IVangeli Elabhalwa NguMakho 2:1-28

  • UJesu welapha indoda eyome umhlubulo (1-12)

  • UJesu ubiza uLevi (13-17)

  • Umbuzo wokuzila ukudla (18-22)

  • UJesu “yiNkosi yeSabatha” (23-28)

2  Kodwa ngemva kwamalanga athile waphinda wangena eKhaphenawume. Ilizwi lokuthi wayekhona ngakibo lasabalala,+  kwasekubuthana abantu abanengi kwaze kwasala kungaselandawo endlini. Lasemnyango kwakugcwele abantu njalo waqalisa ukubafundisa ilizwi.+  Baletha kuye indoda eyayome umhlubulo ithwelwe ngamadoda amane.+  Kodwa ehluleka ukuyifikisa kuJesu ngenxa yobunengi babantu. Ngakho avula isikhala ephahleni lwendlu maqondana loJesu, asesehlisa uhlaka* okwakulele khona leyondoda eyayome umhlubulo.  UJesu uthe ebona ukuthi ayelokholo,+ wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Mntanami, izono zakho sezithethelelwe.”+  Kwakulabanye ababhali ababehlezi khonapho ababesithi ezinhliziyweni zabo:+  “Kungani indoda le ikhuluma kanje? Ithuka uNkulunkulu. Kambe ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu?”+  Kodwa uJesu wahle wakwazi* ukuthi yikho ababekucabanga, wasesithi kubo: “Kungani linakana ngalezizinto ezinhliziyweni zenu?+  Yikuphi okulula, ukutshela indoda le eyome umhlubulo ukuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ kumbe ukuthi, ‘Sukuma udobhe uhlaka* lwakho uhambe’? 10  Kodwa ukuze likwazi ukuthi iNdodana yomuntu+ ilamandla okuthethelela izono emhlabeni—”+ wasesithi endodeni eyayome umhlubulo: 11  “Ngithi kuwe, sukuma uthathe uhlaka* lwakho uye emzini wakho.” 12  Isizwa lokhu yasukuma yahle yathatha uhlaka* lwayo yaphuma abantu bonke beyikhangele. Basala bemangele kakhulu, bakhazimulisa uNkulunkulu besithi: “Okunje asikaze sikubone.”+ 13  Waphinda waphuma waya eceleni kolwandle futhi abantu baqhubeka besiza kuye, waseqalisa ukubafundisa. 14  Wathi edlula wabona uLevi indodana ka-Alifewu ehlezi ewofisini yokubhadalisa imithelo, wathi kuye: “Woba ngumlandeli wami.” ULevi wahle wasukuma wamlandela.+ 15  Ngemva kwesikhathi uJesu labafundi bakhe bayakudla endlini kaLevi. Kwakulezoni labathelisi abanengi ababesidla labo ngoba abanengi babo babemlandela.+ 16  Kodwa ababhali abangabaFarisi bathi bebona ukuthi wayesidla lezoni labathelisi, babuza abafundi bakhe bathi: “Kanti kungani esidla labathelisi lezoni?” 17  UJesu wathi ekuzwa lokhu wathi kubo: “Abaphilileyo abamdingi udokotela, abagulayo yibo abamdingayo. Angilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni.”+ 18  AbaFarisi labafundi bakaJohane babelomkhuba wokuzila ukudla. Yikho bafika kuye bambuza bathi: “Kungani abafundi bakaJohane labafundi babaFarisi bezila ukudla kodwa abafundi bakho bona bengazili?”+ 19  UJesu wathi kubo: “Kambe sikhona yini isizatho sokuthi abangane bomyeni+ bazile yena umyeni eseselabo? Nxa umyeni eseselabo, ngeke bazile. 20  Kodwa zizafika insuku lapho abazathathelwa khona umyeni.+ Yikho lapho abazazila khona ukudla. 21  Akulamuntu othungela isichibi esitsha esigqokweni esidala. Nxa angenza njalo, isichibi esitsha siyafinyela sidonse isigqoko esidala, besesidabuka ukwedlula kuqala.+ 22  Kanti njalo kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emidala. Nxa angenza njalo, iwayini liyadabula izikhumba lichitheke, lemigodla yesikhumba yonakale. Kodwa iwayini elitsha lifakwa emigodleni yesikhumba emitsha.” 23  Wathi edlula phakathi kwamasimu engqoloyi ngeSabatha, abafundi bakhe baqalisa ukuhamba besikha izikhwebu zengqoloyi.+ 24  AbaFarisi basebesithi kuye: “Khangela! Kanti benzelani into engekho emthethweni ngeSabatha?” 25  Kodwa wathi kubo: “Alikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani esephelelwe yikudla, yena lamadoda ayelawo sebelambile?+ 26  Alikubalanga yini endabeni ka-Abhiyatha+ umphristi okhokhelayo, ukuthi uDavida wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa zokubukiswa, ezinye wazinika amadoda ayelaye? Phela kwakungekho emthethweni ukuthi zidliwe yiloba ngubani ngaphandle kwabaphristi.”+ 27  Wasesithi kubo: “Abantu abenzelwanga iSabatha kodwa iSabatha yilo elenzelwa abantu.+ 28  Ngakho iNdodana yomuntu iphinda ibe yiNkosi yeSabatha.”+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
NgesiGrikhi, “wakwazi emoyeni wakhe.”
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.