IVangeli Elabhalwa NguLukha 21:1-38

 • Umnikelo womfelokazi ongumyanga (1-4)

 • ISIBONAKALISO SOKUZAYO (5-36)

  • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, imikhuhlane emibi, ukuswelakala kokudla (10, 11)

  • IJerusalema izagonjolozelwa ngamabutho (20)

  • Izikhathi ezibekiweyo zabezizwe (24)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (29-33)

  • Hlalani liphapheme (34-36)

 • UJesu ufundisa ethempelini (37, 38)

21  UJesu wathi ekhangela wabona abanothileyo bephosela izipho zabo emabhokisini eminikelo.+  Wabona lomfelokazi oswelayo ephosela okuzinhlamvu kwemali okubili okungatsho lutho,*+  wasesithi: “Ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele ukwedlula bonke abanye+  ngoba bonke laba banikele becupha enothweni yabo kodwa yena lanxa eswela* ufake konke abephila ngakho.”+  Abanye bathi sebekhuluma ngokuthi ithempeli laliceciswe ngamatshe amahle langezinto ezinikelwe kuNkulunkulu,+  yena wathi: “Ziyeza insuku lapho izinto lezi elizibonayo ezizadilizelwa khona phansi, kungasali ilitshe phezu kwelinye.”+  Basebembuza bathi: “Mfundisi, izinto lezi zizakwenzakala nini sibili, njalo sizakuba yini isibonakaliso sokuthi sezizakwenzakala?”+  Wathi: “Nanzelelani ukuze lingadukiswa+ ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami bathi, ‘Nginguye,’ baphinde bathi, ‘Isikhathi esibekiweyo sesiseduze.’ Lingabalandeli.+  Kanti njalo nxa lisizwa ngezimpi lokungahlaliseki* lingesabi ngoba izinto lezi kumele ziqale zenzakale, kodwa ukuphela akusoze kuhle kufike.”+ 10  Waqhubeka wathi: “Isizwe sizavukela isizwe,+ lombuso uvukele umbuso.+ 11  Kuzakuba lokuzamazama komhlaba okwesabekayo, kuphinde kube lemikhuhlane emibi lokuswelakala kokudla ezindaweni ezehlukeneyo. Kuzakuba lezinto ezesabisayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.+ 12  “Kodwa izinto zonke lezi zingakenzakali, abantu bazalibamba balihlukuluze,+ balihambise emasinagogeni lasemajele. Lizamiswa phambi kwamakhosi lababusi* ngenxa yebizo lami.+ 13  Lokhu kuzalinika ithuba lokufakaza. 14  Ngakho lingazihluphi lilungiselela* ukuthi lizazivikela njani+ 15  ngoba ngizalipha amazwi lokuhlakanipha okuzakwenza zonke izitha zenu zehluleke ukumelana lani kumbe ukuliphikisa.+ 16  Phezu kwalokho lizanikelwa* langabazali benu, labafowenu, lezihlobo zenu kanye labangane benu njalo abanye benu bazabulawa.+ 17  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami.+ 18  Kodwa akusoze kutshabalale ngitsho lonwele olulodwa emakhanda enu.+ 19  Nxa lingaqinisela lizalondoloza impilo zenu.+ 20  “Kodwa lingabona iJerusalema isigonjolozelwe ngamabutho,+ yazini ukuthi ukutshabalaliswa kwayo sekusondele.+ 21  Lapho-ke abaseJudiya kabaqalise ukubalekela ezintabeni,+ abaphakathi kweJerusalema baphume, labasemaphandleni bangangeni kuyo 22  ngoba lezo kuzakuba zinsuku zokujezisa* ukuze konke okwabhalwayo kugcwaliseke. 23  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe bemunyisa ngalezonsuku!+ Indawo le izakwehlelwa zinhlupho ezinkulu futhi abantu bazajeziswa. 24  Bazakuwa bebulawa ngenkemba njalo bazathunjwa yizizwe zonke.+ IJerusalema izanyathenyathelwa yizizwe kuze kuphele izikhathi ezibekiweyo zabezizwe.+ 25  “Kuzakuba lezibonakaliso elangeni lasenyangeni lasezinkanyezini,+ futhi emhlabeni izizwe zizakuba phakathi kosizi, zingasakwazi lokuthi zingaphunyuka njani ulwandle selubhonga njalo seluzondile. 26  Amandla amazulu azanyikinywa, abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba lokulindela izinto ezizakwehlela umhlaba. 27  Ngemva kwalokho bazabona iNdodana yomuntu+ isiza ngeyezi ilamandla lenkazimulo enkulu.+ 28  Nxa izinto lezi seziqalisa ukwenzakala, sukumani lime liphakamise amakhanda ngoba ukukhululwa kwenu kuyabe sekuseduze.” 29  Waqhubeka wabatshela umzekeliso wathi: “Cabangani ngesihlahla somkhiwa lazo zonke ezinye izihlahla.+ 30  Nxa lizibona sezihluma lihle likwazi ukuthi ihlobo seliseduze. 31  Lani nxa selibona izinto lezi zisenzakala, yazini ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. 32  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi asisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi.+ 33  Izulu lomhlaba kuzadlula kodwa amazwi ami awasoze adlule loba sekutheni.+ 34  “Nanzelelani izinhliziyo zenu zingakhulelwa yikudla kakhulu lokunatha+ ledlulise kanye lezinkathazo zokuphila,+ lolosuku beselulifica lilibele, lulijume 35  njengomjibila.+ Phela luzafikela bonke abahlala emhlabeni. 36  Ngakho hlalani liphapheme,+ lithandaze zikhathi zonke lincenga+ ukuze lenelise ukuphunyuka ezintweni zonke lezi okumele zenzakale njalo lenelise lokuma phambi kweNdodana yomuntu.”+ 37  Emini uJesu wayefundisa ethempelini kodwa ebusuku ehambe ayephumula entabeni yama-oliva. 38  Bonke abantu babevukela kuye ekuseni kakhulu ukuze bamuzwe efundisa ethempelini.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “amalephuthoni amabili.” Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “engumyanga.”
Kumbe, “lemivukela; lokuxokozela.”
Kumbe, “labogavena.”
Kumbe, “zimiseleni ezinhliziyweni zenu ukungalungiseleli.”
Kumbe, “lizathengiswa.”
Kumbe, “zokuphindisela.”