IVangeli Elabhalwa NguLukha 7:1-50

  • Ukholo lomkhokheli webutho (1-10)

  • UJesu uvusa indodana yomfelokazi weNayini (11-17)

  • Uncoma uJohane uMbhabhathizi (18-30)

  • Isizukulwane esingalaleliyo siyalahlwa (31-35)

  • Owesifazana oyisoni uyathethelelwa (36-50)

    • Umzekeliso wamadoda alezikwelede (41-43)

7  Wathi eseqedile ukufundisa abantu wangena eKhaphenawume.  Kwakulenceku yomkhokheli webutho eyayigulela ukufa.+ Umkhokheli webutho wayeyithanda kakhulu.  Yikho wathi esizwa ngoJesu wathuma abanye abadala bamaJuda ukuthi bayemcela ukuthi azosilisa inceku yakhe.  Bafika kuJesu bamncenga kakhulu besithi: “Indoda le kufanele uyincede sibili  ngoba iyasithanda isizwe sethu njalo yiyo eyasakhela isinagogi.”  Ngakho uJesu wahamba labo. Kodwa wathi esezafika endlini, umkhokheli webutho wathuma abangane bakhe ukuthi bayekuthi kuye: “Mnumzana, ungazihluphi. Kambe ngiyini mina ukuthi ungangena ngaphansi kophahla lwami?+  Yikho ngibone kungangifanelanga ukuthi ngize kuwe. Wena tshono ilizwi kuphela usilise inceku yami.  Lami nginje kulabanye engingaphansi kwabo futhi ngilamasotsha angaphansi kwami. Ngiyathi kwelinye, ‘Hamba!’ lakanye lihambe, ngithi kwelinye, ‘Buya lapha!’ libuye, njalo ngithi encekwini yami, ‘Yenza lokhu!’ ikwenze.”  UJesu wathi esizwa lokhu wamangala wasetshibilika wathi ebantwini ababemlandela: “Ngilitshela ukuthi ngitsho lako-Israyeli angikamtholi umuntu olokholo olukhulu kangaka.”+ 10  Ababethunyiwe bathi befika endlini bathola inceku isiphilile, iqine saka.+ 11  Ngemva nje kwalokho wasuka waya edolobheni okuthiwa yiNayini, ehamba labafundi bakhe labantu abanengi. 12  Wathi esezafika egedini ledolobho wahlangana labantu bephuma bethwele indoda efileyo. Kwakuyiyo yodwa indodana* kunina.+ Phezu kwalokho unina wayengumfelokazi. Kwakulabantu bedolobho lelo abanengi ababehamba laye. 13  INkosi yathi imbona yamzwela usizi+ yathi kuye: “Thula, ungakhali.”+ 14  Yasisondela yathinta uhlaka* ababethwele ngalo isidumbu, ababeluthwele bama mpo. Yasisithi: “Jaha, ngithi kuwe, vuka!”+ 15  Lakanye ijaha lelo lavuka lahlala laqalisa ukukhuluma, uJesu waselibuyisela kunina.+ 16  Bonke besaba bakhazimulisa uNkulunkulu besithi: “Sekuvele umphrofethi omkhulu phakathi kwethu,”+ baphinda bathi, “UNkulunkulu ubakhumbulile abantu bakhe.”+ 17  Izindaba lezi ezimayelana laye zaduma kulo lonke elaseJudiya lakuzo zonke izindawo ezikulowomango. 18  Abafundi bakaJohane babikela uJohane zonke izinto lezi.+ 19  Yikho uJohane wabiza abafundi bakhe ababili wasebathuma eNkosini ukuthi bayebuza bathi: “Unguye yini ozayo+ kumbe kufanele silindele omunye?” 20  Bafika kuJesu bathi kuye: “UJohane uMbhabhathizi usithume ukuthi sizokubuza ukuthi unguye yini ozayo kumbe kufanele silindele omunye?” 21  Ngalesosikhathi welapha abantu abanengi ababegula,+ lababelemikhuhlane emibi, lababelamadimoni njalo wenza leziphofu ezinengi zabona. 22  Ngemva kwalokho wathi kubafundi bakaJohane: “Hambani liyetshela uJohane elikubonileyo lelikuzwileyo: Iziphofu sezibona,+ izigoga sezihamba, abalobulephero bayahlanjululwa, izacuthe sezisizwa,+ abafileyo bayavuswa futhi abayanga batshelwa izindaba ezinhle.+ 23  Uyathokoza lowo ongasitholiyo isizatho sokukhubeka ngami.”+ 24  Izithunywa zikaJohane zathi sezihambile, uJesu waqalisa ukukhuluma labantu ngoJohane esithi: “Lasuka lisiyabonani enkangala? Umhlanga ophetshulwa ngumoya?+ 25  Pho lalisiyabonani? Indoda egqoke izembatho ezibutshelezi?*+ Phela abagqoka izembatho ezibucwazicwazi labaphila ntofontofo basezindlini zamakhosi. 