IVangeli Elabhalwa NguMakho 13:1-37

 • ISIPHETHO SOMUMO WEZINTO (1-37)

  • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, ukuswelakala kokudla (8)

  • Izindaba ezinhle zizatshunyayelwa (10)

  • Ukuhlupheka okukhulu (19)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (26)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (28-31)

  • Hlalani lilindile (32-37)

13  Ngesikhathi ephuma ethempelini omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, khangela ukuthi amatshe la lezakhiwo lezi kuhle njani!”+  Kodwa uJesu wathi kuye: “Uyazibona izakhiwo lezi ezinkulu? Akusoze kusale ilitshe phezu kwelinye, wonke azadilizelwa phansi.”+  Wathi elokhu esahlezi entabeni yama-oliva, ithempeli likhanya laphaya, uPhetro loJakhobe loJohane lo-Andreya bambuza bebodwa bathi:  “Sitshele, izinto lezi zizakwenzakala nini njalo sizakuba yini isibonakaliso sesiphetho sezinto zonke lezi?”+  Ngakho uJesu wabatshela wathi: “Nanzelelani kungabi lomuntu olidukisayo.+  Abanengi bazakuza ngebizo lami bathi, ‘Nginguye,’ badukise abanengi.  Kanti njalo nxa lisizwa izimpi lemibiko yezimpi lingethuki, izinto lezi kumele zenzakale kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki.+  “Isizwe sizavukela isizwe lombuso uvukele umbuso.+ Kuzakuba lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo kanye lokuswelakala kokudla.+ Lokhu yikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha.+  “Kodwa lina nanzelelani. Abantu bazalihambisa ezinkundleni zamacala+ futhi lizatshaywa emasinagogeni,+ limiswe phambi kwababusi* lamakhosi ngenxa yami ukuze kube yibufakazi kubo.+ 10  Kodwa izindaba ezinhle kumele ziqale zitshunyayelwe ezizweni zonke.+ 11  Nxa sebelithatha belisa emthethwandaba lingakhathazeki ngokuthi lizafika lithini. Khulumani loba yini elizayiphiwa ngalesosikhathi ngoba kayisini elizabe likhuluma kodwa ngumoya ongcwele.+ 12  Phezu kwalokho umuntu uzathengisa umfowabo ukuze abulawe, lobaba athengise umntanakhe futhi abantwana bazahlamukela abazali babathengise ukuze babulawe.+ 13  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami.+ Kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni+ nguye ozasindiswa.+ 14  “Nxa libona amanyala abangela umonakalo+ emi lapho okungamelanga ame khona (obalayo kasebenzise ukuqedisisa), akuthi abaseJudiya baqalise ukubalekela ezintabeni.+ 15  Umuntu osephahleni lwendlu kangehli futhi kangangeni endlini yakhe esiyathatha loba yini ephakathi. 16  Umuntu osemasimini kangabuyeli emuva esiyathatha isembatho sakhe sangaphandle. 17  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe bemunyisa ngalezonsuku!+ 18  Qhubekani lithandazela ukuthi lokhu kungenzakali ngesikhathi somqando 19  ngoba insuku lezo zizakuba zinsuku zokuhlupheka+ okungakaze kube khona kusukela uNkulunkulu wadala abantu kuze kube yilesosikhathi, njalo okungasoze kuphinde kube khona.+ 20  Ngabe uJehova* kawaphungulanga amalanga lawo akulamuntu obezasinda. Kodwa uwaphungulile ngenxa yabakhethiweyo,+ abakhethwe nguye. 21  “Nxa lingezwa loba ngubani esithi kini, ‘Khangelani! Nangu uKhristu,’ kumbe esithi, ‘Khangelani! Nanguyana,’ lingakukholwa lokho+ 22  ngoba kuzakuba laboKhristu bamanga labaphrofethi bamanga+ futhi bazakwenza izibonakaliso lezimanga ukuze baphambule abakhethiweyo nxa kungenzeka. 23  Lina qaphelani.+ Sengilitshele zonke izinto zingakenzakali. 24  “Ngalezonsuku, ngemva kokuhlupheka lokho, ilanga lizakuba mnyama lenyanga kayisoze ikhanye.+ 25  Izinkanyezi zizabe zisiwa zivela ezulwini njalo amandla asemazulwini azanyikinywa. 26  Ngemva kwalokho abantu bazabona iNdodana yomuntu+ isiza ngamayezi ilamandla amakhulu lenkazimulo.+ 27  Izathuma izingilosi iqoqe abakhethiweyo bayo emagumbini womane omhlaba,* kusukela emkhawulweni womhlaba kusiya emkhawulweni wezulu.+ 28  “Khathesi fundani emzekelisweni wesihlahla somkhiwa: Nxa ugatsha lwaso oluncane seluqalisa nje ukuba buthakathaka lamahlamvu aso esehluma, lihle likwazi ukuthi ihlobo seliseduze.+ 29  Lani nxa selibona izinto lezi zisenzakala, yazini ukuthi iNdodana yomuntu iseduze, isisemnyango.+ 30  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi asisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi.+ 31  Izulu lomhlaba kuzadlula+ kodwa amazwi ami awasoze adlule loba sekutheni.+ 32  “Kakho olaziyo lelolanga kumbe lelohora, kwala zona izingilosi ezulwini ngitsho leNdodana, kodwa nguBaba olaziyo.+ 33  Hlalani lilindile futhi lihlale liphapheme+ ngoba alikwazi ukuthi isikhathi esibekiweyo sinini.+ 34  Kufanana lomuntu owasuka esiya phetsheya watshiya indlu yakhe ikhangelwe zinceku zakhe,+ yinye ngayinye wayinika umsebenzi wayo, wasetshela olinda emnyango ukuthi ahlale elindile.+ 35  Ngakho hlalani lilindile ngoba alikwazi ukuthi umnikazi wendlu ubuya nini,+ ukuthi kuzabe kuntambama yini kumbe kuphakathi kobusuku, loba emadabukakusa,* kumbe ekuseni kakhulu.+ 36  Uzafika ngesikhathi elingasicabangeliyo, ngakho hlalani lilindile ukuze angalitholi lilele.+ 37  Engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Hlalani lilindile.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kwabogavena.”
Kumbe, “ome waqina kwaze kwaba.”
NgesiGrikhi, “emimoyeni yomine yomhlaba.”
NgesiGrikhi, “ngesikhathi iqhude likhala.”