthela. 20  Inhlanyelo ewela emhlabathini omuhle lilizwi elihlanyelwa ebantwini balilalele njalo balamukele kuhle, besebethela okuphindwe ka-30, lokuphindwe ka-60, lokuphindwe ka-100.”+ 21  Wasesithi kubo: “Kambe ukhona umuntu ongambokotha isibane ngebhasikiti* loba asifake ngaphansi kombheda? Kanti asibekwa phezu koluthi lwesibane yini?+ 22  Phela akulalutho olucatshileyo olungasoze lwembulwe futhi akulalutho olufihliweyo olungasoze luphume egcekeni.+ 23  Loba ngubani olendlebe zokulalela kalalele.”+ 24  Waqhubeka wathi kubo: “Kulalelisiseni lokho elikuzwayo.+ Lizalinganiselwa ngesikali elilinganisa ngaso, lingezelelwe lokunye phezulu. 25  Loba ngubani olakho uzaphiwa okunye futhi,+ kodwa loba ngubani ongelalutho uzathathelwa lalokho alakho.”+ 26  Waphinda wathi kubo: “UMbuso kaNkulunkulu ufanana lomuntu ohaza inhlanyelo emhlabathini. 27  Uyalala ebusuku avuke ekuseni, inhlanyelo imile ikhule kodwa ukuthi lokhu kwenzakala njani yena kakwazi. 28  Ikhula yodwa emhlabathini kancane kancane. Kuqala ikhaba kulandele isikhwebu kucine ngengqoloyi evuthiweyo. 29  Kodwa ingqoloyi iyathi ivuthwa nje, ahle ayithele isikela ngenxa yokuthi isikhathi sokuvuna siyabe sesifikile.” 30  Waqhubeka wathi: “Singawufanisa lani uMbuso kaNkulunkulu? Yiwuphi umzekeliso esingawusebenzisa ukuze siwuchasise? 31  Unjengentanga yemastadi, ethi ngesikhathi ihlanyelwa emhlabathini iyabe iyintanga encane kulazo zonke emhlabeni.+ 32  Kodwa nxa isihlanyeliwe, iyamila ikhule ibe yisilimo esikhulu kulazo zonke, esilezingatsha ezinkulu okokuthi inyoni ziyathola indawo yokuhlala emthunzini waso.” 33  Wabafundisa ilizwi esebenzisa imizekeliso eminengi+ enjengale, kusiya ngokuzwisisa kwabo. 34  Akukho lokukodwa abatshela khona engasebenzisi umzekeliso. Kodwa abafundi bakhe wayebachasisela zonke izinto sebebodwa.+ 35  Ngalelolanga sekuntambama wathi kubo: “Asichapheni siye ngaphetsheya kolwandle.”+ 36  Ngakho batshela ixuku ukuthi lihambe, basebemthatha bahamba laye ngesikepe engalulungiselelanga uhambo. Kwakulezinye izikepe ezazihambisana labo.+ 37  Kwavuka isiphepho esikhulu esilolaka futhi amagagasi ayelokhu etshaya isikepe, lamanzi ekhaphakela phakathi kwaze kwasala kancane ukuthi isikepe sicwile.+ 38  Kodwa yena wayengemuva kwesikepe elele phezu komqamelo omkhulu. Yikho bamvusa bathi kuye: “Mfundisi, kanti awulandaba lokuthi sesisifa?” 39  Wasevuka wawukhuza umoya wakhuluma lolwandle wathi: “Thula! Thula zwi!”+ Lakanye umoya waphela, kwathula kwathi cwaka. 40  Wasesithi kubo: “Kungani lisesaba kangaka? Lilokhu lingakabi lokholo yini?” 41  Kodwa bona besaba kakhulu babuzana besithi: “Ngubani sibili yenalo? Phela umoya lolwandle lakho kuyamlalela.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngebhasikiti yokulinganisa.”