IVangeli Elabhalwa NguMakho 14:1-72

  • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1, 2)

  • UJesu uthelwa amafutha anukelelayo (3-9)

  • UJudasi uthengisa uJesu (10, 11)

  • IPhasika lokucina (12-21)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (22-26)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (27-31)

  • UJesu uyathandaza eGetsemane (32-42)

  • UJesu uyabotshwa (43-52)

  • Uyathonisiswa phambi kweSanihedrini (53-65)

  • UPhetro uphika uJesu (66-72)

14  Kwasekusele amalanga amabili+ ukuthi kufike iPhasika+ kanye loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo.+ Abaphristi abakhokhelayo lababhali babedinga indlela yokumbamba* ngobuqili ukuze bambulale+  ngoba babesithi: “Akumelanga sikwenze emkhosini, abantu bangavuka ngolaka kube lokuxokozela.”  Wathi eseBhethani esidla endlini kaSimoni owayeke waba lobulephero, kwafika owesifazana elembodlela ye-alabhasta eyayilamafutha anukelelayo, inadi yoqobo edula kakhulu. Wayivula imbodlela leyo wasethela amafutha lawo ekhanda likaJesu.+  Abanye bathi bekubona lokhu bacaphuka bakhuluma bodwa besithi: “Kanti amafutha la anukelelayo adlaliselwani?  Phela amafutha la abengathengiswa ngemali edlula odenariyu* abangu-300, imali yakhona iphiwe abayanga!” Bamzondela kakhulu* owesifazana lo.  Kodwa uJesu wathi: “Myekeleni. Kanti limhluphelani? Ungenzele into enhle kakhulu.+  Abayanga lihlala lilabo+ futhi lingabenzela okuhle loba nini lapho elifuna khona, kodwa mina alisoze lihlale lilami.+  Wenze lokho abesenelisa ukukwenza, uthele amafutha anukelelayo emzimbeni wami ewulungiselela ukungcwatshwa kwami.+  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngaphi lapho izindaba ezinhle ezizatshunyayelwa khona emhlabeni wonke,+ kuzakhulunywa ngokwenziwe ngowesifazana lo, ahlale ekhunjulwa ngakho.”+ 10  UJudasi Iskariyothi omunye wabaliTshumi Lambili, waya kubaphristi abakhokhelayo ukuze amthengise kubo.+ 11  Bathi besizwa lokho bathaba basebemthembisa ukumnika imali yesiliva.+ Ngakho waqalisa ukudinga ithuba lokumthengisa. 12  Ngelanga lokuqala loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo,+ ilanga okwakujayele ukunikelwa ngalo umhlatshelo wePhasika,+ abafundi bakhe bathi kuye: “Yiphi indawo esingayayilungisa ukuze udlele khona iPhasika?”+ 13  Wasethuma abafundi bakhe ababili wathi kubo: “Ngenani edolobheni, lizahlangana lendoda ethwele imbiza yamanzi, liyilandele.+ 14  Lingafika lapho ezangena khona lithi kumnikazi wendlu, ‘UMfundisi uthi: “Ingaphi indlu yezethekeli lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami?”’ 15  Uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu, elezinto esifuna ukuzisebenzisa. Lisilungiselele khonapho iPhasika.” 16  Lakanye abafundi bahamba bayangena edolobheni bathola kunjengoba nje wayetshilo, basebelungiselela iPhasika. 17  Ilanga selitshonile wafika elabaliTshumi Lambili.+ 18  Bathi behlezi etafuleni besidla, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu odla lami uzangithengisa.”+ 19  Baqala ukukhathazeka, ngamunye wabo esithi kuye: “Ayisimi angithi?” 20  Wathi kubo: “Ngomunye wabaliTshumi Lambili otsheba lami emganwini.+ 21  INdodana yomuntu izalitshiya* njengoba kubhaliwe ngayo. Kodwa maye kulowo ozathengisa iNdodana yomuntu!