IVangeli Elabhalwa NguLukha 9:1-62

 • AbaliTshumi Lambili baphiwa imilayo yokutshumayela (1-6)

 • UHerodi uyethuka esizwa ngoJesu (7-9)

 • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (10-17)

 • UPhetro uthi uJesu nguKhristu (18-20)

 • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (21, 22)

 • Ukuba ngumfundi weqiniso (23-27)

 • UJesu uguquka isimo (28-36)

 • Ukhipha umfana idimoni (37-43a)

 • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (43b-45)

 • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (46-48)

 • Ongaphikisani lathi uyasisekela (49, 50)

 • Abasesigabeni seSamariya abamamukeli uJesu (51-56)

 • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

9  Ngemva kwalokho wabiza abaliTshumi Lambili wabapha ilungelo kanye lamandla okukhipha wonke amadimoni+ lokwelapha imikhuhlane.+  Wabathuma ukuthi bayetshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu basilise labagulayo.  Wathi kubo: “Lingahambi lalutho, lingathwali intonga loba isikhwama sokudla loba isinkwa loba imali* njalo lingathwali izembatho ezimbili.*+  Loba yiwuphi umuzi elingena kuwo, hlalani kuwo lize lisuke kuleyondawo.+  Loba yiliphi idolobho lapho abantu abangalamukeli khona, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa selisuka kulo ukuze kube yibufakazi bokuthi abakwenzileyo kubi.”+  Abafundi basuka bahamba bengena isigaba ngesigaba, betshumayela izindaba ezinhle njalo besilisa abagulayo kuzo zonke izindawo.+  UHerodi* umbusi wesabelo* wathi esizwa konke okwakusenzakala, wethuka kakhulu ngoba abanye babesithi uJohane wayesevusiwe kwabafileyo.+  Kodwa abanye babesithi ngu-Elija, abanye bona besithi kuvuke omunye wabaphrofethi bakudala.+  UHerodi wathi: “UJohane ngamquma ikhanda.+ Manje ngubani lo engizwa kuthiwa wenza izinto zonke lezi?” Ngakho wayesemdinga efuna ukumbona.+ 10  Abaphostoli bathi sebephendukile balandisela uJesu konke ababekwenzile.+ Yikho wabathatha wasuka labo ebantwini, baya edolobheni okuthiwa yiBhethisayida.+ 11  Kodwa abantu bathi sebekwazi lokho bamlandela. Wabamukela kuhle waseqalisa ukubatshela ngoMbuso kaNkulunkulu njalo wasilisa ababegula.+ 12  Ilanga lathi selisiyatshona, abaliTshumi Lambili bamlanda bathi kuye: “Tshela abantu bazihambele ukuze bayengena emizini lasezigabeni eziseduze badinge ukudla lendawo yokuphumula ngoba lapha esikhona kukhatshana lemizi.”+ 13  Kodwa wathi kubo: “Bapheni lina ukudla.”+ Bathi kuye: “Silezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili kuphela, ngaphandle nxa kumele thina sihambe siyethenga ukudla okungenela bonke abantu laba.” 14  Khonapho kwakulamadoda angaba ngu-5 000. Kodwa yena wathi kubafundi bakhe: “Bahlaliseni phansi babe ngamaqembu alabantu abangaba ngu-50.” 15  Benza njalo, babahlalisa phansi bonke. 16  Wathatha izinkwa lezo ezinhlanu lenhlanzi ezimbili wakhangela phezulu wathandaza.* Wasezihlephuna waqalisa ukuzinika abafundi bakhe ukuze bazinike abantu. 17  Ngakho bonke badla basutha njalo babutha amabhasikiti angu-12 eziqephu ezazisele.