Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMakho

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okumunyethweyo

 • 1

  • UJohane uMbhabhathizi uyatshumayela (1-8)

  • Ukubhabhathizwa kukaJesu (9-11)

  • UJesu ulingwa nguSathane (12, 13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • Ubiza abafundi bokuqala (16-20)

  • Ukhipha idimoni (21-28)

  • UJesu usilisa abanengi eKhaphenawume (29-34)

  • Uthandaza esendaweni engelabantu (35-39)

  • Usilisa olobulephero (40-45)

 • 2

  • UJesu welapha indoda eyome umhlubulo (1-12)

  • UJesu ubiza uLevi (13-17)

  • Umbuzo wokuzila ukudla (18-22)

  • UJesu “yiNkosi yeSabatha” (23-28)

 • 3

  • Indoda elesandla esitshwabheneyo iyasiliswa (1-6)

  • Abantu abanengi ekhunjini (7-12)

  • Abaphostoli abangu-12 (13-19)

  • Ukuthuka umoya ongcwele (20-30)

  • Unina kaJesu labafowabo (31-35)

 • 4

  • IMIZEKELISO YOMBUSO (1-34)

   • Umlimi (1-9)

   • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (10-12)

   • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (13-20)

   • Isibane asimbokothwa ngebhasikiti (21-23)

   • Isikali elisisebenzisayo (24, 25)

   • Umlimi ohlanyelayo abeselala (26-29)

   • Intanga yemastadi (30-32)

   • Ukusetshenziswa kwemizekeliso (33, 34)

  • UJesu uthulisa isiphepho (35-41)

 • 5

  • UJesu uxotshela amadimoni ezingulubeni (1-20)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu sangaphandle (21-43)

 • 6

  • UJesu kemukelwa edolobheni lakibo (1-6)

  • AbaliTshumi Lambili baphiwa imilayo yokutshumayela (7-13)

  • Ukufa kukaJohane uMbhabhathizi (14-29)

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (30-44)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (45-52)

  • Usilisa abantu beGenesaretha (53-56)

 • 7

  • Amasiko abantu avezwa egcekeni (1-13)

  • Okungcolisayo ngokuvela enhliziyweni (14-23)

  • Ukholo lowesifazana weFenikhiya yeSiriya (24-30)

  • Indoda eyisacuthe iyasiliswa (31-37)

 • 8

  • UJesu unika abangu-4 000 ukudla (1-9)

  • AbaFarisi bacela isibonakaliso (10-13)

  • Imvubelo yabaFarisi lekaHerodi (14-21)

  • Usilisa indoda eyisiphofu eBhethisayida (22-26)

  • UPhetro uthi uJesu nguKhristu (27-30)

  • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (31-33)

  • Ukuba ngumfundi weqiniso (34-38)

 • 9

  • UJesu uguquka isimo (1-13)

  • Usilisa umfana oledimoni (14-29)

   • Zonke izinto zingenzakala kulowo olokholo (23)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (30-32)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (33-37)

  • Ongaphikisani lathi uyasisekela (38-41)

  • Okwenza abanye bakhubeke (42-48)

  • “Wobani lesawudo phakathi kwenu” (49, 50)

 • 10

  • Ukutshada lokudivosa (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wendoda enothileyo (17-25)

  • Ukuzinikela ngenxa yoMbuso (26-31)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (32-34)

  • Isicelo sikaJakhobe loJohane (35-45)

   • UJesu uyinhlawulo yabanengi (45)

  • UBhathimewu oyisiphofu uyasiliswa (46-52)

 • 11

  • UJesu ungena njengomnqobi (1-11)

  • Uqalekisa isihlahla somkhiwa (12-14)

  • Uhlambulula ithempeli (15-18)

  • Isifundo esihlahleni somkhiwa esomileyo (19-26)

  • Amandla kaJesu ayasolwa (27-33)

 • 12

  • Umzekeliso wabalimi abangababulali (1-12)

  • UNkulunkulu loKhesari (13-17)

  • Umbuzo wokuvuswa kwabafileyo (18-27)

  • Imilayo emibili eqakatheke kulayo yonke (28-34)

  • UKhristu uyindodana kaDavida yini? (35-37a)

  • Ubaxwayisa ngababhali (37b-40)

  • Umnikelo womfelokazi ongumyanga (41-44)

 • 13

  • ISIPHETHO SOMUMO WEZINTO (1-37)

   • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, ukuswelakala kokudla (8)

   • Izindaba ezinhle zizatshunyayelwa (10)

   • Ukuhlupheka okukhulu (19)

   • Ukuza kweNdodana yomuntu (26)

   • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (28-31)

   • Hlalani lilindile (32-37)

 • 14

  • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1, 2)

  • UJesu uthelwa amafutha anukelelayo (3-9)

  • UJudasi uthengisa uJesu (10, 11)

  • IPhasika lokucina (12-21)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (22-26)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (27-31)

  • UJesu uyathandaza eGetsemane (32-42)

  • UJesu uyabotshwa (43-52)

  • Uyathonisiswa phambi kweSanihedrini (53-65)

  • UPhetro uphika uJesu (66-72)

 • 15

  • UJesu uphambi kukaPhilathu (1-15)

  • Wenziwa inhlekisa phambi kwabantu (16-20)

  • Ubethelwa esigodweni eGoligotha (21-32)

  • Ukufa kukaJesu (33-41)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (42-47)

 • 16

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-8)