IVangeli Elabhalwa NguMakho 3:1-35

  • Indoda elesandla esitshwabheneyo iyasiliswa (1-6)

  • Abantu abanengi ekhunjini (7-12)

  • Abaphostoli abangu-12 (13-19)

  • Ukuthuka umoya ongcwele (20-30)

  • Unina kaJesu labafowabo (31-35)

3  Waphinda wangena esinagogeni njalo kwakulendoda eyayilesandla esitshwabheneyo.+  Ngakho bamkhangela ngelihlo lokhozi befuna ukubona ukuthi wayezayelapha yini indoda le ngeSabatha besebemethesa icala.  Wathi endodeni elesandla esitshwabheneyo: “Sukuma uze lapha phakathi.”  Wasesithi kubo: “Kusemthethweni yini ukwenza okuhle loba okubi ngeSabatha? Kusemthethweni yini ukusindisa impilo loba ukubulala ngeSabatha?”+ Kodwa bona bazithulela.  Wabakhangela esecaphukile futhi esizwa ubuhlungu ngenxa yokuthi babengelazwelo ezinhliziyweni zabo,+ wasesithi endodeni leyo: “Yelula isandla sakho.” Lakanye yaselula satshwaphuluka.  AbaFarisi bathi bekubona lokhu baphuma, bahle benza umhlangano labalandeli bakaHerodi+ ukuze bambulale.  Kodwa uJesu wasuka waya elwandle labafundi bakhe futhi walandelwa ngabantu abanengi+ ababevela eGalile leJudiya.  Kwabuya labanye abanengi kakhulu ababevela eJerusalema, le-Idumiya, langaphetsheya kukaJodani, leThire kanye leSidoni ngoba babezwe izinto ezinengi ayezenza.  Yikho watshela abafundi bakhe ukuthi bamdingele isikepe esincane ayezasisebenzisa ukuze abantu bangamminyezeli. 10  Bonke ababelemikhuhlane emibi babembuthanela befuna ukumthinta+ ngoba wayeselapha abanengi. 11  Lamadimoni+ ayesithi angambona awele phansi phambi kwakhe, amemeze athi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”+ 12  Kodwa yena wayewaqonqosela ukuthi angakuvezi ukuthi ungubani.+ 13  Wakhwela entabeni wasebiza labo ayebafuna,+ baya kuye.+ 14  Wakhetha amadoda angu-12 wawabiza ngokuthi ngabaphostoli. Yiwo ayezahamba lawo njalo wayezawathuma ukuthi ayetshumayela, 15  awanike lamandla okukhipha amadimoni.+ 16  Eqenjini lamadoda angu-12+ alibumbayo* kwakuloSimoni, lowo amnika ibizo elithi Phetro,+ 17  loJakhobe indodana kaZebhedi, loJohane umfowabo kaJakhobe, (laba uJesu waphinda wabapha ibizo elithi Bhowaji, okutsho ukuthi, “Amadodana omdumo”),+ 18  lo-Andreya, loFiliphu, loBhatholomewu, loMathewu, loTomasi, loJakhobe indodana ka-Alifewu, loThadewu, loSimoni umKhanani* 19  kanye loJudasi Iskariyothi owacina emthengisile. UJesu wasuka waya kwenye indlu 20  njalo kwabuya abantu abanengi okokuthi yena labafundi bakhe baze baswela lethuba lokudla. 21  Izihlobo zakhe zathi zikuzwa lokhu zasuka zisiyambamba ngoba zazisithi: “Usephambene.”+ 22  Lababhali ababefike bevela eJerusalema babesithi: “Umuntu lo uloBhelizebhubhi* futhi ukhipha amadimoni esebenzisa umbusi wamadimoni.”+ 23  Ngakho wababiza wasekhuluma labo esebenzisa imizekeliso wathi: “Kungenzakala njani ukuthi uSathane axotshe uSathane? 24  Nxa umbuso ungehlukana phakathi, ngeke ume,+ 25  futhi nxa imuli* ingehlukana phakathi, ngeke ime. 26  Yikho nxa uSathane esezihlamukele futhi eseyehlukene phakathi, ngeke ame, kuyabe sekuphelile ngaye. 27  Phela kakho ongangena endlini yendoda elamandla enelise ukutshontsha izinto zayo engazange aqale ayibophe. Nxa eseyibophile usengabutha okusendlini yayo. 28  Ngiqinisile ngithi kini, amadodana abantu azathethelelwa zonke izono, kungelani lokuthi enza zono bani lokuthi akhuluma waphi amazwi okuthuka. 29  Kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuze kube nini lanini.+ Isono sakhe sizahlala sikhona kuze kube phakade.”+ 30  Watsho lokhu ngoba babesithi: “Indoda le iledimoni.”+ 31  Kwafika unina kanye labafowabo+ bama phandle, basebethuma umuntu ukuthi ayembiza.+ 32  Kwakulabantu abanengi ababehlezi bembuthanele, yikho bathi kuye: “Unyoko labafowenu bayakucela phandle!”+ 33  Kodwa yena wabaphendula wathi: “Ngubani umama, labafowethu ngobani?” 34  Wasekhangela labo ababehlezi bemgombolozele wathi: “Khangelani, nangu umama, nampa abafowethu!+ 35  Loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu, nguye umfowethu lodadewethu kanye lomama.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “alibekayo.”
Kumbe, “otshisekayo.”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane.
NgesiGrikhi, “indlu.”