IVangeli Elabhalwa NguLukha 8:1-56

  • Abesifazana abahamba loJesu (1-3)

  • Umzekeliso womlimi (4-8)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (9, 10)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (11-15)

  • Isibane akumelanga simbokothwe (16-18)

  • Unina kaJesu labafowabo (19-21)

  • UJesu uthulisa isiphepho (22-25)

  • UJesu uxotshela amadimoni ezingulubeni (26-39)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu (40-56)

8  Ngemva kwalokho uJesu wahamba etshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu,+ engena idolobho ngedolobho lesigaba ngesigaba. WayelabaliTshumi Lambili  labanye abesifazana ababekhitshwe amadimoni belatshwa lemikhuhlane. Abesifazana laba kwakunguMariya owayebizwa ngokuthi nguMagadalena, owayekhitshwe amadimoni ayisikhombisa,  loJowana+ inkosikazi kaKhuza umphathi wendlu kaHerodi, loSusana kanye labanye abesifazana abanengi ababebancedisa besebenzisa impahla yabo.+  Emadolobheni ehlukeneyo kwabuya abantu abanengi babuthana kuye, wasebafundisa esebenzisa umzekeliso wathi:+  “Umlimi waphuma esiyahlanyela inhlanyelo yakhe. Wathi ehlanyela, enye yawela eceleni kwendlela yasinyathelwa ngabantu futhi yadliwa zinyoni.+  Enye yawela edwaleni kodwa yathi isimilile, yaswaba ngoba kwakungelamanzi.+  Enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa.+  Enye yawela emhlabathini omuhle yamila, yasithela okuphindwe ka-100.”+ Esakhuluma lezizinto waphakamisa ilizwi wathi: “Olendlebe zokulalela kalalele.”+  Abafundi bakhe bambuza ukuthi umzekeliso lo wawusitshoni.+ 10  Yena wathi: “Lina likunikiwe ukuzwisisa imfihlo ezingcwele zoMbuso kaNkulunkulu, kodwa kwabanye ngikhuluma ngemizekeliso+ ukuze bangaboni lanxa bekhangele futhi bangazwisisi lanxa besizwa.+ 11  Nanku okutshiwo ngumzekeliso lo: Inhlanyelo lilizwi likaNkulunkulu.+ 12  Nxa inhlanyelo iwela eceleni kwendlela, kutsho ukuthi abantu bayalizwa ilizwi kodwa uDeveli abesefika alithathe ezinhliziyweni zabo ukuze bangakholwa futhi bangasindiswa.+ 13  Nxa inhlanyelo iwela edwaleni, kutsho ukuthi abantu bayalizwa ilizwi balamukele ngentokozo kodwa abalampande. Bayakholwa okwesikhatshana kodwa besebephambuka nxa sebelingwa.+ 14  Nxa inhlanyelo iwela emeveni, kutsho ukuthi abantu bayalizwa ilizwi kodwa liminyaniswe zinkathazo, lenotho+ lobunandi bempilo,+ besekusenza ukuthi bangatheli lutho.+ 15  Kodwa nxa inhlanyelo iwela emhlabathini omuhle, kutsho ukuthi abantu abalenhliziyo ezinhle+ bayalizwa ilizwi babambelele kulo, besebethela izithelo ngapha beqinisela ebunzimeni.+ 16  “Kakho othi eselumathise isibane asimbokothe ngesitsha kumbe asifake ngaphansi kombheda, kodwa usifaka phezu koluthi lwesibane ukuze sikhanyisele abangenayo.+ 17  Phela akulalutho olucatshileyo olungasoze lubonakale futhi akulalutho olufihliweyo olungasoze lwaziwe kumbe luphumele egcekeni.+ 18  Ngakho nanzelelani indlela elilalela ngayo ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa okunye,+ kodwa loba ngubani ongelalutho uzathathelwa lalokho acabanga ukuthi ulakho.”+ 19  Unina labafowabo+ bamlanda kodwa behluleka ukufika eduze kwakhe ngenxa yobunengi babantu.+ 20  Abantu bathi kuye: “Unyoko labafowenu bamile phandle bafuna ukukubona.” 21  Yena wabaphendula wathi: “Umama labafowethu yilaba abezwa ilizwi likaNkulunkulu benze elikutshoyo.”+ 22  Ngelinye ilanga wangena esikepeni labafundi bakhe wasesithi kubo: “Asichapheni siye ngaphetsheya kolwandle.”* Basuka bahamba.+ 23  Kodwa bathi besahamba ngesikepe yena wajumeka walala. Kwaqubuka isiphepho esikhulu elwandle, isikepe sabo saqalisa ukugcwala amanzi. Basebesengozini+ 24  yikho bahamba bayamvusa bathi: “Mfundisi, Mfundisi, sesisifa!” Esizwa lokho wavuka wawukhuza umoya lamagagasi ayelolaka. Isiphepho saphela, kwathula kwathi cwaka.+ 25  Wasesithi kubo: “Kungani lingelakholo?” Bamangala futhi besaba kakhulu babuzana besithi: “Ngubani sibili yenalo? Ukhuza ngitsho lomoya lolwandle kumlalele.”+ 26  Bafika ekhunjini esabelweni samaGerasini+ esikhangelane leGalile. 27  UJesu wathi ephuma esikepeni wahlangabezwa yindoda eyayiledimoni ithutsha edolobheni. Yayisilesikhathi ihamba nqunu futhi ihlala emangcwabeni,+ ingasahlali endlini. 