IVangeli Elabhalwa NguLukha 23:1-56

  • UJesu uphambi kukaPhilathu loHerodi (1-25)

  • UJesu lezigebenga ezimbili bayabethelwa (26-43)

    • “Uzakuba lami ePharadayisi” (43)

  • Ukufa kukaJesu (44-49)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (50-56)

23  Basuka loJesu bamqhuba bamusa kuPhilathu,+  baqalisa ukummangalela+ besithi: “Sithole indoda le idukisa isizwe sethu isithi abantu bangabhadali imithelo kuKhesari+ futhi isithi yona inguKhristu inkosi.”+  UPhilathu wasembuza wathi: “UyiNkosi yamaJuda yini?” Yena waphendula wathi: “Kunjengoba nje usitsho.”+  UPhilathu wathi kubaphristi abakhokhelayo lasebantwini: “Mina angiliboni icala elenziwe yindoda le.”+  Kodwa baphikelela besithi: “Imfundiso yakhe yenza kube lokuxokozela kulo lonke elaseJudiya, kusukela eGalile kuze kufike lapha.”  UPhilathu uthe ekuzwa lokho wabuza wathi: “Indoda le ingumGalile yini?”  Wathi esezwile ukuthi uJesu wayevela endaweni eyayibuswa nguHerodi+ wamdlulisela kuye. Ngalezonsuku uHerodi laye wayeseJerusalema.  UHerodi wathaba ebona uJesu. Kwasekulesikhathi eside efuna ukumbona ngoba wayesezwe okunengi ngaye+ futhi wayefisa ukumbona esenza isimangaliso.  Ngakho waqalisa ukumbuza imibuzo eminengi kodwa yena kazange amphendule.+ 10  Abaphristi abakhokhelayo lababhali babelokhu besukuma bemmangalela bezondile. 11  UHerodi lamasotsha akhe bamchothoza+ njalo wamgqokisa isembatho esibucwazicwazi emenza inhlekisa,+ wasembuyisela kuPhilathu. 12  Lanxa uHerodi loPhilathu babezondana, ngalelolanga bahle baba ngabangane. 13  UPhilathu wasebiza abaphristi abakhokhelayo lababusi kanye labantu 14  wathi kubo: “Lilethe umuntu lo kimi lisithi utshotshozela abantu ukuthi bahlamuke. Ngimthonisise phambi kwenu kodwa angimtholanga elecala ngalokho elimmangalela ngakho.+ 15  UHerodi laye katholanga lutho, nanko phela umphendukisile kithi. Umuntu lo kenzanga lutho olungenza abulawe. 16  Yikho ngizamjezisa+ besengimkhulula.” 17  *—— 18  Kodwa bonke abantu bamemeza bathi: “Mbulale* usikhululele uBharabha!”+ 19  (UBharabha wayefakwe ejele ngoba yena labanye babevukele umbuso kulelodolobho njalo wayelecala lokubulala.) 20  UPhilathu waphinda wakhuluma labo ngoba wayefuna ukukhulula uJesu.+ 21  Baqalisa ukumemeza besithi: “Kabethelwe esigodweni! Kabethelwe esigodweni!”+ 22  Wakhuluma labo okwesithathu wathi: “Ngenxa yani? Kuyini okubi akwenzileyo? Mina angisitholanga isizatho sokuthi abulawe, yikho ngizamjezisa besengimkhulula.” 23  Lapho-ke babamba inkani bamemeza kakhulu besithi abulawe,* baze bacina bemkhulela uPhilathu.+ 24  Yikho wathi kwenziwe lokho ababekufuna. 25  Wayikhulula indoda ababesithi ikhululwe, leyo eyayiphoselwe ejele ngenxa yokuvukela umbuso lokubulala, kodwa wathi uJesu bamenze abakufunayo. 26  Bathi sebeqhuba uJesu, babamba indoda yeKhurene okwakuthiwa nguSimoni eyayivela emaphandleni, bayithwalisa* isigodo sokuhlutshwa* bathi ilandele uJesu.+ 27  Wayelandelwa ngabantu abanengi kakhulu kanye labesifazana ababehamba betshaya izifuba zabo bekhala futhi bephakathi kosizi. 28  UJesu watshibilika wakhangela abesifazana laba wathi: “Madodakazi eJerusalema, lingangikhaleli. Zikhaleleni lina labantwabenu+ 29  ngoba ziyeza insuku lapho abantu abazakuthi, ‘Bayathokoza abesifazana abazinyumba labangazalanga kanye lalabo abalamabele angamunyisanga!’