+ Bekungaba ngcono kuye aluba kazalwanga.”+ 22  Bathi belokhu besidla, wathatha isinkwa wathandaza,* wasihlephuna wasebanika wathi: “Thathani, lokhu kumela umzimba wami.”+ 23  Wasethatha inkomitsho wabonga uNkulunkulu, wabapha, basebenatha kuyo bonke.+ 24  Wathi kubo: “Lokhu kumela ‘igazi lami+ lesivumelwano’+ elizachithwa ngenxa yabanengi.+ 25  Ngiqinisile ngithi kini, angisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi, kuze kube lilanga lapho engizanatha khona iwayini elitsha eMbusweni kaNkulunkulu.” 26  Ekucineni bahlabela izingoma zokudumisa,* basebephuma baya entabeni yama-oliva.+ 27  UJesu wathi kubo: “Lonke lizakhubeka ngoba kubhaliwe ukuthi: ‘Ngizatshaya umelusi+ izimvu zisabalale zigcwale indawo yonke.’+ 28  Kodwa nxa sengivusiwe ngizakuya eGalile, lizangithola khonale.”+ 29  UPhetro waphendula wathi: “Lanxa bonke abanye bengakhubeka, mina angisoze ngikhubeke.”+ 30  UJesu wasesithi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, lamuhla ebusuku iqhude lingakakhali kabili, uzabe usungiphike kathathu.”+ 31  Kodwa wayelokhu ephikelela esithi: “Lanxa sekumele ngife lawe, angisoze ngikuphike loba sekutheni.” Labanye bonke batsho njalo.+ 32  Ngemva kwalokho bafika endaweni okuthiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi bakhe: “Hlalani lapha ngisake ngiyethandaza.”+ 33  Wathatha uPhetro loJakhobe loJohane wahamba labo.+ Waqalisa ukukhathazeka kakhulu, wadabuka enhliziyweni. 34  Wathi kubo: “Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu+ kuthi ngife. Salani lapha, lihlale lilindile.”*+ 35  Wasesiya phambidlana wazilahla phansi waqalisa ukuthandazela ukuthi nxa kungenzeka ihora lelo lingafiki kuye. 36  Wathi: “Abha,* Baba,+ uyenelisa ukwenza zonke izinto, susa inkomitsho le kimi. Kodwa akungenzakali okufunwa yimi, akwenzakale okufunwa nguwe.”+ 37  Wathi ephenduka wabathola belele, wasesithi kuPhetro: “Simoni ulele? Kambe uswele amandla okuthi uhlale uphapheme okwehora elilodwa nje?+ 38  Hlalani lilindile* futhi likhuleka ukuze lingangeni ekulingweni.+ Umoya uyafisa* sibili kodwa umzimba ubuthakathaka.”*+ 39  Waphinda wahamba wayathandaza futhi, esitsho into efananayo.+ 40  Kodwa wathi ephenduka okwesibili wabathola belele ngoba babephethwe yibuthongo, futhi baswela lokuthi bamphendule bathini. 41  Waphenduka okwesithathu wathi kubo: “Kambe lingalala liphumule ngesikhathi esinje? Kwanele! Ihora selifikile!+ INdodana yomuntu isinikelwa* ezandleni zezoni. 42  Sukumani sihambe. Umthengisi wami usesondele!”+ 43  Masinyane nje esakhuluma kwafika uJudasi omunye wabaliTshumi Lambili, elabantu abanengi ababethwele izinkemba lezinduku. Babethunywe ngabaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labadala.+ 44  Umthengisi wakhe wayebaphe isibonakaliso wathi: “Lowo engizamqabuza nguye, limthathe limbophe beselihamba laye limlindile.” 45  Bathi befika waqonda kuJesu wathi kuye: “Rabi!” wasemqabuza. 46  Ngakho bambamba bambopha. 47  Kodwa omunye walabo ababemi khonapho wahwatsha inkemba yakhe wagalela inceku yomphristi omkhulu, wayijuqula indlebe.+ 48  UJesu wathi kubo: “Kambe lilande ukuzongibopha lithwele izinkemba lezinduku angani ngiyisigebenga?