IVangeli Elabhalwa NguMakho 12:1-44

  • Umzekeliso wabalimi abangababulali (1-12)

  • UNkulunkulu loKhesari (13-17)

  • Umbuzo wokuvuswa kwabafileyo (18-27)

  • Imilayo emibili eqakatheke kulayo yonke (28-34)

  • UKhristu uyindodana kaDavida yini? (35-37a)

  • Ubaxwayisa ngababhali (37b-40)

  • Umnikelo womfelokazi ongumyanga (41-44)

12  Waseqalisa ukukhuluma labo esebenzisa imizekeliso, wathi: “Kulomuntu owahlanyela amagilebisi ensimini yakhe+ waseyibiya, wagebha igodi lokuvoxela amagilebisi waphinda wakha lomphotshongo.+ Waqhatshisa leyonsimu kubalimi, wasesiya elizweni elikhatshana.+  Ngesikhathi sokuvuna wathuma inceku yakhe kubalimi ukuthi iyethatha ezinye izithelo ezazisensimini.  Kodwa bayibamba bayitshaya basebeyixotsha, yabuyela ilengise izandla.  Waphinda wathuma enye inceku, yona bayitshaya ekhanda njalo bayiyangisa.+  Wathuma enye futhi inceku, bayibulala. Wathuma lezinye ezinengi, ezinye bazitshaya, ezinye bazibulala.  Kwasekusele indodana yakhe ayithandayo+ kuphela. Ekucineni wathuma yona esithi, ‘Indodana yami bazayihlonipha.’  Kodwa abalimi bacebisana bathi, ‘Le yiyo indlalifa.+ Buyani siyibulale ilifa libe ngelethu.’  Ngakho bayibamba bayibulala, basebeyikhiphela phandle kwensimu yamagilebisi.+  Manje umnikazi wensimu uzakwenzani? Uzabuya azobabulala abalimi laba, insimu ayiphe abanye.+ 10  Kanti alikaze liwubale yini umbhalo othi: ‘Ilitshe elaliwa ngabakhi selibe lilitshe eliyisiqokoqela.*+ 11  Livela kuJehova* futhi lihle kakhulu emehlweni ethu’?”+ 12  Bathi bekuzwa lokho badinga icebo lokumbamba* ngoba babekwazi ukuthi wayekhulume umzekeliso lowo ecabanga ngabo. Kodwa besaba abantu, yikho bamtshiya bahamba.+ 13  Bathuma abanye abaFarisi labanye abalandeli bakaHerodi ukuze bamthiye ngamazwi akhe.+ 14  Bafika bathi kuye: “Mfundisi, siyakwazi ukuthi wena uhlala ukhuluma iqiniso lokuthi awenzi izinto uhlose ukuthabisa abantu ngoba awukhangeli ukuthi umuntu ulesikhundla bani kodwa ufundisa iqiniso ngendlela kaNkulunkulu. Kusemthethweni* yini ukubhadala umthelo* kuKhesari kumbe hatshi? 15  Kumele sibhadale yini kumbe akumelanga sibhadale?” Ebona ukuthi babezenzisa wathi kubo: “Kanti lingilingelani? Nginikani udenariyu ngibone.” 16  Bamphathela udenariyu, wasesithi kubo: “Ngumfanekiso kabani lo futhi libizo likabani elibhalwe lapha?” Bona bathi kuye: “NgokukaKhesari.” 17  UJesu wasesithi: “Buyiselani okukaKhesari kuKhesari,+ kodwa okukaNkulunkulu kuNkulunkulu.”+ Bamangala besizwa amazwi akhe. 18  Kusenjalo kwafika abaSadusi ababesithi abafileyo abasoze bavuswe,+ bambuza bathi:+ 19  “Mfundisi, uMosi wasibhalela ukuthi nxa indoda ingafa ingelamntwana itshiye umkayo, umfowabo kufanele athathe lowomfazi azalele umfowabo abantwana.+ 20  Manje kwakulamadoda ayisikhombisa ayeyizelamani. Endala yathatha umfazi kodwa yafa ingelamntwana. 21  Wasethathwa ngeyesibili kodwa layo yafa ingelamntwana, kwaba yiso leso lakweyesithathu. 22  Wonke amadoda la ayisikhombisa afa engelabantwana. Ekucineni owesifazana laye wafa. 23  Nxa sekuvuswa abafileyo owesifazana lo uzakuba ngumkabani? Phela wayeke waba yinkosikazi yabo bonke boyisikhombisa.” 24  UJesu wathi kubo: “Yikho lilahleka, aliyazi iMibhalo futhi aliwazi amandla kaNkulunkulu.