IVangeli Elabhalwa NguMakho 16:1-8

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-8)

16  ISabatha+ lathi selidlulile, uMariya Magadalena loSalome kanye loMariya+ unina kaJakhobe bathenga amakha ukuze bayegcoba isidumbu sikaJesu.+  Kwasekusithi ngelanga lokuqala leviki baya ethuneni ekuseni kakhulu, bafika ilanga lisanda kuphuma.+  Babuzana bathi: “Manje ngubani ozasigiqela ilitshe alisuse entubeni yethuna?”  Kodwa bathi bekhangela, babona ukuthi ilitshe laselisusiwe lanxa lalilikhulu kakhulu.+  Bangena ethuneni, bethuka bebona kulejaha elihlezi kwesokudla ligqoke ijazi elimhlophe.  Lathi kubo: “Lingethuki.+ Angithi lidinga uJesu umNazaretha obulewe ngokubethelwa esigodweni? Uvusiwe,+ kakho lapha. Khangelani bebembeke lapha.+  Lina hambani liyetshela abafundi bakhe kanye loPhetro lithi, ‘Uzakuya eGalile. Lizamthola khonale+ njengoba walitshela.’”+  Ngakho baphuma ethuneni babaleka. Babeqhuqha, bemangele bengelalankani. Abazange batshele muntu ngenxa yokuthi babesesaba.*+

Amabala angaphansi

Imibhalo yendulo yokuqala ethenjwayo iveza ukuthi iVangeli likaMakho liphelela kuvesi 8. Khangela iSengezo ku-A3.