+ 30  Bazaqalisa lokuthi ezintabeni, ‘Welani phezu kwethu!’ baphinde bathi emaqaqeni, ‘Sigubuzeleni!’+ 31  Nxa besenza izinto lezi isihlahla siluhlaza, pho kuzakwenzakalani nxa sesiswabile?” 32  Babemqhuba elamanye amadoda amabili ayeyizigebenga, lawo esiyabulawa kanye laye.+ 33  Bathi befika endaweni eyayibizwa ngokuthi yiNdawo Yokhakhayi+ bambethela esigodweni, ephahlwe yizigebenga ezimbili, esinye sikwesokudla, esinye sikwesenxele.+ 34  Kodwa uJesu wathi: “Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo.” Baphinda benza inkatho ukuze babelane izembatho zakhe.+ 35  Abantu bama babukela. Kodwa ababusi babekhuluma okokweyisa besithi: “Angithi abanye wabasindisa, laye kazisindise phela nxa kuyikuthi unguKhristu kaNkulunkulu, lowo okhethiweyo.”+ 36  Amasotsha lawo amenza inhlekisa, asondela kuye amnika iwayini elimunyu,+ 37  esithi: “Zisindise nxa uyiNkosi yamaJuda.” 38  Ngaphezu kwakhe kwakubhalwe amabala athi: “Le YiNkosi YamaJuda.”+ 39  Esinye isigebenga esasiseceleni kwakhe samthethisa+ sathi, “Ayisuwe yini uKhristu? Zisindise phela, usisindise lathi!” 40  Sasesikhuzwa ngesinye sathi: “Kanti awumesabi ngitsho uNkulunkulu? Awuboni yini ukuthi sonke sithole isigwebo esifananayo? 41  Kodwa thina sisifanele ngoba sithola umvuzo wezinto esazenzayo. Indoda le yona kayonanga lutho.” 42  Isigebenga leso saphinda sathi: “Jesu, ungikhumbule nxa ufika eMbusweni wakho.”+ 43  Wasesithi kuso: “Ngikutshela iqiniso lamuhla ngithi, uzakuba lami ePharadayisi.”+ 44  Lanxa kwakungaba lihora lesithupha,* kwaba mnyama yonke indawo kwaze kwaba lihora lesi-9*+ 45  ngoba ilanga lalingasakhanyisi. Kusenjalo ikhetheni lendawo engcwele+ ladabuka lehlukana phakathi.+ 46  UJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: “Baba, impilo yami ngiyibeka* ezandleni zakho.”+ Esetsho njalo waphela.*+ 47  Umkhokheli webutho wathi ebona okwakwenzakele wakhazimulisa uNkulunkulu wathi: “Indoda le ibilungile sibili.”+ 48  Abantu bonke ababebuye ukuzobona okwakusenzakala bathi sebebone konke lokhu babuyela emakhaya betshaya izifuba zabo belila. 49  Bonke ababemazi babemele khatshana. Abesifazana ababesuke laye eGalile labo babekhona futhi bazibona izinto lezi.+ 50  Kwakulendoda okwakuthiwa nguJosefa eyayililunga loMthethwandaba Omkhulu wamaJuda. Yayilomusa futhi ilungile.+ 51  (Indoda le ayizange ilivotele icebo labo kanye lalokho ababekwenza.) Yayidabuka e-Arimathiya, idolobho leJudiya, njalo yayilindele uMbuso kaNkulunkulu. 52  Yahamba kuPhilathu yafika yacela isidumbu sikaJesu, 53  yasisethula+ yasigoqela ngelineni elilohlonzi, yasibeka ethuneni elaligujwe edwaleni.+ Kwakungakaze kubekwe isidumbu ethuneni lelo. 54  Manje kwakulilanga lokulungiselela+ futhi iSabatha+ laselizaqalisa. 55  Kodwa abesifazana ababesuke loJesu eGalile balandela bafika balibona ithuna, babona lokuthi isidumbu sakhe sasibekwe njani,+ 56  basebebuyela bayalungisa amakha lamafutha anukelelayo. Kodwa baphumula ngeSabatha+ njengoba nje umlayo wawusitsho.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Msuse lowo.”
Kumbe, “abulawe ngokubethelwa esigodweni.”
Kumbe, “bayethesa.”
Kumbe, “kwakungabo-12 emini.”
Kumbe, “ngabo-3 emini.”
NgesiGrikhi, “umoya wami ngiwubeka.”
Kumbe, “waphefumula okokucina.”