+ 49  Bengilani nsuku zonke ethempelini ngifundisa+ kodwa alizange lingibophe. Lanxa kunjalo, lokhu kwenzakele ukuze iMibhalo igcwaliseke.”+ 50  Bonke abafundi bamtshiya babaleka.+ 51  Kodwa elinye ijaha elalingagqokanga lutho ngaphandle kwesembatho esenziwe ngelineni elohlonzi laqalisa ukumlandela lihambela eduze. Bazama ukulibamba 52  kodwa lona latshiya isembatho salo selineni labaleka linqunu.* 53  Bahamba loJesu kumphristi omkhulu+ njalo bonke abaphristi abakhokhelayo labadala kanye lababhali babuthana.+ 54  Kodwa uPhetro wamlandela ehambela khatshana waze wayafika egumeni lomphristi omkhulu, wasehlala lezinceku esotha umlilo.+ 55  ISanihedrini yonke kanye labaphristi abakhokhelayo babedinga ubufakazi ukuze babulale uJesu kodwa babengabutholi.+ 56  Banengi sibili ababefakaza amanga ngaye+ kodwa ubufakazi babo babungavumelani. 57  Kwakulabanye futhi ababesukuma befakaza amanga ngaye besithi: 58  “Samuzwa esithi, ‘Ngizadiliza ithempeli leli elenziwa ngezandla, kuthi ngamalanga amathathu ngakhe elinye elingenziwanga ngezandla.’”+ 59  Lanxa babesitsho njalo, ubufakazi babo babungavumelani. 60  Umphristi omkhulu wasukuma phakathi kwabo wabuza uJesu wathi: “Kanti awuphenduli? Uthini ngalokho amadoda la akumangalela ngakho?”+ 61  Kodwa waqhubeka ethule, kazange ake aphendule.+ Umphristi omkhulu waphinda wambuza wathi: “Nguwe yini uKhristu iNdodana yoBusisiweyo?” 62  UJesu wasesithi: “Nginguye. Lizabona iNdodana yomuntu+ ihlezi esandleni sokudla+ salowo olamandla* njalo isiza ngamayezi.”+ 63  Umphristi omkhulu wathi esizwa lokhu wadabula izembatho zakhe wathi: “Sisabafunelani abanye ofakazi?+ 64  Lani lizizwele ngezenu ethuka. Manje lithini?” Bonke bathi kumele afe.+ 65  Abanye baqalisa ukumkhafulela,+ bamvala ubuso futhi bamtshaya ngenqindi besithi kuye: “Phrofetha!” Izithunywa zamtshaya ngamampama ebusweni, zasezimthatha zahamba laye.+ 66  UPhetro wathi engaphansi egumeni, kwafika enye yamantombazana ayeyizincekukazi zomphristi omkhulu.+ 67  Yabona uPhetro esotha umlilo, yamkhangela yamuthi nhlo yathi: “Lawe ubuloJesu umNazaretha.” 68  Kodwa yena waphika wathi: “Angimazi ngitsho, futhi angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani,” wasephuma phandle waya duze legedi. 69  Eselapho incekukazi leyo yambona yaqalisa futhi ukutshela ababemi khonapho isithi: “Lo ngomunye wabo.” 70  UPhetro waphinda waphika. Kwasekusithi ngemva kwesikhatshana, ababemi khonapho baphinda bathi kuye: “Loba sekuthiwani wena ungomunye wabo, phela ungumGalile.” 71  Kodwa waqalekisa njalo wafunga esithi: “Angiyazi indoda le elikhuluma ngayo!” 72  Iqhude lahle lakhala okwesibili,+ uPhetro wasekhumbula ukuthi uJesu wayethe kuye: “Iqhude lingakakhali kabili, uzabe usungiphike kathathu.”+ Wehluleka ukuzibamba, wakhala.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yokumbopha.”
Kumbe, “Bamhalada; Bamtshingela.”
Kumbe, “izakufa.”
NgesiGrikhi, “wabusisa.”
Kumbe, “amahubo.”
NgesiGrikhi, “liphapheme.”
Leli libala lesiHebheru kumbe elesi-Aramu elitsho ukuthi, “O! Baba.”
NgesiGrikhi, “liphapheme.”
Kumbe, “uyafuna.”
NgesiGrikhi, “inyama ibuthakathaka.”
Kumbe, “isithengiselwa.”
Kumbe, “lisele lelalikugqoke phakathi kuphela.”
NgesiGrikhi, “samandla.”