IVangeli Elabhalwa NguLukha 5:1-39

  • Isimangaliso sokubamba inhlanzi; abafundi bokuqala (1-11)

  • UJesu usilisa indoda elobulephero (12-16)

  • Usilisa indoda eyome umhlubulo (17-26)

  • UJesu ubiza uLevi (27-32)

  • Bambuza ngokuzila ukudla (33-39)

5  Ngelinye ilanga uJesu wayefundisa abantu ilizwi likaNkulunkulu emi duze koLwandle lweGenesaretha.*+ Abantu babeminyezelana kuye.  Wabona izikepe ezimbili eceleni kolwandle kodwa abagoli benhlanzi basebephumile kuzo, begezisa amanethi abo.+  Wangena esikepeni sikaSimoni wamcela ukuthi ake athi gudlu kancane ekhunjini. Wasehlala phansi wafundisa abantu ephakathi kwaso.  Wathi eseqedile ukufundisa wathi kuSimoni: “Gwedlani liye endaweni etshonayo beselisehlisa amanethi enu libambe inhlanzi.”  USimoni waphendula wathi: “Mfundisi, sisebenze nzima ubusuku bonke, asibambanga ngitsho leyodwa+ kodwa njengoba usitsho ngizawehlisa amanethi.”  Bawehlisa babamba* inhlanzi ezinengi okwamagama, amanethi abo aze aqalisa ukudabuka.+  Ngakho babiza abanye babo ababekwesinye isikepe ukuthi babuye bazobancedisa. Sebefikile bagcwalisa izikepe zombili zaze zaqalisa ukucwila.  USimoni Phetro wathi ekubona lokhu wawela phansi waguqa phambi kukaJesu, wathi: “Suka kimi Nkosi ngoba ngingumuntu oyisoni.”  Watsho njalo ngoba yena lalabo ayelabo baphelelwa bebona inhlanzi abasebezibambile. 10  UJakhobe loJohane, amadodana kaZebhedi+ ayesebenza loSimoni, lawo asala engelankani. Kodwa uJesu wathi kuSimoni: “Ungesabi. Kusukela khathesi uzabe usugola abantu bephila.”+ 11  Ngakho bagwedla bayafika ekhunjini, basebetshiya konke bamlandela.+ 12  Kwelinye idolobho afika kulo kwakulendoda eyayigcwele ubulephero. Yathi ibona uJesu yazilahla phansi yathi mbo ngobuso yamncenga isithi: “Nkosi, ngiyakwazi ukuthi nxa ufuna ungangenza ngihlambuluke.”+ 13  Ngakho welula isandla sakhe wayibamba wathi kuyo: “Ngiyafuna hlambuluka.” Masinyane nje ubulephero banyamalala,+ 14  wasesithi indoda le ingatsheli muntu ukuthi kwenzakaleni kodwa wathi kuyo: “Hamba uyeziveza kumphristi, unikele umnikelo wokuhlanjululwa kwakho, lowo uMosi athi kumele unikelwe,+ ukuze kube yibufakazi kubo.”+ 15  Lanxa kunjalo izindaba ezimayelana laye zaqhubeka zisabalala njalo abantu abanengi babebuthana kuye bezomlalela futhi bezokwelatshwa.+ 16  Wayejayele ukuya ezindaweni ezingelabantu esiyathandaza. 17  Ngelinye ilanga efundisa, kwakulabaFarisi labafundisi boMthetho ababevela kuzo zonke izigaba zeGalile laseJudiya kanye laseJerusalema, bethe gwaqa kuye. UJehova* wayemnike amandla okusilisa.+ 18  Kwafika abantu bethwele ngohlaka* indoda eyayome umhlubulo. Bazama ukuyingenisa endlini befuna ukuyibeka phambi kukaJesu+ 19  kodwa behluleka ngenxa yobunengi babantu. Yikho bakhwela ephahleni bavula isikhala, basebeyehlisela phakathi kwabantu ngohlaka,* phambi kukaJesu. 20  Wathi ebona ukuthi babelokholo, wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Izono zakho sezithethelelwe.”+ 21  Yikho abaFarisi baqalisa ukukhuluma bodwa besithi: “Ngubani lo othuka uNkulunkulu? Kambe ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela?”+ 22  Kodwa uJesu wakwazi ababekucabanga, wasesithi kubo: “Kanti linakana ngani ezinhliziyweni zenu? 23  Yikuphi okulula phakathi kokuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ lokuthi, ‘Sukuma uhambe’? 24  Kodwa ukuze likwazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni—” wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Ngithi kuwe, sukuma uthathe uhlaka* lwakho uye emzini wakho.”+ 25  Yathi isizwa lokhu yasukuma beyikhangele, yathatha uhlaka* yaqonda emzini wayo ikhazimulisa uNkulunkulu. 26  Bonke bamangala babamba owangaphansi futhi besaba, bakhazimulisa uNkulunkulu besithi: “Lamuhla sibone izimanga!” 27  Ngemva kwalokhu waphuma wasebona umthelisi okwakuthiwa nguLevi ehlezi ewofisini yokubhadalisa umthelo, wathi kuye: “Woba ngumlandeli wami.”+ 28  ULevi wasukuma watshiya konke wamlandela. 29  Wenzela uJesu idili elikhulu endlini yakhe. Kulelodili kwakulabathelisi abanengi labanye ababesidla labo.+ 30  AbaFarisi lababhali babo bathi bekubona lokhu bakhonona kubafundi bakhe besithi: “Kungani lisidla futhi linatha labathelisi lezoni?”+ 31  UJesu wabaphendula wathi: “Abaphilileyo abamdingi udokotela, abagulayo yibo abamdingayo.+ 32  Angilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni ukuthi ziphenduke.”+ 33  Bona bathi kuye: “Abafundi bakaJohane lababaFarisi bahlala bezila ukudla futhi besenza imithandazo yokuncenga, kodwa abafundi bakho bayadla futhi bayanatha.”+ 34  UJesu wathi kubo: “Kambe lingazilisa abangane bomyeni yena umyeni eseselabo? 35  Zizafika insuku lapho abazathathelwa khona umyeni.+ Yikho lapho abazazila khona ukudla.”+ 36  Wabatshela omunye umzekeliso wathi: “Akulamuntu osika isichibi esigqokweni esitsha asithungele esigqokweni esidala. Nxa angenza njalo, isichibi esitsha siyadabula isigqoko esidala futhi siyabe singahambelani laso ngoba sithethwe esigqokweni esitsha.+ 37  Kanti njalo kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emidala. Nxa angenza njalo, iwayini elitsha liyadabula imigodla yesikhumba lichitheke, lemigodla yonakale. 38  Iwayini elitsha kumele lifakwe emigodleni yesikhumba emitsha. 39  Akulamuntu othi esenathe iwayini elidala abesefuna elitsha ngoba uyabe esithi, ‘Elidala limnandi.’”

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle lweGalile.
NgesiGrikhi, “bavalela.”
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.