+ 25  Angithi nxa sebevuswa kwabafileyo amadoda awathathi labesifazana abendi, bonke bayabe sebenjengezingilosi emazulwini.+ 26  Kodwa mayelana lokuvuswa kwabafileyo, alikaze likubale yini ebhukwini likaMosi ukuthi endabeni yesihlahla sameva uNkulunkulu wathi kuye: ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama loNkulunkulu ka-Isaka loNkulunkulu kaJakhobe’?+ 27  UnguNkulunkulu wabaphilayo hatshi owabafileyo. Lilahlekile sibili!”+ 28  Enye indoda engumbhali eyayikhonapho futhi eyayibalalele bephikisana yezwa ukuthi wayebaphendule kuhle, yasimbuza yathi: “Yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke?”*+ 29  UJesu waphendula wathi: “Owokuqala ngothi, ‘Lalela we Israyeli, uJehova* uNkulunkulu wethu nguJehova* munye. 30  Kumele uthande uJehova* uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo* wonke, langengqondo yonke, langamandla akho wonke.’+ 31  Owesibili ngothi, ‘Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.’+ Awukho omunye umlayo omkhulu kulale.” 32  Umbhali wathi kuye: “Ukhulume kuhle Mfundisi, okutshoyo kuliqiniso, ‘Yena munye futhi kakho omunye ngaphandle kwakhe.’+ 33  Ukumthanda ngenhliziyo yonke, langokuzwisisa konke, langamandla wonke kanye lokuthanda umakhelwane ngendlela umuntu azithanda ngayo, kuqakatheke kakhulu ukwedlula iminikelo yokutshiswa egcweleyo kanye lemihlatshelo.”+ 34  UJesu wathi esizwa lokhu wananzelela ukuthi indoda le yayiphendule ngokukhalipha, wasesithi kuyo: “Awukhatshana loMbuso kaNkulunkulu.” Ngemva kwalokho akulamuntu owaba lesibindi sokumbuza futhi.+ 35  UJesu waqhubeka efundisa ethempelini esithi: “Kanti kungani ababhali besithi uKhristu uyindodana kaDavida?+ 36  Phela uDavida ngokwakhe wakhuluma ekhokhelwa ngumoya ongcwele+ wathi, ‘UJehova* wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho.”’+ 37  Nxa uDavida embiza ngokuthi Nkosi, angaba yindodana yakhe njani?”+ Abantu abanengi babemlalele bekholisa. 38  Wathi elokhu efundisa wathi: “Nanzelelani ababhali abathanda ukuhambahamba begqoke amajazi futhi befuna ukubingelelwa emakethe.+ 39  Bathanda ukuhlala ezitulweni eziphambili* emasinagogeni lokuhlala ezindaweni zabahlonitshwa nxa besemadilini antambama.+ 40  Baqila abafelokazi babathathele impahla yabo* futhi bakhuleka imithandazo emide besenzela ukubukwa. Bazakwahlulelwa kabuhlungu kulabanye.” 41  Wahlala phansi maqondana lamabhokisi eminikelo,+ wasebukela abantu bephosela imali emabhokisini la. Abantu abanengi abanothileyo babephosela imali enengi.*+ 42  Kwasekufika umfelokazi owayengumyanga waphosela okuzinhlamvu kwemali okubili okungatsho lutho.*+ 43  Yikho wabiza abafundi bakhe wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele ukwedlula bonke abanye abafake imali emabhokisini eminikelo,+ 44  ngoba bonke bacuphe enothweni yabo kodwa yena lanxa eswela* ufake konke abelakho, konke obekumele aphile ngakho.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “lokumbopha.”
Kumbe, “Kuqondile.”
Kukhanya umthelo lo kwakumele ubhadalwe ngumuntu ngamunye.
Kumbe, “oqakatheke kulayo yonke?”
Kumbe, “ezingcono kulazo zonke.”
NgesiGrikhi, “izindlu zabo.”
Kumbe, “inhlamvu zemali ezinengi.”
NgesiGrikhi, “amalephuthoni amabili, okutsho ikhwadirani eyodwa.” Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “engumyanga.”