28  Yathi ibona uJesu yaklabalala yazilahla phansi phambi kwakhe, yamemeza isithi: “Kanti ufunani kimi Jesu Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakucela, ungangihlukuluzi.”+ 29  (Phela uJesu wayetshela idimoni ukuthi liphume endodeni le. Laliyifikela kanengi*+ futhi babehlala beyibopha ngamaketane lezankosi besebeyilinda. Kodwa yayiwaqamula amaketane lezankosi lezo, idimoni beseliyisa ezindaweni ezingelabantu.) 30  UJesu wayibuza wathi: “Ibizo lakho ungubani?” Yona yathi: “NginguLigiyoni,” ngoba yayingenwe ngamadimoni amanengi. 31  Ayelokhu emncenga ukuthi angawaxotsheli emgodini ongelamkhawulo.+ 32  Khonapho entabeni kwakulomhlambi omkhulu wengulube+ owawusidla. Ngakho amncenga ukuthi awavumele angene engulubeni, wasewavumela.+ 33  Amadimoni aphuma endodeni le angena engulubeni, umhlambi waphaphatheka uqonda eliweni wayazithela elwandle, wagalula. 34  Kodwa abelusi bathi bebona lokhu babaleka bayabika edolobheni lasemaphandleni. 35  Abantu baphuma besiyabona okwakwenzakele. Bafika kuJesu bayibona indoda eyayikhitshwe amadimoni, bezwa besesaba. Yayihlezi loJesu futhi yayisigqokile, lengqondo zayo sezisebenza kuhle. 36  Ababezibonele ngawabo okwakwenzakele bababikela ukuthi indoda eyayilamadimoni yayisiliswe njani. 37  Ngemva kwalokho abanengi ababevela ezindaweni ezisesabelweni samaGerasini bacela ukuthi uJesu asuke kubo ngoba basebesesaba kakhulu. Wangena esikepeni esefuna ukuhamba, 38  kodwa indoda eyayikhitshwe amadimoni yayilokhu imncenga ifuna ukuqhubeka ilaye. Lanxa kunjalo yena wayitshela ukuthi ibuyele, wathi:+ 39  “Buyela ngekhaya, uqhubeke utshela abanye lokho okwenzelwe nguNkulunkulu.” Yasihamba itshela abantu edolobheni lonke ukuthi uJesu wayeyenzeleni. 40  UJesu wathi ephenduka abantu bamamukela kuhle ngoba bonke babemlindele.+ 41  Kwafika indoda okuthiwa nguJayirosi eyayingumphathi wesinagogi, yazilahla phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi ahambe layo endlini yayo+ 42  ngoba indodakazi yayo eyayileminyaka engaba ngu-12 yayisisifa. Kwakuyiyo yodwa ayelayo.* UJesu wasuka esesiya khona njalo abantu babemgcwalele. 43  Khonapho kwakulowesifazana owayesehlutshwe ngumkhuhlane wokopha+ okweminyaka engu-12 futhi bonke ababezame ukumelapha babeyehlulekile.+ 44  Wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wesembatho sakhe sangaphandle,+ ukopha kwahle kwama. 45  Yikho uJesu wathi: “Ngubani ongithintileyo?” Bonke baphika, uPhetro wasesithi: “Mfundisi, abantu bakugombolozele futhi bayakuminyezela.”+ 46  Kodwa uJesu wathi: “Kulomuntu ongithintileyo ngoba ngiyakwazi ukuthi amandla+ aphumile kimi.” 47  Owesifazana wathi ebona ukuthi kwakungasayenzi ukuthi azifihle, wasondela eqhuqha wazilahla phansi phambi kwakhe, wakhuluma phambi kwabo bonke ukuthi wayemthinteleni lokuthi wayehle wasila. 48  Kodwa uJesu wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula.”+ 49  Esakhuluma kwafika isithunywa somphathi wesinagogi sathi: “Indodakazi yakho isifile, ungasamhluphi uMfundisi.”+ 50  UJesu wathi ekuzwa lokhu wathi kuJayirosi: “Ungesabi, wena woba lokholo kuphela, indodakazi yakho izavuka.”*+ 51  Wathi efika endlini kazange avumele muntu ukuthi angene laye ngaphandle kukaPhetro, loJohane, loJakhobe kanye loyise lonina wenkazana. 52  Abantu bonke babekhala belokhu betshaya izifuba zabo beyililela. Ngakho wathi: “Thulani lingakhali+ ngoba kafanga, ulele.”+ 53  Bathi bekuzwa lokho baqalisa ukumhleka bemenza isithutha ngoba babekwazi ukuthi umntwana ufile. 54  Kodwa yena wambamba isandla wamemeza wathi: “Mntwana, vuka!”+ 55  Umntwana waqalisa ukuphefumula,*+ wahle wasukuma.+ UJesu wasesithi kaphiwe ukudla. 56  Abazali bakhe bona basebethabe bengasazazi, kodwa wathi bangatsheli muntu okwenzakeleyo.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle lweGenesaretha kumbe uLwandle lweGalile.
Ezinye inguqulo zithi, “Kwasekulesikhathi eside liyibambile.”
NgesiGrikhi, “Yayizelwe yodwa.”
NgesiGrikhi, “izasinda.”
NgesiGrikhi, “Umoya wakhe waphenduka.” Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Umoya.”