26  Manje lalisiyabonani? Umphrofethi yini? Ye, ungumphrofethi sibili futhi uqakatheke kulabo bonke abaphrofethi.+ 27  Nguye okubhalwe ngaye ukuthi: ‘Ngithuma isithunywa sami phambi kwakho, sizalungisa indlela yakho wena ungakafiki.’+ 28  Ngilitshela ukuthi kwabazelwe ngabesifazana, kakho loyedwa omkhulu kuloJohane, kodwa omncane eMbusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye.”+ 29  (Abantu bonke kanye labathelisi bathi bekuzwa lokhu bavuma ukuthi uNkulunkulu ulungile ngoba babebhabhathizwe ngobhabhathizo lukaJohane.+ 30  Kodwa abaFarisi lezazi zoMthetho abazange basilalele iseluleko* sikaNkulunkulu+ ngoba bona babengazange babhabhathizwe nguJohane.) 31  UJesu waqhubeka wathi: “Abantu besizukulwane lesi ngingabafanisa lobani?+ Banjengobani? 32  Banjengabantwana abancane abahlezi emakethe, abamemezana besithi: ‘Silitshayele ifluthi kodwa alizange ligide, sakhala kodwa alizange lilile.’ 33  UJohane uMbhabhathizi laye kadli isinkwa njalo kanathi iwayini+ kodwa lina lithi: ‘Uledimoni.’ 34  INdodana yomuntu yona iyadla njalo iyanatha kodwa lithi: ‘Khangelani! Indoda eyisihwaba, ephilela ukunatha iwayini lengumngane wabathelisi lezoni!’+ 35  Lanxa kunjalo, ukuhlakanipha kukhanya ngabantwana bakho bonke* ukuthi kulungile.”+ 36  Omunye umFarisi wayelokhu emcela ukuthi azokudla laye. Ngakho wangena endlini yomFarisi lo wahlala phansi ukuze adle. 37  Owesifazana owayesaziwa kulelodolobho ukuthi uyisoni wezwa ukuthi wayesidla endlini yomFarisi, wasesiza lapho elamafutha anukelelayo esembodleleni ye-alabhasta.+ 38  Wafika waguqa ngemva kukaJesu waqalisa ukukhala emanzisa inyawo zikaJesu ngenyembezi, wazesula ngenwele zakhe. Waphinda wamqabuza enyaweni, wathela amafutha anukelelayo kuzo. 39  UmFarisi owayenxuse uJesu wathi ebona lokhu wathi enhliziyweni yakhe: “Ngabe indoda le ibingumphrofethi sibili, ibizakwazi ukuthi owesifazana lo oyithintayo ngubani lokuthi unjani, ngoba uyisoni.”+ 40  UJesu wakwazi ukuthi wayecabangani wasesithi kuye: “Simoni, kulento engifuna ukukutshela yona.” Yena wathi: “Khuluma Mfundisi!” 41  UJesu wasesithi: “Amadoda amabili ayelezikwelede zomuntu obolekisa imali. Enye yayilesikwelede sabodenariyu* abangu-500, enye abangu-50. 42  Athi eseswele ayengambhadala ngakho, womabili wawaxolela ngenhliziyo yonke. Manje ubona angani yiphi ezamthanda kakhulu?” 43  USimoni waphendula wathi: “Ngibona angathi yileyo eyaxolelwa isikwelede esikhulu.” Wathi kuye: “Uphendule kuhle.”* 44  Wasetshibilika wakhangela owesifazana, wathi kuSimoni: “Uyambona owesifazana lo? Ngingene endlini yakho, awuzange ungiphe amanzi okugeza inyawo. Kodwa owesifazana lo umanzise inyawo zami ngezinyembezi zakhe, wazesula ngenwele zakhe. 45  Awuzange ungiqabuze kodwa owesifazana lo ubelokhu eqabuza inyawo zami kusukela ngifika lapha. 46  Awuzange uthele amafutha ekhanda lami kodwa owesifazana lo uthele amafutha anukelelayo enyaweni zami. 47  Yikho ngikutshela ukuthi ngenxa yalokho akwenzileyo, izono zakhe sezithethelelwe lanxa zizinengi*+ ngoba uthande kakhulu. Kodwa lowo othethelelwe okuncane, uthanda kancane.” 48  Wasesithi kowesifazana: “Izono zakho sezithethelelwe.”+ 49  Ababesidla laye baqalisa ukukhuluma bodwa besithi: “Kanti ungubani umuntu lo othethelela izono?”+ 50  Kodwa yena wathi kowesifazana: “Ukholo lwakho lukusindisile,+ hamba ngokuthula.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Yayiyindodana ezelwe yodwa.”
Lapha kutshiwo umbheda okwakubekwa kuwo isidumbu.
Kumbe, “ezilohlonzi.”
Kumbe, “isiqondiso.”
Kumbe, “ngempumela yakho yonke.”
NgesiGrikhi, “Wahlulele kuhle.”
Kumbe, “zizinkulu.”