+ 18  Ngemva kwesikhathi abafundi baya kuJesu bamthola eyedwa ethandaza, wasebabuza wathi: “Abantu bathi ngingubani?”+ 19  Baphendula bathi: “Bathi unguJohane uMbhabhathizi, kodwa abanye bathi ungu-Elija, abanye bona bathi kuvuke omunye wabaphrofethi bakudala.”+ 20  Wasesithi kubo: “Kodwa lina lithi ngingubani?” UPhetro waphendula wathi: “UnguKhristu kaNkulunkulu.”+ 21  Wasebaqonqosela ukuthi bangakutsheli muntu lokho.+ 22  Kodwa wathi: “INdodana yomuntu kumele yehlelwe zinhlupho ezinengi, ilahlwe ngabadala labaphristi abakhokhelayo kanye lababhali, ibisibulawa,+ ivuswe ngelanga lesithathu.”+ 23  Ngemva kwalokho wathi kubo bonke: “Loba ngubani ofuna ukungilandela kazidele,+ asithwale nsuku zonke isigodo sakhe sokuhlutshwa* aqhubeke engilandela.+ 24  Loba ngubani ofuna ukusindisa impilo* yakhe izamlahlekela, kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo* yakhe ngenxa yami, nguye ozayisindisa.+ 25  Kambe umuntu kungamnceda ngani sibili ukuzuza umhlaba wonke kodwa azilimaze loba alahlekelwe yimpilo yakhe?+ 26  Loba ngubani oba lenhloni ngami kumbe ngamazwi ami, iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngaye nxa isisiza isenkazimulweni yayo lekaYise kanye leyezingilosi ezingcwele.+ 27  Kodwa ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye abemi lapha abangasoze bafe bengakawuboni uMbuso kaNkulunkulu.”+ 28  Kwathi sekwedlule amalanga angaba ngu-8 ekhulume amazwi la, wathatha uPhetro loJohane kanye loJakhobe wakhwela labo entabeni esiyakhuleka.+ 29  Wathi esakhuleka, ubuso bakhe babonakala sebutshintshile lempahla zakhe sezimhlophe nke, sezicazimula. 30  Kwakulamadoda amabili ayexoxa laye, uMosi lo-Elija. 31  Abonakala ekhazimula njalo aqalisa ukukhuluma ngokusuka kwakhe okwasekuzakwenzakala eJerusalema.+ 32  UPhetro lalabo ayelabo babejunywe yibuthongo, kodwa bathi sebevuke khwatshu, bayibona inkazimulo yakhe+ kanye lamadoda amabili ayemi lawo. 33  Amadoda la athi esesuka kuJesu, uPhetro wathi kuye: “Mfundisi, kuhle kithi ukuba lapha. Asimiseni amatende amathathu, elakho lelikaMosi lelika-Elija.” Wayengazizwa lokuthi uthini. 34  Kodwa wathi esakhuluma kwaqubuka iyezi laqalisa ukubagubuzela. Lathi libembesa besaba. 35  Kwasekuzwakala ilizwi+ liphuma kuleloyezi lisithi: “Le yiNdodana yami ekhethiweyo.+ Yilaleleni.”+ 36  Ilizwi lelo lithe lisakhuluma, babona uJesu eseyedwa. Ngalesosikhathi abafundi bakugcina kuyimfihlo lokho, abazange batshele muntu ababekubonile.+ 37  Bathi besehla entabeni ngelanga elilandelayo, wahlangabezwa ngabantu abanengi.+ 38  Enye indoda eyayiphakathi kwabantu labo yamemeza yathi: “Mfundisi, ngiyakuncenga ukuthi ukhangele indodana yami ngoba yiyo yodwa engilayo.+ 39  Iyafikelwa lidimoni iklabalale, liyidlukuze ibhubhudle amagwebu, kube yinkani ukuthi liyiyekele, lize liphume seliyilimazile. 40  Ngincenge abafundi bakho ukuthi balikhiphe kodwa behlulekile.” 