IVangeli Elabhalwa NguLukha 4:1-44

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • UJesu kemukelwa eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni eKhaphenawume (31-37)

  • Welapha uninazala kaSimoni labanye (38-41)

  • UJesu uya endaweni engelabantu (42-44)

4  UJesu wasuka eJodani waya enkangala.+ Wayegcwele umoya ongcwele futhi wawumkhokhela ngesikhathi elapho  okwamalanga angu-40 elingwa nguDeveli.+ Wayengadli lutho ngensuku lezo, yikho zathi ziphela wayeselambile.  UDeveli wathi ekubona lokhu wathi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, tshela ilitshe leli ukuthi libe yisinkwa.”  Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi, ‘Umuntu akumelanga aphile ngesinkwa sodwa.’”+  Ngakho uDeveli wamthatha wamusa endaweni ephakemeyo, wamtshengisa yonke imibuso yomhlaba ngesikhatshana nje+  wasesithi kuye: “Ngizakupha amandla phezu kwayo yonke imibuso le kanye lenkazimulo yayo ngoba ngeyami,+ futhi ngiyinika loba ngubani engifuna ukumnika yona.  Yikho nxa ungaguqa phansi ungikhonze kanye nje kuphela, yonke izakuba ngeyakho.”  UJesu waphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi, ‘NguJehova* uNkulunkulu wakho okumele umkhonze njalo nguye yedwa okumele umenzele inkonzo engcwele.’”+  Ngemva kwalokho wamusa eJerusalema wafika wammisa esiqongweni sethempeli wasesithi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu ziphosele phansi usuka lapha+ 10  ngoba kubhaliwe ukuthi, ‘Uzanika izingilosi zakhe umlayo mayelana lawe ukuze zikuvikele,’ 11  lokuthi, ‘Zizakuthwala ngezandla zazo ukuze unyawo lwakho lungatshayeki elitsheni.’”+ 12  UJesu wamphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi, ‘Akumelanga umlinge uJehova* uNkulunkulu wakho.’”+ 13  UDeveli wathi eseqedile ukumlinga ngezilingo zonke lezi wamtshiya wahamba, waselindela ukuthola esinye isikhathi esihle sokumlinga.+ 14  UJesu wabuyela eGalile+ egcwele amandla omoya ongcwele. Imibiko emihle ngaye yasabalala kuzo zonke izindawo ezisemangweni lowo. 15  Waqalisa lokufundisa emasinagogeni abo njalo bonke abantu babekhuluma kuhle ngaye. 16  Wasuka waya eNazaretha+ lapho ayekhulele khona. Njengenjayelo wangena esinagogeni+ ngelanga leSabatha, wasukuma efuna ukubala. 17  Waqhutshelwa incwadimgoqwa yomphrofethi u-Isaya, wayivula wathola lapho okwakubhalwe ukuthi: 18  “Umoya kaJehova* uphezu kwami ngoba ungigcobile ukuthi ngitshumayele izindaba ezinhle kubayanga. Ungithume ukuthi ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo lokuvulwa kwamehlo eziphofu kanye lokuthi ngikhulule abacindezelweyo,+ 19  ngitshumayele mayelana lomnyaka wokwamukelwa nguJehova.”*+ 20  Eseqedile wagoqa incwadimgoqwa wayibuyisela encekwini yesinagogi wasehlala phansi. Amehlo abo bonke ababesesinagogeni ayethe nhlo kuye. 21  Wathi kubo: “Umbhalo lo elisanda kuwuzwa ugcwalisekile lamuhla.”+ 22  Bonke bakhuluma kuhle ngaye bemangaliswa ngamazwi amnandi ayewakhuluma.+ Babesithi: “Kanti yenalo kasindodana kaJosefa?”+ 23  Esizwa lokhu wathi kubo: “Lizasisebenzisa kimi isitsho lesi esithi, ‘Dokotela zelaphe. Yenza lalapha edolobheni lakini izinto esizwe kuthiwa uzenze eKhaphenawume.’”+ 24  Wasesithi: “Ngiqinisile ngithi kini, akulamphrofethi owamukelwayo kibo.+ 25  Ngokwesibonelo, babebanengi sibili abafelokazi ko-Israyeli ezinsukwini zika-Elija izulu lize lingani okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha, okwabangela ukuthi kube lendlala enkulu elizweni lonke.+ 26  Kodwa u-Elija kazange athunywe lakoyedwa wabesifazana labo. Wathunywa kumfelokazi weZarefathi kuphela, owayehlala emangweni weSidoni.+ 27  Kanti njalo banengi ababelobulephero ko-Israyeli ngesikhathi somphrofethi u-Elisha, kodwa kakho loyedwa phakathi kwabo owahlanjululwayo.* Kwasiliswa uNamani umSiriya kuphela.”+ 28  Bonke ababesesinagogeni bathi bekuzwa lokhu bazonda badla amalahle,+ 29  basukuma bamhahabela bamkhiphela phandle kwedolobho. Basebeqonda esiqongweni sentaba okwakwakhelwe kuyo idolobho labo, befuna ukumphosa ayetshaya phansi ngekhanda. 30  Kodwa yena wadabula phakathi kwabo wazihambela.+ 31  Waya eKhaphenawume edolobheni leGalile njalo wayebafundisa ngeSabatha.+ 32  Bamangala kakhulu besizwa indlela ayefundisa ngayo+ ngoba wayekhuluma njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu. 33  Khonapho esinagogeni kwakulendoda eyayilomoya ongcolileyo, idimoni. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi:+ 34  “Ha! Kanti ufunani kithi Jesu waseNazaretha?+ Ulande ukuzosibhubhisa yini? Ngikwazi mhlophe ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu.”+ 35  Kodwa uJesu walikhuza idimoni wathi: “Thula uphume kuye.” Idimoni layiwisela phansi indoda leyo bonke bekhangele, laseliphuma kuyo lingazange liyilimaze. 36  Bonke bamangala bekubona lokhu, basebekhuluma bodwa besithi: “Liyawezwa amazwi akhe? Ulamandla okukhuza amadimoni aphume!” 37  Yikho izindaba ezimayelana laye zazilokhu zisabalala zigcwala kuleyondawo. 38  Wathi esesukile esinagogeni wangena emzini kaSimoni. Uninazala kaSimoni wayegula, umzimba wakhe utshisa kakhulu. Ngakho bacela uJesu ukuthi amncede.+ 39  Wasondela kuye wawukhuza umkhuhlane, ukutshisa komzimba kwaphela, wahle wavuka wabalungisela ukudla. 40  Ilanga lathi selisiyatshona, bonke ababelabantu abagulayo babaletha kuye kungelani lokuthi babebulawa ngumkhuhlane bani, wabasilisa bonke ngokubabeka izandla.+ 41  Kwaphuma amadimoni ebantwini abanengi ememeza esithi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”+ Kodwa yena wayewakhuza njalo engawavumeli ukuthi akhulume+ ngoba ayekwazi ukuthi unguKhristu.+ 42  Ekuseni kakhulu wasuka waya endaweni engelabantu.+ Kodwa abantu bamdinga baze bafika lapho ayekhona basebemncenga ukuthi angasuki kubo. 43  Loba kunjalo wathi kubo: “Kufanele ngitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu lakwamanye amadolobho ngoba yikho engathunywa ukuzokwenza.”+ 44  Ngakho wahamba etshumayela emasinagogeni aseJudiya.

Amabala angaphansi

Kumbe, “owasiliswayo.”