41  UJesu wasephendula wathi: “Hawu lina sizukulwane esingelakholo lesonakeleyo,+ kumele ngiqhubeke ngilani kuze kube nini? Kufanele ngilibekezelele kuze kube nini? Yilethe lapha indodana yakho.”+ 42  Kwathi lanxa umfana esesiya kuJesu, idimoni lamphosela phansi lamdlukuza. Kodwa yena walikhuza idimoni lelo, wamsilisa umfana wasembuyisela kuyise. 43  Bonke batsha amathe bebona amandla kaNkulunkulu amakhulu. Bathi belokhu besamangele ngenxa yezinto zonke ayezenza, wathi kubafundi bakhe: 44  “Lalelisisani likhumbule amazwi la, iNdodana yomuntu izanikelwa* ezandleni zabantu.”+ 45  Kodwa bona abazange bazwisise ukuthi wayesitshoni ngoba babekufihlelwe ukuze bangakuzwisisi njalo babesesaba ukumbuza ngalokho ayekukhulumile. 46  Baqalisa ukuphikisana ngokuthi ngubani owayemkhulu kulabo bonke phakathi kwabo.+ 47  UJesu wakwazi okwakusezinhliziyweni zabo, yikho wathatha umntwana omncane wammisa eceleni kwakhe 48  wathi kubo: “Loba ngubani owamukela umntwana lo omncane ngenxa yebizo lami uyangamukela lami, futhi loba ngubani ongamukelayo wamukela lalowo ongithumileyo+ ngoba oziphatha njengomncane kulani lonke nguye omkhulu.”+ 49  UJohane wasesithi kuye: “Mfundisi, kulomuntu esimbone ekhipha amadimoni ngebizo lakho, sasesizama ukumalisa ngoba engasuye omunye wethu.”+ 50  Kodwa uJesu wathi kuye: “Lingazami ukumalisa ngoba loba ngubani ongaphikisani lani uyalisekela.” 51  Amalanga okuthi aye ezulwini athi elokhu esondela,+ wazimisela ukuya eJerusalema. 52  Ngakho wathuma izithunywa ukuthi zihambe phambili. Lakanye zahamba zayangena esigabeni samaSamariya zisiyalungiselela ukufika kwakhe. 53  Lanxa kunjalo awazange amamukele+ ngoba wayezimisele ukuya eJerusalema. 54  Abafundi bakhe uJakhobe loJohane+ bathi bebona lokhu bathi: “Nkosi, uyafuna yini ukuthi sibize umlilo, wehle uvela ezulwini ubatshabalalise?”+ 55  Kodwa uJesu watshibilika wabakhuza, 56  wasesuka labafundi bakhe baya kwesinye isigaba. 57  Bathi besendleleni enye indoda yathi kuye: “Ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona.” 58  Kodwa uJesu wathi kuyo: “Amakhanka alemilindi lenyoni zilezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona ayilandawo yokubeka ikhanda.”+ 59  Wasesithi kwenye indoda: “Woba ngumlandeli wami.” Yona yathi: “Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba.”+ 60  UJesu wathi kuyo: “Yekela abafileyo+ bangcwabe abafileyo babo. Kodwa wena hamba uyememezela uMbuso kaNkulunkulu kuyo yonke indawo.”+ 61  Omunye laye wathi: “Nkosi ngizakulandela kodwa qala ungivumele ukuthi ngiyevalelisa engihlala labo.” 62  UJesu wathi kuye: “UMbuso kaNkulunkulu+ awumfanelanga umuntu othi esebambe ikhuba ngesandla sakhe akhangele izinto ezisemuva.”+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “isiliva.”
Kumbe, “esinye isembatho.”
Lapha kutshiwo uHerodi Antiphasi. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “umthethirakhi,” okutsho isikhulu sendawo ethile esimele umbusi weRoma.
NgesiGrikhi, “wazibusisa.”
Kumbe, “umphefumulo.”
Kumbe, “ngumphefumulo.”
Kumbe, “izathengiselwa.”